Vitale Vakantieparken

Voor de gemeente Ermelo zijn toerisme en recreatie belangrijk. Ermelo heeft daarin ook heel wat te bieden. Het ligt prachtig aan de rand van de Veluwe, niet ver van het Veluwemeer. Bossen, heide, water en platteland wisselen elkaar af.
Met bijna 100 vakantieparken heeft Ermelo de meeste verblijfsplaatsen in de Noord-Veluwe. Duidelijk dus dat deze sector heel belangrijk is voor de welvaart en welzijn van de gemeente. Het is alleen ook een sector die onder druk staat. Daar gaan we, samen met recreatieondernemers en eigenaren van vakantiewoningen, mee aan de slag.

 • 150 hectare
 • 77 terreinen met chalets
 • 16 terreinen met combinaties
 • 6 campings

Sterker maken van verblijfsrecreatie

Ermelo wil de verblijfsrecreatie sterker maken. Dus de vakantieparken met bungalows, chalets, stacaravans en/of kampeerplaatsen. Dit is nodig omdat deze sector onder druk staat. De vakantieparken zijn heel verschillend. En het aanbod sluit niet meer goed aan bij de vraag van de klant. Samen zoeken gemeente en recreatieondernemers naar de mogelijkheden om de verblijfsrecreatie sterker te maken.

Toekomstperspectief

Ermelo heeft een aantal hele goede recreatieondernemingen. Deze zijn belangrijk voor de toekomst van de verblijfsrecreatie in de gemeente en in de regio. Deze bedrijven krijgen meer ruimte voor hun ontwikkeling. Van de bedrijven waar nu geen recreatie plaatsvindt kijken we of deze zo kunnen veranderen dat ze toch weer een recreatieve functie krijgen. Van parken die geen recreatieve functie meer hebben, en ook ook geen mogelijkheid meer hebben, kijken we naar andere functies.

We willen dat over tien jaar de vakantieparken een grotere bijdrage leveren aan de lokale economie. En aan de kwaliteit van Ermelo als recreatiegemeente. De aandacht in het project Vitale Vakantieparken blijft liggen op de kansen die de recreatieve sector biedt.

Uitvoering in drie delen van Ermelo

De vakantieparken liggen vooral in groepen in drie delen van Ermelo. Dit zijn Strokel en Tonsel, Drieërweg en kern Horst. Daarnaast liggen er in het buitengebied ook nog vakantieparken. Hier is maatwerk per vakantiepark nodig. Voor de drie gebieden is nu een toekomstvisie beschreven. De gemeenteraad stelde deze begin 2016 vast. Door de uitvoering van de visie samen met de ondernemers op te pakken krijgen de drie gebieden ruimte voor groei of verandering.

De meeste vakantieparken in Ermelo vind je in het gebied tussen het Strokelbos en het Tonselseveld. Het gebied is 55 hectare groot. Heeft 32 terreinen en ongeveer 950 huisjes en 250 stacaravans. Het bezit en gebruik in dit gebied is versnipperd en klein. De parken verschillen sterk van elkaar, maar over het algemeen is er haast geen recreatief gebruik of wisselende verhuur.

Strokel en Tonsel bestaat grofweg uit twee gebieden:

 • Noordwest
  Langs de Harderwijkerweg is de meeste activiteit. Hier vind je bedrijven en woningen. Daarachter ligt de ‘kop’ van Tonsel: een lappendeken van bungalowparken, huizen en open velden. Deze zijn bereikbaar via smalle stegen en paden. Ook is er een hoogspanningsleiding in het gebied.
 • Zuidoost
  Aan de Haspel en de Eendenparkweg liggen tientallen bungalowparken langs twee langgerekte stroken. De twee stroken scheiden van elkaar door een bos dat openbaar toegankelijk is.

Het open karakter van het landschap is ernstig aangetast. De functies wonen, werken en recreëren zijn met elkaar verknoopt geraakt.
Strokel en Tonsel ligt perfect. Er zijn goede verbindingen. Ze grenzen voor een deel aan de natuur. En sluiten voor een deel aan op de parken in Harderwijk.

