Hart van Horst

We werken aan een ruimtelijke visie voor Hart van Horst. Er spelen veel ontwikkelingen in dit gebied. In de eerste helft van 2021 heeft het college laten onderzoeken of er voldoende mogelijkheden waren voor een stedenbouwkundige uitwerking. Gesprekken met belanghebbenden waren een belangrijk onderdeel van dit onderzoek.
Uit dit onderzoek blijkt dat het haalbaar is om voor Hart van Horst een aparte stedenbouwkundige uitwerking te maken. Dit wordt een aanvullend beleidsstuk op het Ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt.

Samen met inwoners en stakeholders

In 2021 en 2022 hebben we samen met inwoners en stakeholders aan de stedenbouwkundige uitwerking van Hart van Horst gewerkt. Een stedenbouwkundige uitwerking brengt bestaande en mogelijke ontwikkelingen en de gevolgen hiervan in beeld. Belangrijke ontwikkelingen in het gebied zijn bijvoorbeeld woningbouw en verkeer. Het doel is om te komen tot een indeling waar zoveel mogelijk mensen zich in kunnen vinden. Vanuit de gemeente zijn er enkele vaste voorwaarden waaraan we moeten voldoen. Binnen die voorwaarden hebben we samen naar de stedenbouwkundige uitwerking van Hart van Horst gekeken.

Er zijn in 2022 vier bijeenkomsten geweest voor inwoners en belanghebbenden Daarnaast hebben we 1 op 1 gesprekken gevoerd met stakeholders. Daarin hebben we gesproken over de volgende onderwerpen:

  • het eigen karakter van het gebied (landelijk, dorps) en de mogelijkheden voor sociale ontmoeting
  • een mogelijke nieuwe indeling van het Hart van Horst
  • welk probleem in de mobiliteit ervaren inwoners en stakeholders
  • onderzochten we welke ingrepen in de mobiliteit gewenst zijn bij de nieuwe ruimtelijke indeling

Van de uitkomsten uit deze bijeenkomsten en de gesprekken is een participatieverslag, het verkeerskundig rapport en de stedenbouwkundige uitwerking gemaakt.

Participatie gemeenteraad

In de tweede helft van 2023 wordt de stedenbouwkundige uitwerking Hart van Horst met een discussienota aan de gemeenteraad voorgelegd. Een discussienota geeft de Gemeenteraad de mogelijkheid om advies te geven. Het advies van de gemeenteraad kan aanleiding zijn om het beleidsstuk aan te passen. Na behandeling van de discussienota wordt het beleid ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Besluit gemeenteraad

  • 1e helft 2024 vaststelling beleid Hart van Horst.
  • De gemeenteraad neemt een besluit over de stedenbouwkundige uitwerking Hart van Horst. Na dit besluit wordt dit beleidsstuk ter inzage gelegd. Indienen van zienswijzen of het in beroep gaan bij een terinzagelegging van een beleidsstuk is niet meer mogelijk. Inbreng was mogelijk tijdens het participatietraject van oktober 2021 en is verwerkt in het participatierapport.