Inclusieagenda Ermelo 2020

Hoe is de Inclusieagenda Ermelo 2020 gemaakt?

Op 28 maart, 1 april en 15 april 2019 zijn bijeenkomsten in het Huis van Ermelo gehouden. Via website, sociale media en een advertentie in Ermelo’s Weekblad werd duidelijk gemaakt dat iedereen welkom was om mee te praten over de inclusieagenda van Ermelo. Bij iedere bijeenkomst waren individuele inwoners en organisaties aanwezig. Per thema zijn de obstakels en oplossingen besproken. Regelmatig werd duidelijk dat er al een oplossing was, maar dat die niet bekend (genoeg) was bij de doelgroep.

Check bij experts

De opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de bijeenkomsten zijn besproken met experts. De volgende vragen werden gesteld: - Wordt het al gedaan? - Wie moet het doen? - Wat zijn de kosten? - Wat moet erbij?

Publieksvriendelijke versie

Dit is de publieksvriendelijke versie van de Inclusieagenda Ermelo 2020. Het is korter en geschreven in makkelijke taal. Als u precies wilt weten wat er in de Inclusieagenda staat, moet u de officiële versie lezen. Die is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Ermelo. De officiële versie kunt u opvragen door een mail te sturen naar gemeente@ermelo.nl of bel 0341 56 73 21.

Tijdens de bijeenkomsten die gehouden zijn in maart en april 2019, bleek al duidelijk dat veel informatie niet bekend is. Als iemand een actiepunt voor de inclusieagenda noemde, dan vertelde iemand aan de andere kant van de tafel dat dat al gebeurde.

Acties

 • De klant niet alleen verwijzen naar websites. Hulpverleners geven de klant informatie over de bestaande hulp. De hulpverleners zijn te vinden bij het Sociaal Team Ermelo, Mee Veluwe, Centrum voor Jeugd en Gezin en de klantmanagers van Meerinzicht.
 • Zorgen dat websites toegankelijk en actueel zijn voor de hulpverleners en voor inwoners die zelf informatie willen en kunnen opzoeken. Het gaat om landelijke websites als Regelhulp, maar ook de website van gemeente Ermelo en de ketenpartners. Lees hier tips over toegankelijkheid.
 • Doorgaan met het schrijven van duidelijke brieven, brochures en publieksvriendelijke versies. Dit eenmaal per jaar laten toetsen door de groep ervaringsdeskundigen van MEE Veluwe.

Meer kennis over een beperking van kinderen en volwassenen zal leiden tot meer begrip en sociale acceptatie. Bij een crisis wordt een persoon niet altijd opgenomen in een instelling. De buurtgenoten en mantelzorgers zullen dus meer informatie moeten krijgen. Het is belangrijk dat iedereen weet wat er aan de hand is en wat er verwacht kan worden.

Acties

 • Trainingen aanbieden aan mantelzorgers, familie en buren over een beperking en onbegrepen gedrag. In de trainingen moet ook verteld worden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van de zorg.
 • Meewerken met buurtbemiddeling.
 • Meewerken met de “ inclusieve straat” van GezondVeluwe.

Er wordt al veel gedaan voor mensen die niet goed Nederlands spreken, schrijven en lezen. Ook wordt geprobeerd een kind met een beperking naar een gewone school te laten gaan (passend onderwijs). En er is veel aandacht voor passend werk: je begint met dagbesteding en leert steeds verder tot betaald werk. ’s Heerenloo heeft de Academie voor Zelfstandigheid. Daar kunnen ook mensen naar toe die niet bij ’s Heerenloo wonen. Er worden trainingen gegeven over wonen en werken (bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, afwassen, geldzaken, vergaderen en samenwerken).

Acties

 • Meer bekendheid geven aan Academie voor Zelfstandigheid zodat ook personen die niet wonen bij ’s Heerenloo mee kunnen doen aan deze trainingen (bijvoorbeeld mensen die begeleid en beschermd wonen).
 • Scholen en andere organisaties gaan een lokale educatieve agenda oprichten om beter met elkaar te kunnen praten over problemen en oplossingen.
 • Geld voor kinderen met een beperking goed gebruiken: maatwerk en flexibel.
 • Het beleid van leerlingenvervoer aanpassen. Nu is het zo dat kinderen die niet ingeschreven zijn op speciaal onderwijs geen leerlingenvervoer krijgen. Dit betekent dat deze leerlingen geen gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld een bad bij een school voor het speciaal onderwijs.
 • Er zijn kinderen met een beperking die een ontheffing hebben voor onderwijs. Goed kijken per geval of er toch een vorm van onderwijs gegeven kan worden, bijvoorbeeld in een zorginstelling.
 • Gemeente Ermelo heeft een Huisvestingsplan voor de onderwijshuisvesting (dat zijn de scholen). Hierin het onderwerp inclusiviteit opnemen.

