Burgemeester Hans van Daalen

Burgemeester Hans van Daalen is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en is opperbevelhebber bij crises en rampen. Ook heeft hij een aantal taken op andere specifieke gebieden (portefeuilles), zoals communicatie en personeel en organisatie. Natuurlijk is hij voor de inwoners van Ermelo het gezicht van de gemeente.

Taken burgemeester Van Daalen

 • Beleidscoördinatie, algemene en bestuurlijke zaken
 • Representatie
 • Woordvoering gemeentebrede aangelegenheden*
 • Politie, brandweer
 • Openbare orde en veiligheid
 • Horeca en evenementen
 • Handhaving APV
 • Handhaving vakantieparken
 • Asielbeleid
 • Opvang/huisvesting vluchtelingen Oekraïne
 • Noodopvang asielzoekers
 • Woonwagenbeleid
 • Overleg predikanten en voorgangers kerken
 • ALV Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • AvA Sport- en cultuurbedrijf Interactie (eigenaarsrol)
 • AvA Alliander
 • AvA Vitens
 • Defensie
 • Algemeen Bestuur VNOG
 • Bestuur Stichting Collectieve beveiliging Ermelo
 • Coördinatie intergemeentelijke samenwerking EHZ
 • Personeelsaangelegenheden

*Elk collegelid doet woordvoering voor zijn/haar specifieke portefeuille. 

Contact

 • Beschermheer Ermelo’s Mannenkoor/voorzitterschap Chevallierfonds (onbezoldigd)