Vreugdevuur of carbid schieten

 • U mag een vreugdevuur, vuurton of een vuurkorf op de openbare weg of in de openbare ruimte organiseren. Vraag hiervoor ontheffing aan. U vraagt de ontheffing voor 21 december 2023 aan.
 • Omdat 31 december op zondag valt, mag carbid schieten alleen op 30 december tussen 10.00 en 00.00 uur. Het schieten mag alleen op plekken buiten de bebouwde kom. Doe hiervan een melding. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Het organiseren van een vreugdevuur, vuurton of vuurkorf in de openbare ruimte of op de openbare weg kost € 60.
 • Een vreugdevuur, vuurton of vuurkorf op eigen terrein is gratis.
 • U bent op het moment van aanvragen 18 jaar of ouder.
 • Lees hieronder de spelregels. 
Vreugdevuur ontheffing aanvragen Toestemming carbid schieten aanvragen

Kosten

De kosten voor een melding van een vreugdevuur, vuurton en vuurkorf in de openbare ruimte of op de openbare weg zijn € 60. 

Een vreugdevuur, vuurton of vuurkorf op eigen terrein is gratis. Een melding carbid schieten is ook gratis.

 • Gaat u niet op uw eigen terrein stoken? Vraag dan eerst schriftelijk toestemming aan de eigenaar van het terrein. Upload deze toestemming in uw melding.
 • Bij de aanvraag moet u een situatietekening uploaden van de locatie van zowel vreugdevuur, vuurton of vuurkorf, als carbid schieten. 

Regels vreugdevuur, vuurton en vuurkorf op eigen terrein of erf

 • Vuurton en of vuurkorf  minimaal 5 meter vanuit de gevel plaatsen.
 • Vreugdevuur minimaal 25 meter vanuit de gevel of ander bouwwerk plaatsen. 

Regels vreugdevuren en vuurton en of vuurkorf op de openbare weg of de openbare ruimte

 • Vuurton en of vuurkorf minimaal 5 meter vanuit de gevel van een bouwwerk plaatsen.
 • Vreugdevuur 25 meter vanuit de gevel van een bouwwerk plaatsen.

Regels voor vreugdevuur, vuurton en vuurkorf en in het algemeen

 • Stook niet als het mist of als er geen wind is. De rook blijft dan tussen de huizen hangen.
 • De vuurton of korf wordt geplaatst op een zandbed of rijplaat zodat de ondergrond beschermd wordt tegen eventuele brandschade.
 • Stook alleen droog en ongeverfd hout of stook openhaardblokken.
 • Stook nooit afval, oud papier, plastic, textiel, spaanplaat en geverfd, geïmpregneerd of gelakt hout.
 • Kijk voor meer tips over bewust stoken op www.stookwijzer.nu. Hier vindt u ook het stookalert van het RIVM. 
 • De verbranding mag alleen op oudejaarsdag/nacht plaatsvinden vanaf 16.00 uur tot uiterlijk 05.00 uur.
 • Het vuur mag niet met bladeren, houtwol, hooi, stro of andere gemakkelijk opstijgende materialen aangestoken worden. Dit om het risico van opstijgende vuurdeeltjes te beperken.
 • Om te voorkomen dat bodemverontreiniging ontstaat mag je voor het aanmaken van het vuur geen vloeibare brandstoffen gebruiken.
 • Tijdens het vuur moet de melder voor een goed brandend vuur zorgen. Dit betekent dat er een volledige verbranding plaats moet vinden met zo min mogelijk rookontwikkeling.
 • De houder van de ontheffing moet de achtergebleven niet-verbrande resten uiterlijk binnen twee weken en op een milieuverantwoorde manier afvoeren. Gebeurt dit niet, dan ruimt de gemeente de restanten van het vreugdevuur op, op kosten van de houder van de ontheffing.
 • Door of namens de burgemeester en wethouders kunnen aanwijzingen worden gegeven. Als niet aan de gestelde voorwaarden en nadere eisen wordt voldaan kunnen de genoemde personen het vreugdevuur te allen tijde verbieden of beëindigen. Daarnaast kunnen, nadere sancties worden getroffen binnen de kaders die de wet daarvoor biedt.

Veiligheid

 • Tussen bebouwing en vreugdevuur moet een afstand van minimaal 25 meter worden aangehouden.
 • Tussen rietgedekte bouwwerken en vreugdevuur moet een afstand van minimaal 100 meter worden aangehouden.
 • Tussen bos, heide, veen en andere natuurgebieden en/of risico objecten en vreugdevuur moet een afstand van minimaal 100 meter worden aangehouden.
 • Tussen bovengrondse hoogspanningskabels en ondergrondse leidingen en vreugdevuur moet een afstand van minimaal 100 meter worden aangehouden.
 • Tussen de openbare weg en vreugdevuur moet een afstand van minimaal 25 meter worden aangehouden.
 • Het publiek moet bij een vreugdevuur op veilige afstand (tenminste 10 meter) worden gehouden.
 • Het vuur mag niet leiden tot problemen met de openbare orde of problemen met betrekking tot de verkeersveiligheid.
 • Het vuur moet stabiel en aaneengesloten zijn opgebouwd.
 • Een vreugdevuur mag niet worden ontstoken als de windkracht 4 of meer is. Dit beoordeelt de brandweer.
 • Een vreugdevuur mag niet worden ontstoken of de ontbranding moet worden beëindigd als de windrichting zodanig is dat derden of het verkeer op de openbare weg door rookontwikkeling of vliegvuur worden gehinderd.
 • Wanneer het vreugdevuur bijna is uitgebrand, moeten de smeulende resten worden geblust en met zand afgedekt.
 • Er moet voorkomen worden dat vonken ergens anders terecht komen.

Carbid schieten buiten de bebouwde kom kan mits u voldoet aan de volgende spelregels

 • Schieten mag niet binnen de bebouwde kom of op openbare wegen.
 • Er mag alleen gebruik worden gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 35 liter.
 • Er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbid schieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens of milieu.
 • Er mogen in totaal niet meer dan 2 bussen tegelijk worden gebruikt.
 • Er mogen geen metalen busdeksels of soortgelijke gevaarlijke projectielen worden gebruikt om met carbid af te schieten.
 • De afstand vanaf de plek waar het carbid schieten plaatsvindt tot gebouwen van derden bedraagt tenminste 100 meter.
 • Het vrije schootsveld bedraagt tenminste 75 meter terwijl hierin geen openbare paden, openbaar water of (spoor)wegen liggen.
 • Indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht.
 • Het terrein moet worden afgezet met lint of ander materiaal.
 • Bescherm uzelf en anderen. Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril.
 • Zorg voor EHBO en genoeg blusmiddelen, zoals water en een blusdeken. Zo kunt u snel handelen als er toch iets verkeerd gaat.
 • Gebruik alleen een melkbus die in goede staat is en een stevige bodem heeft. Schiet met een plastic bal in plaats van een deksel. Zorg dat de bus, na het ontsteken, niet achteruit kan schieten.
 • Ontsteek de bus met een fakkel op een stok, terwijl u zelf aan de zijkant van de bus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat het publiek op veilige afstand is.
 • Geen knal? Laat zitten die bal! Probeer de bus nogmaals te ontsteken. Nog geen knal? Probeer het na een paar minuten nog een keer. Weer geen knal? Trap dan vanaf de zijkant de bal van de melkbus.
 • Meer informatie over carbid schieten: wieisdebock.nl