Er is veel gezegd over woningen: aangepaste woningen, woningen met zorg, starterswoningen, woningen met ontmoetingsplaatsen in de buurt voor buurtgenoten. Er is een aparte beleidsnota gemaakt en daarom is het niet opgenomen in de Inclusieagenda Ermelo 2020.

Acties

 • Voor het bouwen van iedere woning moet een aanvraag gedaan worden voor de omgevingsvergunning. Bij die aanvraag al vragen of er aanpassingen moeten zijn voor de bewoners die in die woning gaan wonen.
 • Als een woning veranderd wordt naar een woning met zorg, volgt een lange procedure. Dat is omdat de bestemming veranderd moet worden. Dit moet gevraagd worden aan de gemeenteraad. Als het gevraagd wordt aan het college, kan het sneller. De gemeenteraad moet toestemming geven om het te laten doen door het college.
 • Meer ontmoetingsplaatsen verspreiden over Ermelo, in samenwerking met andere organisaties.
 • Kijken of er technische hulpmiddelen ingekocht kunnen worden.

Er wordt al veel gedaan om mensen met een beperking aan (betaald) werk te helpen en daardoor het inkomen te verbeteren. Er zijn coördinatoren bezig om mensen met een beperking te laten werken bij verschillende werkgevers.

Acties

 • Vragen aan ondernemers of ze meer mensen met een beperking in dienst willen nemen.
 • Bij vestiging van een bedrijf afspraken maken over het aannemen van mensen met een beperking.
 • De Rijksoverheid maakt de regels over inkomens. Soms raken mensen in paniek door nieuw beleid van de Rijksoverheid (bijvoorbeeld dat iedereen een prestatie moet leveren voor het ontvangen van een uitkering). De gemeente moet deze signalen doorgeven aan de Rijksoverheid.

Met een beperking kun je al veel doen in Ermelo. In 2018 is daar onderzoek naar gedaan. Tijdens de bijeenkomsten zijn goede voorbeelden in Ermelo genoemd: de buurtsportcoaches en AutoMaatje, maar er werden ook zaken genoemd die verbeterd kunnen worden.

Acties

 • Dagbesteding ook aanbieden in het weekend.
 • AutoMaatje voortzetten (zie ook G).
 • Praten met horecapersoneel en winkelpersoneel hoe zij hun gebouw en hun website kunnen verbeteren. Ze kunnen tips en trainingen krijgen.
 • Praten met personeel van sportzalen en zwembaden hoe zij (nog) meer kunnen doen voor mensen met een beperking.
 • Onderzoeken of op de (meeste) wandelpaden 2 personen naast elkaar kunnen lopen en rolstoelen elkaar kunnen passeren.
 • Onderzoeken of naast elk bankje een rolstoel geplaatst kan worden.

Tijdens de bijeenkomsten zijn veel opmerkingen gemaakt, maar helaas zijn ze niet altijd uit te voeren. Gelukkig voert ook de Rijksoverheid acties uit om het vervoer te verbeteren. Voor de gemeente Ermelo werden de volgende acties genoemd.

Acties

 • AutoMaatje voortzetten (zie ook Vrije Tijd).
 • Obstakels voor rolstoelen wegnemen
 • De stoepen zo veel mogelijk op één hoogte brengen.
 • Onderzoeken of op de meeste fietspaden rolstoelen, scootmobielen en aupairfietsen elkaar kunnen passeren.

De buurtsportcoaches van Het Beweegloket adviseren hoe een sport beoefend kan worden met een fysieke of verstandelijke beperking.
Activiteiten bij Welzijn Ermelo zoals het vrijwilligerssteunpunt en het lotgenotencontact zorgen voor het inzetten van maatjes en meer betrokkenheid bij elkaar.
GGZ Centraal wil graag dat er meer deskundigheid is over ambulante woonbegeleiding. Bij sommige psychische aandoeningen zal altijd een vorm van begeleiding nodig zijn. Ambulante woonbegeleiding is erg effectief. Het is niet alleen goed voor de cliënt, maar ook voor de mantelzorgers en de buurtgenoten. De begeleiders zijn de professionele hulpverleners die allerlei problemen voorkomen en de gesprekspartners zijn voor de mantelzorgers en de buurtgenoten. De klantmanagers Meerinzicht moeten getraind worden om deze vorm van begeleiding goed in te zetten.

Acties

 • Meer bekendheid geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning om te helpen bij een hulpvraag.
 • Samenwerking tussen klantmanagers Meerinzicht en (onder andere) Welzijn Ermelo en Sociaal Team Ermelo verbeteren. Hierdoor kan de vraag van de klant beter beantwoord worden. De rol van de klantmanagers verandert: het uitgangspunt is dat de klant de regie heeft en de klantmanager ondersteunt om samen tot een oplossing te komen.
 • Trainingen verzorgen aan klantmanagers en medewerkers CJG over het inzetten van de juiste vorm van ambulante woonbegeleiding.
 • Onderzoeken of er meer openbare toiletten (voor mensen met een beperking) kunnen komen. De communicatie over bestaande openbare toiletten verbeteren via de app Hoge Nood.