Gewenste toekomstige beeld

Meer structuur en minder vervlechting van de functies op het gebied van wonen, werken en recreëren. Dat is het gewenste toekomstbeeld. Praktisch betekent dit dat de intensiteit van bebouwing in zuidoostelijke richting langzaam minder wordt. Hierdoor nemen de kansen voor de (verblijfs)recreatieve sector toe.

De noordwestelijke gebied (rondom Harderwijkerweg, Strokel en Gentenerf) biedt vooral kansen voor andere functies dan recreatie. Dit gebied ligt dicht bij bedrijven en heeft een goede bereikbaarheid. De parken zelf zijn verouderd en worden voor een groot deel niet volgens de regels gebruikt. Het is niet de bedoeling dat we de oplossing voor deze parken zoeken in legalisering. Geen normale woningen of bedrijven dus. Wel kijken we naar vernieuwingen zoals slimme ideeën op het snijvlak van wonen, werken, recreatie en senioren(zorg).

De zuidoostelijke deel (Haspel en Eendenparkweg richting Staringlaan) is het meest geschikt om van de vakantieparken weer echte verblijfsrecreatie te maken. Het gebied ligt mooi en rustig met bosstroken aan beide kanten. Hier onderzoeken we de mogelijkheden om niet-recreatieve bedrijfsactiviteiten in stappen te stoppen zodat de verblijfsrecreatie een kwaliteitsslag kan maken. Op hetzelfde moment willen we ook de verbindingen met de bossen achter het gebied versterken.

De Paalberg, de Driehoek en Fijn-Oord zijn al van oudsher aanwezig in dit gebied. Van latere datum dateren recreatiebedrijven aan beide kanten van de Drieërweg, ten zuidoosten van de kern van Ermelo. Anno 2016 zijn er 11 bedrijven gevestigd, op een totaal terreinoppervlak van 45 hectare. Dit zijn vooral vrij grote kampeerbedrijven en combinaties van bungalowparken en campings. Het gebied kenmerkt zich door echte recreatie.

In dit gebied zijn er ook parken die verouderen en waarmee het minder goed gaat. Om te voorkomen dat ze verder achteruitgaan, moeten we in deze parken investeren. Zodat ook deze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gewenste toeristische-recreatieve uitstraling van het gebied.

Het gebied Drieërweg is een prachtig gebied met bossen, heide en het buitengebied er omheen. Helaas dreigt wel in een paar delen verrommeling.

Gewenste toekomstige beeld

We willen in dit gebied met veel aandacht met de mooie omgeving omgaan en verrommeling tegengaan. Uitgangspunt in de toekomstvisie is dat het recreatieve gebied rondom de Drieërweg zich blijft richten op de verblijfsrecreatie in de wisselende verhuur. De parken moeten zich flexibel en snel kunnen aanpassen aan de steeds wisselende vraag van de klant. Dit vraagt om ondernemerschap en investeringen door de parken. En het stellen van de goede kaders door de gemeente.
We onderzoeken of het mogelijk is ondernemers meer vrijheid te geven in het bepalen van de dichtheid en aantallen plekken op hun bedrijf. Bedrijven die een investeringsimpuls nodig hebben, blijven we aanmoedigen en helpen zoeken naar oplossingen. Hiervoor kijken we eerst of andere, goed lopende recreatiebedrijven voor deze impuls kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door samenwerking of overname.

Dicht tegen de kern van Horst liggen 14 recreatieparken aan elkaar geschakeld. In april 2018 is het startschot gegeven om het recreatiecluster Horst aan te pakken. Dit is een deeluitwerking van de in 2016 vastgestelde Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie’. Hierin staat waar de gemeente samen met recreatieondernemers de verblijfsrecreatie wil verbeteren. En waar te veranderen naar andere functies zoals wonen als verblijfsrecreatie weinig tot geen toekomst meer heeft.

