Windpark Horst en Telgt

Windpark Horst en Telgt is een initiatief van Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie. De wens is om 7 windmolens te plaatsen langs de A28. Hiervan staan er 6 op Ermelo’s grondgebied en 1 op dat van Putten.

College is enthousiast

Op 13 april 2021 stemde het college in met het voorstel medewerking te verlenen aan het initiatief. Het college is enthousiast over het plan omdat:

 • het (mee)helpt aan de duurzame ambities van de gemeente Ermelo;
 • het aansluit bij de zoekgebieden voor windenergie uit de Regionale Energie Strategie;
 • er veel werk wordt gemaakt van samenwerking met omwonenden.

Provincie Gelderland is bevoegd gezag

Provincie is bevoegd gezag op basis van Elektriciteitswet voor windparken van 5 tot 100 megawatt De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de energietransitie. Daarom draagt de provincie normaal gesproken haar bevoegdheid altijd over aan de gemeente. In dit geval deden ze dit niet, omdat het om 2 gemeenten gaat. Beide gemeenten moeten dan dezelfde onderzoeken doen naar de ontwikkeling van het windpark in het omgeving. Dat kost dubbel zo veel menskracht en tijd.

Voorwaarden windpark

De provincie gaat samen met beide gemeenten een inpassingsplan voor het windpark maken. In het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) komen de voorwaarden te staan voor het windpark. In de procedure worden in vergunningen richtlijnen en voorschriften opgenomen over onder andere geluid, slagschaduw en veiligheid. Ook komt er een compleet milieuonderzoek (milieueffectrapportage). In het milieuonderzoek komen allerlei zaken aan bod. Zoals de invloed van het windpark op de natuur en de leefomgeving.

Milieuonderzoek en participatieplan

Van 19 mei tot en met 29 juni 2022 lagen de concept-onderzoeksagenda voor het milieuonderzoek (Notitie Reikwijdte en Detailniveau; NRD) en het participatieplan voor windpark Horst en Telgt ter inzage. Tijdens deze periode zijn 140 zienswijzen en 8 adviezen ingediend. Daarnaast bracht de Commissie voor de milieueffectrapportage advies uit. De gemeente Ermelo en de gemeente Putten hebben de reactienota aangevuld of opmerkingen geplaatst die door de provincie zijn beoordeeld en verwerkt.

Wie is beslissingsbevoegd over vergunningverlening of toestemming en voortgang van een ingediend initiatief, bijvoorbeeld voor woningbouw in Horst en Telgt?

 • Gemeente Ermelo is beslissingsbevoegd.

Wie is beslissingsbevoegd over de vergunningverlening van het windpark Horst en Telgt?

 • Dat is provincie Gelderland. Op basis van de Elektriciteitswet die bepaalt dat de provincie het bevoegd gezag is (besluiten neemt) voor windparken met een beoogd vermogen groter dan 5 MW.
 • Gemeenten Ermelo en Putten werken samen met provincie Gelderland aan een provinciaal inpassingsplan (PIP) en vergunningen voor het windpark.
 • Het windpark Horst en Telgt heeft een beoogd vermogen van 43 MW. (Ca. 35.000 huishoudens kunnen worden voorzien van elektriciteit.)

Waarom moeten initiatiefnemers met een initiatief in Horst en Telgt met Prowind in overleg voordat gemeente Ermelo een initiatief in behandeling neemt?

 • Prowind heeft in april 2021 in principe medewerking gekregen van gemeenten Putten en Ermelo. Een initiatiefnemer mag dan verwachten dat de gemeenten geen andere initiatieven in behandeling nemen die belemmerend zijn voor het initiatief.  Prowind heeft dus als eerste een principe medewerking verkregen.
 • Provincie Gelderland heeft in samenwerking met gemeenten Ermelo en Putten de aanvraag van Prowind in behandeling genomen.
 • Een gemeente (of provincie) mag niet twee aanvragen tegelijkertijd in behandeling nemen die van invloed zijn binnen eenzelfde gebied.
 • Gemeente Ermelo kan er pas voor kiezen het woningbouwplan in behandeling te nemen als Prowind schriftelijk aangeeft geen bezwaar te hebben. Toelichting:  als de initiatiefnemer en Prowind samen tot de conclusie komen dat de nieuwe ontwikkeling geen invloed heeft op het toekomstige windpark wil de gemeente Ermelo het plan eerder in behandeling nemen dan dat de plannen voor het windpark definitief zijn.
 • Als initiatiefnemers niet met Prowind afstemmen en geen bericht van geen bezwaar ontvangen dan kan gemeente Ermelo de vergunningaanvraag niet in behandeling nemen.
 • Als Prowind aangeeft bezwaar te hebben (Lees: het initiatief ligt waarschijnlijk binnen de invloedsfeer van de windmolens.), dan moet initiatiefnemer wachten totdat de vergunningaanvraag van Prowind is behandeld en eventueel is vastgesteld. Toelichting: zie ook punt 5.
 • Gemeente Ermelo heeft al meerdere initiatieven op deze manier in behandeling kunnen nemen.

Tot welke afstand van de windmolens moeten initiatieven met Prowind in overleg?

 • We houden rekening met een afstand van circa 2 kilometer vanaf de beoogde windmolens.

