Grootschalige energie opwekken

Om de CO2-uitstoot te verminderen en over te gaan naar duurzame energie zijn regionale en lokale initiatieven nodig voor het grootschalig opwekken van energie. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld zonneparken en windmolens.

De Rijksoverheid heeft Nederland in 30 RES-regio's gedeeld. Ermelo valt onder de regio Noord-Veluwe. Elke regio moet een RES maken. Hierin staat hoe de regio een bijdrage wil leveren aan het Klimaatakkoord. De doelstelling is om in 2030 in Nederland 35 Terrawattuur (TWh) grootschalige zonne- en windenergie op land op te wekken. Hiermee verminderen we de CO2-uitstoot met 49%. Ook werken we in de RES aan een aardgasvrije gebouwde omgeving.

In de regio Noord-Veluwe werkten de volgende organisaties 2 jaar samen in een stuurgroep om tot ene energiestrategie te komen:

 • gemeente Elburg
 • gemeente Ermelo
 • gemeente Harderwijk
 • gemeente Hattem
 • gemeente Nunspeet
 • gemeente Oldebroek
 • gemeente Putten
 • provincie Gelderland
 • waterschap Vallei en Veluwe
 • netbeheerder Liander
 • verenigde Noord-Veluwse woningcorporaties
 • verenigde Noord-Veluwse energiecorporaties
 • Natuur en Milieu Gelderland
 • VNO-NCW

Met ongeveer 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, inwoners en andere partijen in de regio Noord-Veluwe is de RES 1.0 gemaakt.

Op 9 juli 2021 stelden de Noord-Veluwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap de RES vast en boden deze aan bij het Nationaal Programma RES. De regio richt zich voor windenergie op de volgende drie gebieden: Knooppunt Hattemerbroek, bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk en Nuldernauwkust in Ermelo en Putten. Voor zonne-energie zet de regio vooral in op zonnepanelen op grote daken en langs wegen. Ook wil de regio zonne-energie op particuliere daken stimuleren. In de energieprojecten houdt de regio rekening beschermde natuurgebieden. Zo loopt er een onderzoek naar maatregelen om vogelslachtoffers door windmolens te voorkomen. Ook kijken ze naar de biodiversiteit en het landschap. Lees hier de samenvatting (pdf, 7 MB).

Tegelijkertijd worden nieuwe technologieën goed in de gaten gehouden. Waterstof zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn om duurzame energie te bewaren en te vervoeren en misschien zijn zoutbatterijen geschikt om in de toekomst op grote schaal de opgewekte energie op te slaan. 

De plannen uit de RES moeten nu uitgewerkt worden naar concrete lokale energieprojecten.We gaan hierover in gesprek met energiecoöperaties, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere direct betrokkenen.

Meer informatie over het proces en de voorlopige concept RES staat op de website van Provincie Gelderland

Naast de RES zijn er ook lokale initiatieven voor het grootschalig opwekken van energie. Uit onderzoek blijkt dat we de energie die we in Ermelo verbruiken zelf kunnen opwekken. Dat is mooi, maar daar is nog wel heel wat voor nodig.

In december 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het rapport ‘Verkenning naar grootschalige duurzame energieopwekking’. Dit rapport was de uitkomst van twee bijeenkomsten waarin inwoners, bedrijven, maatschappelijk organisaties en andere belanghebbenden samen met de gemeente de kansen en belemmeringen in beeld hebben gebracht. Met het akkoord heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor projecten en plannen op het gebied van windenergie, zonneparken en biomassa.

Op 30 maart 2021 is het beleid gewijzigd. Het college heeft besloten om voorlopig geen medewerking te verlenen aan nieuwe initiatieven voor windmolens en zonnevelden. Op dit moment werkt de regio Noord-Veluwe aan het opstellen van de Regionale Energie Strategie. Hierin staan locaties voor de gehele Noord-Veluwe waar in de toekomst wind- en zonne-energie opgewekt kan worden. Zolang deze locaties nog niet zijn vastgesteld neemt de gemeente Ermelo nieuwe initiatieven niet in behandeling.

