Monumentsubsidie

 • Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument?
 • Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente voor onderhoud of restauratie.
 • Neem voordat u een aanvraag indient, contact op met ons via 0341 56 73 21. In dit vooroverleg kunt u uitleggen welke werkzaamheden u wilt uitvoeren. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Verplicht toevoegen bij de aanvraag via het online aanvraagformulier:

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

 • Duidelijke omschrijving van de werkzaamheden.
 • Foto's van de huidige situatie.
 • Begroting en/of offerte van de werkzaamheden, die tenminste gespecificeerd is in materialen, kosten, uurloon, manuren en btw.

Bij restauratiewerkzaamheden ook toevoegen:

 • De onherroepelijke omgevingsvergunning van de restauratiewerkzaamheden.
 • Bouwkundige tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie:
  • Situatietekening van het monument (schaal 1:1000).
  • Plattegrond van iedere verdieping van het monument (schaal 1:100).
  • Lengte en dwarsdoorsneden (schaal 1:100).
  • Alle gevelaanzichten (schaal 1:100).
  • Relevante details die verband houden met het uiterlijk van het monument (schaal 1:5).

De gemeentelijke onderhoudssubsidie is:

 • Maximaal 30 % van de subsidiabele kosten.
 • Tot maximaal € 3.500 per gemeentelijk monument per jaar.

De gemeentelijke restauratiesubsidie is:

 • Maximaal 30 % van de subsidiabele kosten.
 • Tot maximaal € 7.000 per gemeentelijk monument per jaar.

De gemeente berekent voor u hoeveel de provinciale subsidie bedraagt. Dit bedrag ontvangt u als toevoeging bovenop het bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt.

 • Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond voor deze subsidieregeling vast. 
 • We beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt.
 • De datum van indiening van de aanvraag is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend (artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U mag beginnen met het onderhoud of de restauratie als u onze beslissing op uw aanvraag heeft ontvangen. U krijgt hierover een brief. In de brief staat de berekening en hoe hoog de provinciale subsidie is. We keren de subsidie meteen uit. 

Zijn de werkzaamheden klaar? Meld dit dan binnen zes maanden terug naar ons. We toetsen steekproefsgewijs of aan de voorwaarden en uitvoeringsvoorschriften is voldaan.

Online gereedmelding werkzaamheden