Gewenste toekomstige beeld

De meeste parken in dit gebied hebben qua opbouw en aanbod niet of nauwelijks waarde voor de toekomst binnen de recreatiesector. We zien kansen voor een langzame overgang naar andere functies. Een pluspunt van het gebied is dat deze aantrekkelijk ligt. In het open landschap en de goede verbindingen langs historische routes.
We zien mogelijkheden voor bijvoorbeeld ideeën op het gebied van wonen en zorg, ouderen, nieuwe landgoederen en andere toeristische en (dag)recreatieve ideeën.

Samen met gebiedseigenaren, parkondernemers, de vereniging van eigenaren en anderen is gesproken over de toekomst van hun parken en het gebied. Uit dit onderzoek blijkt dat er grofweg drie richtingen om te ontwikkelen zijn:

 1. Recreatiepark voor tweede woning (situatie van nu)
 2. Woonpark (recreatiepark in huidige vorm maar met woonbestemming)
 3. Herstructurering (zorgen voor van totaal nieuw woonmilieu en structuur)

Wij bekijken op dit moment hoe we hier zo goed mogelijk op kunnen aansluiten. Dit doen we door kaders en randvoorwaarden op te stellen. Deze staan in de omgevingsvisie. De gemeenteraad stelde deze in juni 2020 vast.

Hoe gaan we nu verder?

De eerste stap is het maken van een parkplan die klopt met de kaders en randvoorwaarden uit de Omgevingsvisie. Voor het omvormen naar woonparken is een hulpdocument onder aan de pagina beschikbaar.

Wij zijn met veel parkeigenaren al in gesprek over hun parkplan. Wij helpen parken bij het maken van een compleet parkplan. Dit plan toetsen wij zodat we van het college een principebesluit kunnen krijgen. In dit principebesluit staat onder andere:

 • welke onderzoeken worden uitgevoerd
 • hoe wordt het plan uitgevoerd
 • wat zijn de kosten
 • hoe ziet de toekomstige indeling van het park eruit.

Inmiddels zijn er twee parken waarvan de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage liggen. Deze parken toonden aan te voldoen aan de voorwaarden uit de Omgevingsvisie recreatiecluster Horst. Ze zijn daarmee de eersten die de officiële procedure ingaan om een woonbestemming te krijgen. Nadat de termijn voor inzage voorbij is, beslist de gemeenteraad over de plannen.

Voor vragen over Recreatiecluster Horst kun je contact opnemen met Jelle Snippe:

Downloads

Veel gestelde vragen omgevingsvisie Horst

 1. Wat is de reden van het project Vitale Vakantieparken en de omgevingsvisie Horst?
  Het project Vitale Vakantieparken Veluwe is een project van 11 gemeenten samen om van de Veluwe. Ze willen Veluwe de meest gastvrije vakantiebestemming van Nederland te maken. Wij nemen actief deel aan dit programma in de regio. Maar we hebben ook ons eigen project vitale vakantieparken  Ermelo. Binnen de grenzen van Ermelo hebben we ongeveer 100 vakantieparken. Deze is verdeelt in drie gebieden met elk hun eigen visie.
  De visie voor Horst, zoals de ‘Toekomstvisie op verblijfsrecreatie’ laat zien, is verder uitgewerkt in een omgevingsvisie: de omgevingsvisie voor recreatiecluster Horst.
   
 2. Waarom voert de gemeente geen persoonlijke gesprekken met eigenaren van recreatiewoningen op recreatiecluster Horst?
  De gemeente heeft in dit proces een kaderstellende rol. Dit betekent dat het toekomstperspectief in de handen van de parkeigenaren zelf ligt. Parkeigenaren gaan dan ook zelf in gesprek met de huisjeseigenaren op het eigen park. Voor ieder park wordt er één parkplan gemaakt, dus niet voor  ieder huisje. Wij vertellen de VvE bestuurders en parkeigenaren hoe zij in het proces hun leden of parkbewoners kunnen informeren.
   
 3. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het keuze van het toekomstperspectief die een parkeigenaar kiest?
  Wij adviseren huisjeseigenaren om in gesprek te blijven met de parkeigenaren of het bestuur van de VvE. In de omgevingsvisie staat als eis dat minimaal 90% van de huisjeseigenaren op een park het eens moet zijn met het parkplan. Zie paragraaf 5.4.9 van de omgevingsvisie.
   
