Plan of idee? Neem uw omgeving mee!

Heeft u een plan of idee? Of wilt u een initiatief starten? Dan is het slim om op tijd de omgeving te betrekken. Dat noemen we participatie. Want plannen maken we met elkaar. U bent zelf verantwoordelijk voor de participatie bij een plan. De gemeente helpt u op weg met tips en een stappenplan.

Aan de slag

Bijvoorbeeld:

 • U bent een inwoner die met buurtbewoners een speelplek wil inrichten
 • U bent een ondernemer die zijn bedrijfspand wil uitbreiden
 • U bent een projectontwikkelaar die meerdere woningen wil bouwen

Voor u aan de slag gaat met uw plan, gaat u met mensen die ermee te maken krijgen in gesprek. U kunt bespreken wat zij van het plan vinden. Bijvoorbeeld:

 • Omdat het gebouw dat u wilt neerzetten een deel van het uitzicht wegneemt van omwonenden
 • Omdat de boom die u wilt kappen fijne schaduw geeft in de tuin van uw buren
 • Omdat de zonnepanelen die u op uw bedrijfspand wilt plaatsen de elektrische auto’s van omwonenden van stroom kunnen voorzien

In deze gesprekken komen vaak nieuwe inzichten en ideeën naar voren. Die kunnen uw plan beter maken. Niet iedereen hoeft het eens te zijn met uw plan. Als mensen zich gehoord voelen, vermindert dat vaak wel de kans dat ze later bezwaar maken.

Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig om uw idee of plan uit te voeren. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet u aangeven:

 • of er overleg is geweest met belanghebbenden
 • hoe dat overleg heeft plaatsgevonden
 • wat u met de uitkomsten heeft gedaan

Hulp van de gemeente

Het kan zijn dat u hulp nodig heeft bij uw plan. Dan kunt u contact opnemen met het Leefbaarheidsteam Ermelo. Ze helpen u verder. Het Leefbaarheidsteam denkt graag met u mee om te kijken of en hoe u het idee verder kan uitwerken.

Welke steun kunt u verwachten?

 • We kunnen met u meedenken om het idee verder uit te werken, zodat u het kunt uitvoeren
 • We kunnen u in contact brengen met organisaties of personen die u helpen bij het uitvoeren van uw plan.
 • We kunnen uitzoeken of er voor uw initiatief vergunningen nodig zijn en u helpen bij een aanvraag.

Vraagt u om hulp, dan zijn er een paar belangrijke spelregels:

 • U gaat zelf aan de slag
 • Uw idee is geen opdracht aan de gemeente of andere organisatie
 • Het initiatief is voor en door inwoners van gemeente Ermelo
 • Het initiatief draagt eraan bij dat inwoners prettiger samenleven of maakt het leven in de wijk of buurt beter.

Met elkaar in gesprek

U gaat dus in gesprek met inwoners, bedrijven en organisaties die op een of andere manier (positief of negatief) te maken krijgen met uw plan. Om u hierbij te helpen hebben wij een stappenplan gemaakt.

Voordat de participatie begint:

Bepaal het doel

U wilt bijvoorbeeld een buurtbarbecue organiseren. Dan vraagt u natuurlijk of uw buren dat leuk vinden en komen. Daar willen uw buren misschien ook graag over meedenken. Het is dan belangrijk om te weten waarom u met mensen in gesprek gaat: wat wilt u bereiken door met buren, bedrijven of andere mensen die ermee te maken hebben in gesprek te gaan?

Bijvoorbeeld:

 • mensen informeren
 • mensen overtuigen (draagvlak vergroten)
 • meningen ophalen
 • samen een plan uitwerken
 • samen een plan uitvoeren
 • advies vragen

Het is belangrijk om dit doel al meteen duidelijk te maken.

Wie krijgen te maken met uw plan?

Breng alle belanghebbenden in beeld wie er te maken krijgen met uw plan. Denk daarbij aan buren, omwonenden, bedrijven of maatschappelijke organisaties die op de een of andere manier geraakt worden door uw plan. Kijk daarbij verder dan de directe buren. Ga vooral samen het gesprek aan en wees open en eerlijk. Ga ook in gesprek met mensen die het niet eens zijn met uw plan. Samen komt u misschien tot ideeën of oplossingen waar u zich allebei in kunt vinden.

