College van burgemeester en wethouders

De burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente Ermelo. Dit noemen we het college van burgemeester en wethouders (B&W). Zij zorgen ervoor dat besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast heeft het college volgens wetten en andere regelingen belangrijke eigen taken en bevoegdheden. Burgemeester en wethouders hebben de bestuurstaken met elkaar verdeeld. Dit heet een portefeuilleverdeling.

De gemeentesecretaris is als algemeen directeur het hoofd van de gemeentelijke organisatie. Hij staat het college met raad en daad terzijde.

Download het collegeprogramma (pdf, 43 MB)

Er is periodiek een college-evaluatie over functioneren portefeuilleverdeling, eventuele aanpassing en mogelijke nieuwe portefeuilles.

Taken burgemeester Van Daalen

 • Beleidscoördinatie, algemene en bestuurlijke zaken
 • Representatie
 • Woordvoering gemeentebrede aangelegenheden*
 • Politie, brandweer
 • Openbare orde en veiligheid
 • Horeca en evenementen
 • Handhaving APV
 • Handhaving vakantieparken
 • Asielbeleid
 • Opvang/huisvesting vluchtelingen Oekraïne
 • Woonwagenbeleid
 • Overleg predikanten en voorgangers kerken
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • AvA Sport- en cultuurbedrijf Interactie (eigenaarsrol)
 • AvA Alliander
 • AvA Vitens
 • AvA Leisurelands
 • AvA Coöperatie Gastvrije Randmeren
 • Defensie
 • Algemeen Bestuur VNOG
 • Bestuur Stichting Collectieve beveiliging Ermelo
 • Coördinatie intergemeentelijke samenwerking en toekomstverkenning EHZ
 • Personeelsaangelegenheden

*Elk collegelid doet woordvoering voor zijn/haar specifieke portefeuille. 

Taken wethouder Hamstra

 • Locoburgemeester 1

Sociaal domein, werkgelegenheid, onderwijs, sport, dienstverlening en organisatie

 • Communicatie (beleid & strategie)
 • Enkelvoudige handhaving m.b.t. bouwen
 • Sociaal domein
 • Werkgelegenheid
 • Participatiewet
 • AvA Inclusief Groep (eigenaarsrol)
 • WMO
 • Jeugdhulp
 • Gezondheidszorg
 • Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Opdrachtgeverschap Inclusief Groep
 • Opdrachtgeverschap Stichting Welzijn Ermelo
 • Stichting Veilig Thuis
 • Sport
 • Sportaccommodaties
 • Nieuwbouw sportcentrum Zanderij (projectportefeuille)
 • Onderwijsbeleid primair en voortgezet onderwijs met de bijbehorende onderwijsaccommodaties
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Diaconaal platform
 • Dienstverlening en inwonersparticipatie
 • Wijkgericht werken
 • Interne organisatie en organisatieontwikkeling

Taken wethouder Weidema

 • Locoburgemeester 2

Financiën, Bedrijfsvoering, Wonen, Grondzaken, Economie

 • Financiën en belastingen
 • Bedrijfsvoering
 • Bestuur GR Meerinzicht
 • Inkoopbeleid
 • Volkshuisvestingsbeleid (inclusief aanjagen woningbouwopgave)
 • Grootschalige woningbouw 
 • Handhaving m.b.t. milieu
 • Grondexploitatie (grondbedrijf) en overig vastgoed
 • Economie
 • Weekmarkt
 • Vitale Vakantieparken
 • Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken
 • Bedrijventerrein A28/verhuizing bedrijven (projectportefeuille)
 • Centrum (w.o. centrummanagement)
 • Kunst & cultuur
 • Cultuuraccommodaties
 • Bestuur Streekarchivariaat
 • Bank Nederlandse Gemeenten
 • Afvalsturing Friesland N.V.
 • Gemeentewerf (projectportefeuille, bouwfase)

Taken wethouder Van Veen

 • Locoburgemeester 3

Ruimtelijke ordening, openbare werken, R&T, V&V

 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ordening (inclusief kleinschalige woningbouwinitiatieven)
 • EHZ-gebiedsagenda
 • Landschap en Omgevingsgroen
 • Vergunningsverlening WABO
 • Water
 • Grondbeleid
 • Duurzaamheid & Energietransitie (projectportefeuille)
 • Milieu
 • Gemeentewerf (planfase, projectportefeuille)
 • Stikstof
 • Afvalinzameling
 • Openbare Werken
 • Verkeer & vervoer
 • Markt 2.0
 • HEMA (projectportefeuille)
 • Recreatie & toerisme
 • Veluwe Alliantie
 • Algemeen Bestuur OmgevingsDienst Noord-Veluwe (ODNV)

Spreekuur burgemeester

Het spreekuur van de burgemeester is een mogelijkheid om met u van gedachten te wisselen over onderwerpen die gaan over de gemeente Ermelo. Iedere inwoner van Ermelo kan met de burgemeester spreken. Het gaat hierbij natuurlijk wel om onderwerpen die een relatie hebben met het gemeentelijk beleid of de gemeentelijke organisatie.

De burgemeester houdt 2 keer per maand spreekuur op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Spreekuur wethouders en gemeentesecretaris

Ook de wethouders en de gemeentesecretaris houden spreekuur. Iedere eerste dinsdag van de maand kunt u tussen 16.30 en 17.30 uur persoonlijk met 1 van hen spreken. In zo'n gesprek kunt u, als inwoner van de gemeente Ermelo, uw opvattingen, ideeën en reacties over gemeentelijke aangelegenheden bespreken.

Maak een afspraak

Maak vooraf een afspraak via:

We plannen dan een bezoek van tien minuten voor u in. De afspraak vindt plaats op het Huis van Ermelo. Spreekt u de burgemeester liever via de telefoon? Dat kan natuurlijk ook.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van burgemeester en wethouders 0341 56 73 92.

Hybride-akkoord 2022 - 2026

De 3 coalitiepartijen CDA Ermelo, één-Ermelo en ChristenUnie hebben samen het hybride-akkoord 2022 - 2026 gemaakt met als titel 'Zorgzaam, spaarzaam en duurzaam'.

Het akkoord bestaat uit 2 delen:

 • coalitieakkoord
  dit is de duidelijke opdracht aan het nieuw aan te stellen college
 • raadswerkprogramma
  hierin staan de onderwerpen waarvan we met elkaar vinden dat die moeten worden uitgevoerd.

De aanpak en aanvullingen die er kunnen zijn op de onderwerpen worden nog door de gemeenteraad vastgesteld.

Download het hybride-akkoord (pdf, 7 MB)

Besluitenlijsten collegevergaderingen

Iedere dinsdag vergadert het college van burgemeester en wethouders.

Bekijk de besluitenlijsten