Lopende initiatieven blijven in behandeling

Op dit moment zijn er een aantal lopende initiatieven voor windmolens en zonnevelden in de gemeente Ermelo. Deze initiatieven zijn al in behandeling genomen door de gemeente en blijven dat ook. Dit zijn initiatieven waarvan duidelijk is dat ze passen binnen de eisen van de RES.

Initiatieven van particulieren worden wel in behandeling genomen

We maken een uitzondering voor zon op dak en initiatieven voor kleine windmolens van maximaal 25 meter hoog. Hierdoor kunnen bewoners en ondernemers ook de komende tijd aan de slag met de verduurzaming van hun eigen energieverbruik.

Een aantal initiatiefnemers van zonnevelden heeft zich inmiddels gemeld. Doe je ook mee?
Heb je ook ideeën of plannen voor de realisatie van een zonneveld, windmolens of biomassa installatie? Laat het ons weten, we denken graag met je mee en kunnen je helpen. Mail je idee of plan naar duurzamer@ermelo.nl

Wanneer de RES 1.0 definitief is, denken we na over de voorwaarden voor grootschalige duurzame energie opwek in Ermelo. Dan gaat het bijvoorbeeld over ruimte, participatie en financiering. Pas daarna nemen we weer nieuwe ideeën voor grootschalige opwek in behandeling. Ook kijken we dan naar de uitwerking van de regionale plannen op lokaal niveau. Dit doen we samen met
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Want iedereen is nodig om dit tot een succes te maken.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet werken we ook aan een structuurvisie Energie en Ruimte. Deze visie kan als input dienen voor een omgevingsvisie waarin de criteria voor grootschalige opwek worden uitgewerkt en verankerd.

Windpark Horst en Telgt is een initiatief van Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie. De wens is om 7 windmolens te plaatsen langs de A28. Hiervan staan er 6 op Ermelo’s grondgebied en 1 op dat van Putten. Meer informatie over het windpark leest u op de projectpagina

Eind 2021 is het zonnepark Schaapsdijk gebouwd. Het park wekt duurzame elektriciteit op voor ruim 2.300 huishoudens. Het park is gebouwd door ontwikkelaar Statkraft. Ze doen ook het beheer van het zonnepark. Het zonnepark ligt tussen de A28 en het buurtschap Horst, en is onderdeel van het dekzandgebied. Het park is 8,85 hectare groot en 3,75 hectare is bedekt met zonnepanelen. Het gebied wordt begrensd door het Schaapsdijkje, een kwekerij en de erven langs de Buitenbrinkweg. Doordat de bemesting op dit perceel stopt en er minder maai-intervallen zullen zijn, ontstaat ruim 7 hectare aan verbeterd leefgebied met ecologische meerwaarde.

Natuurvriendelijk beheer

Tussen de rijen zonnepanelen zijn ruime groenzones. Er is dus genoeg ruimte voor regenwater en zonlicht om de bodem gezond te houden. Het zonnepark wordt natuurvriendelijk beheerd zonder bemesting en ingezaaid met een kruiden- en bloemrijk mengsel. Er is ook een insectenhotel.

Investeer mee

De crowdfunding voor het zonnepark schaapsdijk is gestart. Het zonnepark is inmiddels aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. U kunt er nu in investeren. Meer informatie en inschrijven kan hier.

Wat is het verschil tussen energieneutraal en klimaatneutraal?

Energieneutraal: over een jaar gemeten wordt er binnen het grondgebied net zoveel energie duurzaam opgewekt als verbruikt.
Klimaatneutraal: over een jaar gemeten is binnen het grondgebied netto geen uitstoot van broeikasgassen (CO2 én andere, zoals methaan, lachgas of koelmiddelen). Dit betekent onder andere dat we ook moeten kijken naar hoe datgene wat we gebruiken (materialen voor gebouwen, voertuigen etc.) wordt gemaakt en waar ons afval naar toe gaat.

Hoe worden/zijn de inwoners van Ermelo hierbij betrokken?