Vragen die kunnen helpen:

 • Wie krijgen er te maken met mijn plan?
 • Wie hebben er last van mijn plan? Wie zijn er blij met mijn plan?
 • Hoe groot is de omgeving waar het om gaat? Gaat het alleen om buren naast u? Of kunnen bedrijven in een wijk verderop ook te maken krijgen met uw plan?
 • Wat is de aard en omvang van uw initiatief?
 • Wat is de impact of hinder voor de omgeving en hoe groot (geografische afbakening) is die omgeving?
 • Zijn er ook buiten de directe omgeving mensen en/of organisaties op wie uw initiatief van invloed is en die een inhoudelijk belang hebben?

Breng daarnaast alle relevante wet- en regelgeving in kaart. Wat staat er bijvoorbeeld in het bestemmingsplan (straks het omgevingsplan)? U kunt dit checken op www.ruimtelijkeplannen.nl.Wat staat er in de omgevingsvisie en andere beleidsstukken, zoals de woon- of mobiliteitsvisie van Ermelo?

Wat spreken we af?

Maak duidelijk welke invloed mensen hebben. Mogen ze alleen advies over het plan geven? Of wilt samen met de buurt een plan maken?

Er zijn verschillende mogelijkheden, denk aan: 

 • om raad vragen
 • adviseren
 • samenwerken
 • (mee)beslissen
Hoe en wanneer betrek ik mensen bij mijn plan?

Betrek mensen zo vroeg mogelijk bij uw plan. Dat kost misschien in het begin extra tijd, maar levert in het hele traject meestal tijd op. En samen maakt u misschien wel een beter plan.

Bepaal de manier waarop u met belanghebbenden in gesprek wilt. Hoe u dit doet, is aan u. U kunt bijvoorbeeld:

 • een vragenlijst maken en verspreiden
 • een bijeenkomst organiseren
 • 1-op-1 gesprekken voeren
 • sociale media inzetten

Hoe u het gesprek aangaat is aan u. U kunt alles zelf doen of een bedrijf inschakelen die het voor u doet. Stuurt u een brief, plaatst u een online bericht of een bericht in de krant? Dit is ook afhankelijk van de doelgroep waarmee u in gesprek gaat. Veel tips hoe u als initiatiefnemer participatie kunt organiseren vindt u op aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Plan van aanpak

Heeft u stap 1 tot en met 4 gezet? Dan heeft u een plan van aanpak en kunt u met de participatie aan de slag!

Aan de slag!

Ga met de participatie aan de slag en zet de uitkomsten in een participatieverslag. Zet daarin:

 • welke stappen u heeft gezet om alle belangen goed in kaart te brengen
 • Wat er uit de gesprekken is gekomen
 • wat u ermee heeft gedaan (heeft u uw plan aangepast en waarom of juist niet en waarom dan niet?)

Maak uw plan af met behulp van de opgehaalde informatie. Leg het verslag en het plan dan nog een keer voor aan iedereen die erbij betrokken is geweest. Deel alle ideeën, inzichten, zorgen en mogelijke oplossingen die uit de participatie zijn gekomen met alle betrokkenen.

Nadat alles klaar is, kunt u aan de slag met het plan. Misschien moet u wel een vergunningaanvraag indienen bij de gemeente. Gebruik de energie van de deelnemers die u tot nu toe hebt betrokken: zij kunnen u misschien wel helpen uw plan te laten slagen!

Hoe ging het?

Hoe is het gegaan? Is het gelukt om iedereen te spreken en is het verlopen zoals u had verwacht? U kunt met de betrokken bespreken hoe ze de participatie vonden. En hoe het de volgende keer nog beter kan. Want u heeft vast nog veel meer ideeën!

Het maakt niet uit wat voor plan u heeft. En ook niet of u een (omgevings)vergunning nodig heeft of niet: iedereen gebruikt dit stappenplan om in gesprek te gaan over een idee. Dat geldt voor ideeën van inwoners, maar ook voor ideeën van ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Zowel voor grote als kleine initiatieven. We gebruiken dit stappenplan zodat het duidelijk is hoe we in Ermelo aan participatie doen.