Recreatiegebied Strand Horst

Strand Horst (Ermelo) ligt langs de A28 en is een recreatiegebied van bijna 6 kilometer lang. Het biedt volop mogelijkheden om te ontspannen of sportief te vermaken. Om het recreatiegebied Strand Horst aantrekkelijk te houden en te verbeteren hebben verschillende initiatiefnemers plannen ontwikkeld. Die plannen moeten zorgen voor een kwaliteitsimpuls. In november 2021 is hiervoor een nieuw bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Diverse ondernemers hebben inmiddels mooie plannen gemaakt. Sommige daarvan zijn al gerealiseerd. Anderen zijn nog bezig met planvorming. De gemeente helpt de ondernemers hier mee.

De plannen dragen bij aan het vergroten van het toeristische en recreatieve karakter van Strand Horst waarbij het gebied gedurende het gehele jaar aantrekkelijker wordt. De bestaande stranden blijven hierbij gehandhaafd en voor iedereen toegankelijk.

Openbaar gebied

Leisurelands is grondeigenaar van het gebied en heeft een nieuwe naam gegeven aan zowel Strand Horst en Strand Nulde. De nieuwe naam van beide gebieden samen is “Veluwe aan zee”. De komende jaren is Leisurelands van plan het gebied op te waarderen. Meer informatie hierover staat op hun site die te vinden is onder het kopje Links en documenten.

Groene Kruispunt

Het Groene Kruispunt is 1 van de natuurprojecten uit het Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR) en zorgt op Strand Horst voor een goede verhouding tussen bebouwing en natuur. Het doel is meer natuur in het gebied tussen Strand Horst en Strand Nulde en tussen de A28 en de dijk van Flevoland. Hiermee wordt het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zowel in de breedte als in de lengterichting van de Veluwerandmeren versterkt; vandaar de naam Groene Kruispunt.

Aan de Flevolandse kant zijn in het verleden al twee natuureilanden in het Nuldernauw aangelegd. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitvoering van de Gelderse kant. Duidelijk is te zien waar de rietmoerassen zijn uitgegraven en ook de overgang naar de landkant waar een zone komt van vochtig naar droog struikgewas en bomen. Daarnaast wordt er in het water nog een palenrij aangebracht om een rust- en foerageergebied voor watervogels te creëren en een tweetal onderwaterbossen. De onderwaterbossen bestaan uit dood hout in het Nuldernauw met als doel verbetering van de omstandigheden voor schelpdieren en vissen. Dat biedt extra foerageermogelijkheden voor watervogels. Natuurliefhebbers kunnen het gebied bekijken vanuit een vogelkijkhut zonder de dieren te verstoren.

Het totale ontwerp is te vinden onder het kopje Links en documenten.