 4. Wat is er anders aan de ontwerp omgevingsvisie in vergelijking met voorgaande versies van de visie?
  De omgevingsvisie zoals die nu op onze projectwebsite staat is niet de eerste versie. De visie heeft een aantal conceptstadia doorlopen waarna er samen met betrokkenen een ontwerp omgevingsvisie is opgesteld. Deze heeft eind 2019 ter inzage gelegen, zodat er zienswijzen op ingediend konden worden. Concreet is de visie op verschillende punten aangepast:
  • Een deel van het plangebied is aangepast in paragraaf 1.2 en 4.1. De driehoek bij Veldwijk is hier uitgehaald, omdat dit in een ander project van de gemeente valt.
  • Toevoeging van een leeswijzer in de paragrafen 5.2, 5.3, 5,4 en 5.5 waarin ook de uitgangspunten van de visie en de toekomstpakketen worden verduidelijkt.
  • Aanpassing van de bovenwijkse ingrepen in paragraaf 5.2.3 en de bijbehorende visiekaart.
  • Aangepaste  eisen en wensen in de paragrafen 5.3, 5.4 en 5.5:
   • Loslaten eis inzet IGEV bij duurzaamheid (5.3.6).
   • Loslaten eis voor 50% maximum kleine grondgebonden woningen (5.4.1)
   • Aangepaste eisen brandveiligheid om meer flexibiliteit te bieden voor een 2e ontsluiting en de voorkeur voor loofbomen wordt nu alleen bij nieuwe bomen benoemd (5.4.2)
   • Verduidelijking eisen en wensen stedenbouwkundige aspecten (5.4.3)
   • Loslaten verplichting om binnen 5 tot 10 jaar BENG en gasloos te zijn,  loslaten eis gebruik van IGEV, loslaten wens om energieneutraal te bouwen (5.4.6 )
   • Toevoeging van 90% instemmingsregel (5.4.7)
   • Toevoeging kaders Groenvisie, LOP en nota omgevingskwaliteit (5.5.3)
   • Verduidelijking eisen voor herstructurering (5.5.3)
   • Verwijderen eis voor inzet iGEV (5.5.6)
  • Aanpassing van de toekomstperspectieven en toevoeging van voorkeursvariant van toekomstperspectief zoals de parkeigenaren dat zelf hebben aangegeven (5.6).
  • Verduidelijking en aanpassingen financiële onderbouwing van het vereveningsmodel en toevoeging van het financieel vereveningsmodel gebaseerd op proportionaliteit, toerekenbaarheid en profijt. (5.7).
  • Toevoegen van een kostenraming van de financiële verevening per ontwikkeling en park (5.7).

   Naast de bovenstaande wijzigingen zijn ook alle bijlagen, inclusief het financieel vereveningsmodel, aan de visie toegevoegd.
    
 5. Aan welke eisen moet een perceel straks voldoen als de bestemming is gewijzigd naar wonen?
  Bestaande recreatiewoningen die omgaan naar wonen hebben te maken met de eisen en wensen van pakket 2: woonpark. De woningen moeten straks bijvoorbeeld voldoen aan de eisen van wonen uit het Bouwbesluit 2012 voor bestaande bouw. En bij nieuwbouw aan het verbouw/nieuwbouw Bouwbesluit 2012. We adviseren om een bouwkundig specialist dit te laten uitzoeken. Een uitgebreide lijst met eisen kun je in hoofdstuk 5.4 van de visie lezen.
   
 6. Als de status van een park verandert, met welke gemeentelijke belastingen krijgen eigenaren dan te maken?
  Gemeentelijke belastingen worden dan net als bij een reguliere woning. Dus afvalstoffenheffing, WOZ vanuit Wonen in plaats van Recreatie. Toeristenbelasting of forensenbelasting vervalt dan ook. Op de website van Meerinzicht vind je meer informatie.
   