We hebben op verschillende manieren en momenten met groepen inwoners gesproken. Naast de bijeenkomsten, waarvoor alle inwoners waren uitgenodigd (huis-aan-huis), zijn we ook de wijken in gegaan om mensen te bevragen en hebben jongeren andere jongeren bevraagd. Ten slotte hebben we ook gesproken met studenten van het Groevenbeek college.
In een deel van wijk West waar we bezig zijn met pilot projecten betrekken we de inwoners intensief.

Het is nog niet bekend of e rook een participatieproces wordt ingericht voor de totstandkoming van de structuurvisie, maar inwoners en belanghebbenden hebben altijd de mogelijkheid om te reageren of zienswijzen in te dienen

Is er onderzoek gedaan naar kansrijke gebieden voor grootschalige opwek in Ermelo? En zo ja welke gebieden zijn als kansrijk aangewezen?

Er zijn wel gebieden als kansrijk aangewezen, maar er zijn nog geen gebieden aangewezen waar daadwerkelijk projecten worden gerealiseerd. De gemeente laat het initiatief hiervoor grotendeels aan de markt.

Zijn er al gesprekken geweest dan wel gepland met bewoners in de omgeving van de kansrijke gebieden?

Nee

Welke grootschalige initiatieven zijn er al ingediend?

Er zijn op dit moment twee concrete initiatieven voor een zonneveld. De initiatiefnemers gaan eerst in gesprek met bewoners en directe omgeving voordat de plannen openbaar worden gemaakt.

Als ik een initiatief heb, kan ik de gemeente dan vragen dit verder met mij uit te werken?

We gaan graag met u in gesprek om te kijken of uw initiatief kansrijk is en hoe we dit verder kunnen uitwerken.

Waar vind ik inspirerende voorbeelden van grootschalige opwek?

Gaat de gemeente ook zelf over op duurzame energie?

De gemeente koopt haar energie al duurzaam in (100% groene energie uit Nederland).

Wat doet de gemeente om inwoners en bedrijven te helpen bij duurzame energie?

Inwoners kunnen advies vragen bij het duurzaamheidsloket in het Huis van Ermelo of bij het Regionaal energieloket. We zijn een campagne gestart om het loket meer onder de aandacht te brengen. Ermeloërs kunnen onder meer tegen gereduceerd tarief advies krijgen van een energiecoach van Regionaal energieloket. Ok zijn er subsidies en leningen beschikbaar. Kijk op www.ermeloduurzamer.nl voor meer informatie. 

Wat zijn zonneparken?

Een zonnepark is een veld met zonnepanelen. De zonnepanelen wekken op een duurzame manier elektriciteit op uit het zonlicht. De opwekking van zonne-energie brengt geen uitstoot van CO2 of andere vervuilende stoffen met zich mee. Zonne-energie is dus goed voor het milieu en produceert geen afval. Zonne-energie kun je op verschillende manieren aanwenden. Met zonne-energie kun je niet alleen elektriciteit opwekken of gebouwen verwarmen, je kunt er ook voertuigen en apparaten mee aandrijven. Door naast daken ook geschikte grond te gebruiken kunnen we meer profiteren van de beschikbare zonne-energie.

Komen er zonneparken in Ermelo? En zo ja, hoeveel en waar komen ze dan?

Dat is aan de markt, initiatiefnemers nodigen wij van harte uit hun plannen in te dien. Momenteel liggen er 2 plannen. Deze moeten nog worden uitgewerkt.

Wat speelt er allemaal in wijk West?

Een deel van Wijk West is een zogenaamde Wijk van de Toekomst. Wijken van de Toekomst zijn gasloze wijken in Gelderland of wijken die daarnaar op weg zijn. Zij maken onderdeel uit van het Gelders Energieakkoord. In die wijken worden bewoners stapsgewijs van het aardgas afgekoppeld. Er wordt gebouwd aan een nieuwe basis voor warmtevoorziening. Uitgangspunt daarbij is dat de bewoners en hun belangen startpunt en fundament zijn.