Hart van Horst

We werken aan een ruimtelijke visie voor Hart van Horst. Er spelen veel ontwikkelingen in dit gebied. In de eerste helft van 2021 heeft het college laten onderzoeken of er voldoende mogelijkheden waren voor een stedenbouwkundige uitwerking. Gesprekken met belanghebbenden waren een belangrijk onderdeel van dit onderzoek.
Uit dit onderzoek blijkt dat het haalbaar is om voor Hart van Horst een aparte stedenbouwkundige uitwerking te maken. Dit wordt een aanvullend beleidsstuk op het Ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt.

Samen met inwoners en stakeholders

In 2021 en 2022 hebben we samen met inwoners en stakeholders aan de stedenbouwkundige uitwerking van Hart van Horst gewerkt. Een stedenbouwkundige uitwerking brengt bestaande en mogelijke ontwikkelingen en de gevolgen hiervan in beeld. Belangrijke ontwikkelingen in het gebied zijn bijvoorbeeld woningbouw en verkeer. Het doel is om te komen tot een indeling waar zoveel mogelijk mensen zich in kunnen vinden. Vanuit de gemeente zijn er enkele vaste voorwaarden waaraan we moeten voldoen. Binnen die voorwaarden hebben we samen naar de stedenbouwkundige uitwerking van Hart van Horst gekeken.

Er zijn in 2022 vier bijeenkomsten geweest voor inwoners en belanghebbenden Daarnaast hebben we 1 op 1 gesprekken gevoerd met stakeholders. Daarin hebben we gesproken over de volgende onderwerpen:

  • het eigen karakter van het gebied (landelijk, dorps) en de mogelijkheden voor sociale ontmoeting
  • een mogelijke nieuwe indeling van het Hart van Horst
  • welk probleem in de mobiliteit ervaren inwoners en stakeholders
  • onderzochten we welke ingrepen in de mobiliteit gewenst zijn bij de nieuwe ruimtelijke indeling

Van de uitkomsten uit deze bijeenkomsten en de gesprekken is een participatieverslag, het verkeerskundig rapport en de stedenbouwkundige uitwerking gemaakt.

Planning

In december 2023 is de stedenbouwkundige uitwerking van Hart van Horst met een discussienota aan de gemeenteraad voorgelegd. Tijdens de behandeling van deze discussienota heeft de gemeenteraad vragen gesteld en hebben grondeigenaren en belanghebbenden gereageerd.

Om daar een zo goed mogelijk antwoord op te geven is een  onafhankelijk adviseur gevraagd om hierover advies te geven. Dit advies gaat over welke ruimtelijke procedure(s) en samenwerkingsmogelijkheden het meeste tegemoetkomen aan de punten die zijn ingebracht door de raad, grondeigenaren en belanghebbenden.

Wanneer Wat
2024, eerste half jaar Gesprekken met grondeigenaren en belanghebbenden en advies ruimtelijke procedure en ontwikkelstrategie
2024, 3e kwartaal Collegevoorstel stedenbouwkundige uitwerking
2024, 4e kwartaal Raadsvoorstel stedenbouwkundige uitwerking en nota van zienswijzen
2025 tot en met 2027 Start uitwerking van de plannen (na raadsbesluit)
Vanaf 2026/2030 Realisatie locatie(s)

Bovenstaand tijdpad is concept planning en geen vaststaand gegeven.