 7. Als de situatie van het park niet verandert, Wat zijn de eisen voor de percelen?
  Als men niet kiest voor woonpark of herstructurering, dan geldt pakket 1. Recreatie bedoeld voor de toekomst, met de eisen/wensen die daarbij horen. Meer informatie hierover is te lezen in hoofdstuk 5.3 van de visie.
   
 8. Wat zijn de gevolgen als de bestemming verandert en de eigenaar op dit moment in een sociale huurwoning woont?
  Dan gelden de de algemene huurvoorwaarden van de woningcorporatie die de woning verhuurd. Zolang de woning die nu in groep Horst niet het hoofdverblijf is, is er geen probleem. Het hebben van eigen geld (waar dan ook) is geen reden om een huurcontract te mogen stoppen. Eigen geld kan wel invloed hebben op de huurtoeslag.

De toekomstvisie op de verblijfsrecreatie geeft weer hoe de sector er zo rond 2025 uitziet in Ermelo.

De weg daar naar toe is nog lang en kent verschillende mogelijkheden. Maatwerk is daarbij het toverwoord. De betekent dat eigenaren van parken en gemeente met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden. De toekomstvisie geeft daarbij in grote lijnen twee richtingen aan:

 • Het perspectief om te ontwikkelen: ruimte voor groei.
 • Het perspectief voor verandering: ruimte voor functiewijziging.

Ontwikkelen

De gemeente Ermelo wil vakantieparken die willen vernieuwen ook ruimte bieden om uit te breiden. Natuurlijk wel onder voorwaarden. Vernieuwing en uitbreiding gaat vaak hand in hand omdat consumenten meer ruimte, gemak en privacy wensen. En de ondernemer wil in zijn vernieuwingsplannen daarop inspelen. Ook omdat uitbreiding vaak nodig is om de omzet en het investeringsvermogen op peil te houden.

Transformeren

Dit betekent omvormen van parken naar een andere bestemming en/of weghalen van parken. Er zijn twee soorten parken waar dit voor geldt:

 • Parken die onder druk staan door het kleine aanbod en/of de ruimtelijke kwaliteit
 • Parken waarvan de bungalows/chalets bijna allemaal zijn verkocht. En die niet meer worden verhuurd aan toeristen en recreanten.

Economische potentie, ruimtelijke kwaliteit, openbare orde en veiligheid

Het belangrijkste is dat terreinen die bedoeld zijn voor verblijfsrecreatie daar ook weer echt voor gebruikt gaan worden. In overleg met de eigenaar, of andere ondernemers die er zijn en de gemeente bekijken we de mogelijkheden. Pas als blijkt dat de verblijfsrecreatie geen optie meer is, komt verandering in beeld.
Terreinen met veel kansen komen eerder voor het ontwikkelperspectief in aanmerking. De keuze voor ontwikkelen of veranderen wordt voor ieder park gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van:

 • de gebiedsvisie
 • de economische potentie
 • de ruimtelijke kwaliteit
 • onderdelen die te maken hebben met openbare orde en veiligheid. 

Maatwerk dus!

Wat houdt het project Vitale Vakantieparken in?

Ermelo wil de verblijfsrecreatie sterker maken. Met verblijfsrecreatie bedoelen we:

 • vakantieparken met bungalows
 • chalets
 • stacaravans
 • kampeerplaatsen

De versterking is nodig omdat deze sector onder druk staat. De vakantieparken in Ermelo zijn heel verschillend. In het algemeen kunnen we zeggen dat het aanbod van nu van veel parken niet meer goed aansluit bij de vraag van de klant. Om hier het hoofd aan te bieden kijken we met recreatieondernemers naar de mogelijkheden om de verblijfsrecreatie sterker te maken.

In de toekomstvisie staat welke ontwikkelingen wenselijk zijn. De recreatieondernemers en eigenaren van de recreatiewoningen zijn degenen die deze ontwikkeling, samen met de gemeente, daadwerkelijk in gang moeten zetten. Het is voor de ontwikkeling van het toeristisch-recreatieve product belangrijk dat we kijken hoe we ruimte kunnen geven voor groei. Want er is genoeg potentie! Van onze parken behoren er zelfs twee tot de beste 40 van Europa!

