College van burgemeester en wethouders

De burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente Ermelo. Dit noemen we het college van burgemeester en wethouders (B&W). Zij zorgen ervoor dat besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast heeft het college volgens wetten en andere regelingen belangrijke eigen taken en bevoegdheden. Burgemeester en wethouders hebben de bestuurstaken met elkaar verdeeld. Dit heet een portefeuilleverdeling.

De gemeentesecretaris is als algemeen directeur het hoofd van de gemeentelijke organisatie. Hij staat het college met raad en daad terzijde.

Er is periodiek een college-evaluatie over functioneren portefeuilleverdeling, eventuele aanpassing en mogelijke nieuwe portefeuilles.

Burgemeester drs. Dorine (Th.A.J.) Burmanje

 • Beleidscoördinatie, algemene en bestuurlijke zaken
 • Representatie
 • Woordvoering gemeentebrede aangelegenheden*
 • Politie, brandweer
 • Openbare orde en veiligheid
 • Horeca en evenementen
 • Bestuurlijke coördinatie handhaving m.b.t. meervoudige handhavingsdossiers
 • Handhaving APV
 • Handhaving vakantieparken
 • Asielbeleid
 • Opvang/huisvesting vluchtelingen Oekraïne
 • Woonwagenbeleid
 • Overleg predikanten en voorgangers kerken
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • AvA Inclusief Groep (eigenaarsrol)
 • AvA Sport- en cultuurbedrijf Interactie (eigenaarsrol)
 • Alliander
 • Vitens
 • Algemeen Bestuur VNOG
 • Bestuur Stichting Collectieve beveiliging Ermelo
 • Coördinatie intergemeentelijke samenwerking EHZ
 • Personeelsaangelegenheden

*Elk collegelid doet woordvoering voor zijn/haar specifieke portefeuille. 

Wethouder Sarath (S.) Hamstra (CDA, 1 fte)

 • Locoburgemeester 1

Sociaal domein, werkgelegenheid, sport, dienstverlening en organisatie

 • Communicatie (beleid & strategie)
 • Enkelvoudige handhaving m.b.t. bouwen
 • Sociaal domein
 • Werkgelegenheid
 • Participatiewet
 • Wmo
 • Jeugdhulp
 • Gezondheidszorg
 • Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Opdrachtgeverschap Inclusief Groep
 • Opdrachtgeverschap Stichting Welzijn Ermelo
 • Stichting Veilig Thuis
 • Sport
 • Sportaccommodaties (waaronder Sportcentrum Zanderij)
 • Onderwijsbeleid voortgezet onderwijs met de bijbehorende onderwijsaccommodaties
 • Diaconaal platform
 • Dienstverlening en inwonersparticipatie
 • Wijkgericht werken
 • Interne organisatie en organisatieontwikkeling

Wethouder Hugo (H.C.) Weidema (één-Ermelo, 0,9 fte)

 • Locoburgemeester 2

Financiën, Bedrijfsvoering, Wonen, Grondzaken, Economie

 • Financiën en belastingen
 • Bedrijfsvoering
 • Bestuur GR Meerinzicht
 • Inkoopbeleid
 • Volkshuisvestingsbeleid (inclusief aanjagen woningbouwopgave)
 • Enkelvoudige handhaving m.b.t. milieu
 • Grondexploitatie (grondbedrijf) en overig vastgoed
 • Economie
 • Bedrijventerrein A28/verhuizing bedrijven (projectportefeuille)
 • Centrum (w.o. centrummanagement)
 • Onderwijsbeleid primair onderwijs met de bijbehorende onderwijsaccommodaties
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Kunst & cultuur
 • Cultuuraccommodaties (waaronder De Dialoog)
 • Bestuur Streekarchivariaat
 • Bank Nederlandse Gemeenten

Wethouder Ronald (H.R.) van Veen (CU,  1,0 fte)

 • Locoburgemeester 3

Ruimtelijke ordening, openbare werken, R&T, V&V

 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ordening (inclusief woningbouwinitiatieven)
 • EHZ-gebiedsagenda
 • Landschap en Omgevingsgroen
 • Vergunningsverlening WABO
 • Water
 • Grondbeleid
 • Duurzaamheid & Energietransitie (projectportefeuille)
 • Milieu
 • Afval
 • Openbare Werken
 • Verkeer & vervoer
 • Markt 2.0
 • Recreatie & toerisme
 • Vitale Vakantieparken
 • Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken
 • Veluwe Alliantie
 • Leisurelands
 • Coöperatie Gastvrije Randmeren
 • Algemeen Bestuur OmgevingsDienst Noord-Veluwe (ODNV)
 • Afvalsturing Friesland N.V.

Spreekuur burgemeester

Iedere dinsdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur houdt de burgemeester spreekuur.

Het spreekuur van de burgemeester is een mogelijkheid om met u van gedachten te wisselen over onderwerpen die gaan over de gemeente Ermelo. Iedere inwoner van Ermelo kan met de burgemeester spreken. Het gaat hierbij natuurlijk wel om onderwerpen die een relatie hebben met het gemeentelijk beleid of de gemeentelijke organisatie.

Spreekuur wethouders en gemeentesecretaris

Ook de wethouders en de gemeentesecretaris houden spreekuur. Iedere eerste dinsdag van de maand kunt u tussen 16.30 en 17.30 uur persoonlijk met één van hen spreken. In zo'n gesprek kunt u, als inwoner van de gemeente Ermelo, uw opvattingen, ideeën en reacties over gemeentelijke aangelegenheden bespreken.

Maak een afspraak

Door de coronamaatregelen is het nodig om vooraf een afspraak te maken. Maak een afspraak vóór dinsdag 12.00 uur via

We plannen dan een bezoek van tien minuten voor u in. De afspraak vindt plaats op het gemeentehuis. Spreekt u de burgemeester liever via de telefoon? Dat kan natuurlijk ook.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van burgemeester en wethouders (0341) 56 73 92.

Hybride-akkoord 2022 - 2026

De 3 coalitiepartijen CDA Ermelo, één-Ermelo en ChristenUnie hebben samen het hybride-akkoord 2022 - 2026 gemaakt met als titel 'Zorgzaam, spaarzaam en duurzaam'.

Het akkoord bestaat uit 2 delen:

 • coalitieakkoord
  dit is de duidelijke opdracht aan het nieuw aan te stellen college
 • raadswerkprogramma
  hierin staan de onderwerpen waarvan we met elkaar vinden dat die moeten worden uitgevoerd.

De aanpak en aanvullingen die er kunnen zijn op de onderwerpen worden nog door de gemeenteraad vastgesteld.

Download het hybride-akkoord (pdf, 7 MB)

Besluitenlijsten collegevergaderingen

Iedere dinsdag vergadert het college van burgemeester en wethouders.

Bekijk de besluitenlijsten