Onder de grond brengen van hoogspanningskabels

Er s een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels. Het gaat om het stuk (tracé) hoogspanningskabels tussen de Eendenparkweg en het spoor. Dit tracé is aangewezen door het Rijk om ondergronds te brengen. Het projectgebied is aangegeven op onderstaande kaart.

Tennet heeft het onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat er te grote ruimtelijke en technische knelpunten zijn om de hoogspanningskabels onder de grond te kunnen brengen. Dit heeft onder andere te maken met het raken van woon- en recreatiebestemmingen, ruimtebeslag van een nieuw te realiseren opstijgpunt, strijd met de Wet natuurbescherming, de parallelligging met de spoorlijn Amersfoort-Zwolle (hoogspanningskabels beïnvloeden het spoorsysteem), het verzwaren van woonbestemmingen met Zakelijke Recht Stroken, ernstige bodemverontreiniging, kappen van meerdere bomen, belemmeren van onbenutte bouwvlakken van het bestemmingsplan Tonselse Veld etc.

Omdat het een door het Rijk aangewezen tracé betreft, moet er voor het afzien van de verkabeling een ontheffing worden aangevraagd. Het college heeft hiermee ingestemd. Het is nog niet bekend hoe lang dat duurt. De ontheffingsaanvraag die Tennet zal gaan doen is openbaar en daarmee op te vragen bij het Rijk.

Waarom gaat Ermelo nu met dit project aan de slag?

Omdat er een subsidie is vanuit het Rijk waarbij 85% van de kosten worden vergoed. We weten niet wanneer de regeling stopt. Daarom wil de gemeente Ermelo er nu aan beginnen.

Hoe ziet het tracé (traject) eruit?

Het aangewezen tracé loopt grofweg van de Eendenparkweg over projectgebied Tonselse Veld, Harderwijkerweg, in de bosstrook langs woonwijk Trefpunt en over het scoutingsgebied van Irmin Taweb, tot het spoor (mast 99 – 104). Een tracé van ongeveer 1,4 kilometer. Binnen dit gebied hangen de hoogspanningskabels over woningen, agrarisch gebied, bedrijventerreinen, woningen en bos.

Ik woon ergens anders maar ook onder hoogspanningskabels. Kunnen deze ook onder de grond?

In Ermelo hangen meerdere hoogspanningskabels. Maar niet alle hoogspanningskabels kunnen zomaar onder de grond. Het ondergronds brengen gaat over een traject dat door het rijk is aangewezen. Dit zijn trajecten die binnen de bebouwde kom liggen. In Ermelo is er één traject waarvoor de gemeente een subsidie kan krijgen. Dat is het traject tussen de Eendenparkweg en het spoor. Andere hoogspanningskabels komen niet voor de regeling van het Rijk in aanmerking, omdat die buiten de bebouwde kom liggen. Als de gemeenteraad de wens heeft om deze onder grond te brengen, dan moet ze alle kosten zelf betalen. Hierbij moet ze rekening houden dat dit projecten zijn die miljoenen kosten.

Hoe lang kan dit traject duren?

Het afronden van het haalbaarheidsonderzoek zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Op basis van de uitkomsten moet de gemeenteraad weer een beslissing nemen. Ze moet dan besluiten of de kabels daadwerkelijk onder de grond gaan. Als ze instemt, kan TenneT een ontwerp gaan maken. Dit zou ongeveer 15 maanden duren. Voordat ze daadwerkelijk kunnen beginnen met het ondergronds brengen is het 2023. De uitvoering zou ongeveer 2-3 jaar duren. Als alles goed gaat, kunnen dan mogelijk in 2026 de hoogspanningskabels onder de grond liggen.

Zijn er voorbeelden van andere steden/dorpen waar hoogspanningskabels onder de grond zijn gegaan?

Ja, bijvoorbeeld bij wijk Drielanden in Harderwijk. In andere gemeentes op de Veluwe zijn ze ook bezig met dezelfde projecten, bijvoorbeeld in Apeldoorn, Zutphen of Arnhem.

Hoeveel gaat het kosten?

Dit is nog onbekend omdat TenneT, dit nog moet onderzoeken. De gemeente moet zelf maximaal 975.000 euro per kilometer betalen (prijspeil 2018). Dit is in de wet vastgelegd. Dat zou betekenen dat Ermelo 1,4 miljoen euro moet betalen.

Is het bekend welke negatieve gevolgen hoogspanningskabels kunnen hebben voor de gezondheid?

Volgens het RIVM kan het magnetische veld van hoogspanningskabels mogelijk gezondheidseffecten hebben. In internationaal onderzoek zijn er aanwijzingen voor een mogelijke verhoogde kans op leukemie bij kinderen. Echter de Gezondheidsraad heeft niet voldoende bewijs voor een ‘waarschijnlijk’ of ‘oorzakelijk’ verband. Het huidig beleid van de overheid tot het ondergronds brengen van hoogspanningskabels wordt doorgezet (voorzorgsbeleid). Onderzoek en evaluatie van het huidige beleid is een doorlopend proces.

Wat wordt er meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek?

Tennet voert het haalbaarheidsonderzoek uit. Ze onderzoeken twee of drie mogelijkheden om de kabels onder de grond te plaatsen. Ze houden ook rekening met de ruimtelijke aspecten: bijvoorbeeld wegen, natuur en andere kabels etc. Als laatste kijken ze ook hoe lang het gaat duren en hoeveel het gaat kosten.

Kan ik overlast verwachten van het haalbaarheidsonderzoek?

Nee, wij verwachten dat u geen overlast zult hebben van het haalbaarheidsonderzoek. Het kan wel zijn dat onderzoekers in het gebied rond lopen.

Waarom zouden de hoogspanningskabels onder de grond gebracht worden?

Het uiteindelijke doel van verkabeling is het verwijderen van ongewenste effecten van hoogspanningskabels voor bewoners. Het draagt bij aan een gezonde leefomgeving voor bewoners. Daarnaast kan het bijdragen aan:

  • verbetering van woonkwaliteit van bewoners;
  • realisatie van (woon)wensen door bewoners/gebruikers die nu beperkt worden door de hoogspanningskabels;
  • mogelijk betere verkoopbaarheid van woningen/percelen;
  • mogelijkheden voor ander gebruik van percelen, bijvoorbeeld van bedrijven naar wonen.