Tot wanneer moeten initiatiefnemers met Prowind in overleg?

 • Tot duidelijk is welke windmolens waar komen te staan. Dit is op het moment dat het Provinciaal inpassingsplan (PIP), zeg maar een aanpassing van het bestemmingsplan door provincie Gelderland, is vastgesteld en de vergunning is verleend.

Als het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ter inzage wordt gelegd, is dan ook bekend hoe initiatieven rekening moeten houden met de windmolens?

 • In Nederland zijn op dit moment  als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 geen afstandsnormen voor windmolens van kracht. Wel moeten er lokale normen worden opgesteld of er moet gewacht worden op rijksnormen.
 • In het PIP worden lokale normen (projectspecifieke milieunormen) aangegeven. Toelichting: lokale normen zijn normen die alleen voor dit project en voor het gebied rondom de windmolens gelden. Het zijn dus normen die alleen van toepassing zijn op het windpark Horst en Telgt.
 • Normen gaan over de geluidsbelasting, slagschaduw en externe veiligheid. Dus bijvoorbeeld hoeveel geluid of hoeveel minuten slagschaduw er op de gevel van een woning mag komen.
 • Na vaststelling PIP zijn andere initiatieven mogelijk mits lokale normen niet overschreden worden.

Weten jullie nu al wat de lokale normen worden?

 • Nee, deze worden in de komende maanden opgesteld door provincie Gelderland in samenwerking met gemeenten Ermelo en Putten.
 • De lokale normen worden o.a. onderbouwd vanuit de normen van het activiteitenbesluit. Bij het opstellen van de lokale normen worden ook de concept rijksnormen betrokken. Zie 8.

Waarom worden er lokale normen opgesteld en niet gewacht op de rijksnormen?

 • Zonder normen (landelijk of lokale normen) kan er geen PIP worden vastgesteld.
 • De lokale normen geven de mogelijkheid om locatiespecifieke normen toe te passen. Er kan meer rekening gehouden worden met gebiedsspecifieke eigenschappen.
 • Snel overschakelen op duurzame energie is absolute noodzaak om betaalbare en voldoende energie te hebben en te houden.
 • De rijksnormen worden niet eerder dan eind 2023 of zelfs 2024 verwacht.
 • Wel worden de concept rijksnormen eerder verwacht. Bij het opstellen van de lokale normen wordt hier, waar mogelijk, rekening mee gehouden.
 • Door niet te wachten kunnen ook eerder andere initiatieven weer op gebruikelijke wijze in behandeling worden genomen.

Waarom coördineert gemeente Ermelo niet zelf het contact tussen Prowind en andere initiatiefnemers?

 • Het is geen taak van de overheid om een bemiddelingsrol in te nemen. Verder is het de eigen verantwoordelijkheid van initiatiefnemers dat hun initiatief passend is met de omgeving en hierover met andere initiatiefnemers overleg voert. 
 • Ondertussen hebben al verschillende initiatiefnemers afgestemd met Prowind, waardoor hun initiatief wel in behandeling is genomen.

Welke initiatieven moeten met Prowind afstemmen?

Alle initiatieven die niet op grond van vigerende bestemmingsplan inclusief binnenplanse  afwijking kunnen worden vergund. Dit is van toepassing voor het gebied circa 2 km vanaf de beoogde windmolens. Een vigerend bestemmingsplan is een bestemmingsplan dat nu geldig is.

Waarom is het Windpark Horst & Telgt voor de gemeente Ermelo van belang.

 • Ook gemeente Ermelo moet haar bijdrage leveren aan het klimaatakkoord. Door de realisatie van het windpark wordt er in hoge mate bijgedragen aan de CO2 reductie binnen gemeente Ermelo.
 • Hiermee levert gemeente Ermelo ook een bijdrage aan het Gelders Energieakkoord. Waarin gesteld wordt dat Nederland 55% CO2 uitstoot moet reduceren in 2030 ten opzichte van 1990.
 • Er zijn geen vergelijkbare bronnen aanwezig binnen gemeente Ermelo met een dergelijke hoge energieopwek. Ter illustratie er is 6 x een zonneveld Schaapsdijk nodig voor eenzelfde energieopwek.
 • De energie infrastructuur wordt mede door de komst van het windpark aangepast. Dit levert voordelen op voor bestaande en toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor zon op dak.

Wat levert het windpark voor mij op?

 • Dat er binnen mijn gemeente duurzame energie wordt opgewekt.
 • Door de uitbreiding van de energie infrastructuur kunnen bestaande en toekomstige ontwikkelingen hiervan profiteren, bijvoorbeeld zon op dak of nieuwe aansluitingen. Zie ook punt 13.

Omgevingsfonds en financiële participatie

 • Er komt een omgevingsfonds, waarbij door de omgeving (nog nader uit te werken)  bepaald wordt waar het geld uit dit fonds heen gaat.
 • Op het moment dat het VKA door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld gaat Prowind de financiële participatie uitwerken. Meer informatie over de planning kunt u vinden op de website van windpark Horst en Telgt.

Wanneer kan ik nog iets van vinden van het windpark?

Participatie over concept VKA (Voorkeursalternatief) en de lokale normen vindt naar verwachting plaats in januari 2023.