Onderwijsvisie

De onderwijsvisie geeft richting aan de toekomst van het onderwijs en biedt ondersteuning bij daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen, zoals die in het sociaal domein, sport, spel en gezondheid en initiatieven in de buurt.

De schoolbesturen en gemeente beseffen zich dat huidige vraagstukken zoals uiteenlopende ontwikkelingsbehoeften, gedragsproblematiek, segregatie en de gevolgen van armoede niet vanaf ieders eigen 'eiland' aan te pakken zijn. Zij hebben elkaar en alle andere samenwerkingspartners nodig om Ermelo ├ęcht inclusiever te maken en voor kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren te gaan.

Keuzes onderwijshuisvesting

Op basis van de onderwijsvisie kunnen ook keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld worden voor onderwijshuisvesting. Hierbij staat voorop dat ingezet wordt op toekomstbestendige, frisse en duurzame schoolgebouwen (inclusief kinderopvang en andere maatschappelijke functies) met een sterke wijkfunctie.

De onderwijsvisie is gemaakt met schoolbesturen, schooldirecteuren en de gemeente. Daarnaast zijn kinderopvangorganisaties en maatschappelijke partners betrokken. De visie wordt vernieuwd wanneer hier vanuit maatschappelijke ontwikkelingen noodzaak toe is.

De raad stelde de Onderwijsvisie in december 2023 vast.