Hoe belangrijk is de verblijfsrecreatie voor Ermelo?

Voor de gemeente Ermelo zijn toerisme en recreatie belangrijk. Met bijna 100 vakantieparken heeft Ermelo de meeste verblijfsplaatsen in de Noord-Veluwe. Duidelijk dus dat deze sector heel belangrijk is voor de gemeente.
Het is alleen ook een onderdeel die onder druk staat. Dit komt onder meer doordat Ermelo veel kleine bungalowparken heeft met een laag niveau voor voorzieningen. Dat komt doordat veel parken niet meer gebruikt worden voor recreatie. De bijdrage aan de economie kan veel groter zijn als meer parken recreatief worden gebruikt. Daar gaat de gemeente, samen met recreatieondernemers en eigenaren van vakantiewoningen, mee aan de slag.

Wat is het belang in het kader van welzijn en welvaart?

Vanuit de economie biedt een bruisende recreatieve sector ons heel veel kansen. Die kunnen we als Ermelo goed gebruiken. Als je kijkt naar werkgelegenheid bijvoorbeeld, dan zullen er in de zorgsector in de toekomst minder banen zijn. Dit is natuurlijk wel één van de beeldbepalende sectoren in onze gemeente.
De toeristische sector biedt kansen om zo werkgelegenheid voor Ermelo te houden.
Op het gebied van welzijn komt het onderdeel van veiligheid om de hoek kijken. We willen geen vervelende situaties op parken.

Wat is de grootte van de sector in Ermelo?

 • 150 hectare aan oppervlak
 • 77 terreinen met chalets
 • 16 terreinen met combinaties
 • 6 campings

Waarom is het project nodig in Ermelo?

Anno 2016 is het beeld van de verblijfsrecreatie in Ermelo heel wisselend. Met bijna 100 vakantieparken, die verschillen in grootte en karakter, is dat ook geen wonder. Meer dan driekwart van de parken in Ermelo bestaat uit bungalowparken. Dit zijn vaak kleine parken met weinig voorzieningen.
Alle bungalowparken hebben in totaal ruim 2.500 vakantiewoningen die bijna allemaal verkocht zijn aan particulieren. Deze worden niet verhuurd aan toeristen. In die zin dragen ze niet bij aan de verblijfsrecreatie. Een groter recreatief gebruik is wel gewenst, onder meer door de spin-off daarvan voor de economie.
De bungalowparken met nauwelijks wisselende verhuur. Ze zijn vooral te vinden rondom de Eendenparkweg bij Tonsel en aan de westkant van de kern Horst. De bedrijfsmatig geëxploiteerde bungalowparken met campingplaatsen liggen vooral in het (zuid)oosten, aan de Drieërweg.

Wat is het gewenste toekomstige beeld?

De gemeente Ermelo wil dat over tien jaar de vakantieparken een grotere bijdrage leveren aan de lokale economie. En aan de kwaliteit van Ermelo als recreatiegemeente. De focus in het project Vitale Vakantieparken blijft liggen op de kansen die de recreatieve sector biedt.

Hoe werken we daar naar toe?

Ermelo heeft een aantal uitstekende recreatieondernemingen. Deze zijn belangrijk voor de toekomst van de verblijfsrecreatie in de gemeente en in de regio. Deze bedrijven krijgen meer ruimte voor hun ontwikkeling. Van de bedrijven waar nu geen recreatie is wordt gekeken of deze zo kunnen veranderen dat ze toch weer een recreatieve functie krijgen. Is er geen functie meer dan kijken we naar andere functies.

Waarom drie clusters?

De vakantieparken liggen in drie delen van Ermelo. Dit zijn Strokel en Tonsel, Drieërweg en kern Horst. In het buitengebied van Ermelo ligt verspreid ook een deel van de vakantieparken. Hier is maatwerk per vakantiepark nodig. Voor de drie gebieden heeft de gemeenten in overleg met ondernemers en parkeigenaren de toekomstperspectieven beschreven. Door de uitvoering gezamenlijk op te pakken krijgen deze gebieden ruimte voor groei of verandering.

Hoe zetten we handhaving in?

Handhaving is 1 van de publieke instrumenten en wordt als middel gebruikt om de kwaliteitsimpuls te kunnen realiseren. Al sinds 1996 controleert de gemeente op situaties die in strijd zijn met de recreatieve bestemming. Er zijn twee uitzonderingen:

 • de persoonsgebonden gedoogstatus
 • de legale recreatiewoningen die in het bestemmingsplan staan als ‘permanente bewoning toegestaan’.

Het is niet (meer) mogelijk om een persoonsgebonden gedoogbeschikking te krijgen. Alleen personen die deze voor 14 maart 1996 hadden aangevraagd en aan de voorwaarden voldeden kregen deze.

Ook is het niet meer mogelijk om een nadere aanduiding voor bewoning op een recreatiewoning te krijgen. Hiervoor is een speciale bestemmingsplanprocedure doorlopen. Deze recreatiewoningen vielen al langere tijd onder het overgangsrecht van het vorige bestemmingsplan.

Wat doen we aan permanente bewoning?

Het project Vitale Vakantieparken is gestart om de kwaliteit van de verblijfsrecreatie te verbeteren. Een recreatiewoning die permanent bewoond wordt, is niet meer beschikbaar als recreatiewoning. Een belangrijk onderwerp dus.

Hoe ontstaat een samenwerking met de gemeente?

De ondernemers en eigenaren starten zelf hun plannen voor verbetering. Bij hen ligt dan ook de eerste stap om met de gemeente in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor hun park. De rol van de gemeente is hierbij vooral verbinden, mogelijk maken en stimuleren. De parkeigenaren en ondernemers blijven verantwoordelijk voor het verzilveren van kansen die zijn ontstaan. Ook zijn ze eindverantwoordelijk voor het slagen van hun project.

Wat vraagt het realiseren van Vitale Vakantieparken van de houding van medewerkers (vanuit de verschillende disciplines)?

Maatwerk is het sleutelbegrip in het project. Per park moet bekeken worden wat de mogelijkheden zijn. Dat vraagt om een flexibele houding en meedenken vanuit kansen in plaats vanuit de onmogelijkheden en beperkingen.

Wat houdt het regionale programma Vitale Vakantieparken in?

Het programma is een initiatief van de Regio Noord Veluwe. In dit project werken acht gemeenten in de Veluwe samen met eigenaren en exploitanten van de parken en met andere organisaties. Doel is om van de verblijfsrecreatie een structureel gezonde en sterkere schakel te maken in het toeristisch-recreatieve product Noord-Veluwe.

Waarom doet Ermelo mee aan het regionale programma Vitale Vakantieparken?

Binnen het regionale programma werken acht gemeenten en verschillende andere publieke en private partners samen aan veel vraagstukken over de verblijfsrecreatie. Met het resultaat kan Ermelo haar voordeel doen. Het gaat dan om oplossingen en handreikingen die bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit en sfeer van de verblijfsrecreatie. En voorkomen en/of stoppen van ongewenste situaties op de parken.

Er zijn verschillende benamingen rondom dit onderwerp. Wat is wat?

Dit is inderdaad wat ingewikkeld. Het regionale programma heet Vitale Vakantieparken. In Ermelo heet het project officieel Kwaliteitsimpuls verblijfsrecreatie en de lokale visie op dit onderwerp: ‘Vitale vakantieparken, Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in de gemeente Ermelo’. Maar we noemen dit Vitale Vakantieparken in Ermelo.

Wie is bestuurlijk verantwoordelijk?

Het lokale project is een taak van Wethouder Hans de Haan. Er is een lokale stuurgroep in Ermelo. Deze bestaat uit de wethouders de Haan en Klappe en burgemeester Burmanje. Wethouder Hans de Haan is voorzitter. Hij is ook lid van de stuurgroep voor het regionale programma.