Aanbestedingen

De gemeente maakt de (EU) openbare opdrachten via deze pagina bekend aan aanbieders van leveringen, diensten en werken.

Hoe werkt het

Onder 'actuele aanbestedingen' ziet u een overzicht. De aanbestedingsstukken zijn, behalve anders aangegeven, te downloaden via www.aanbestedingskalender.nl.
Onder 'geplande aanbestedingen' ziet u de geplande aanbestedingen aan. Deze zijn nog niet gepubliceerd.

Hulp nodig?

Vragen over deze pagina? Neem dan contact met ons op via inkoop@ermelo.nl. Vragen over gepubliceerde aanbestedingen stel u via de in de advertentie genoemde contactpersoon.

Meer informatie

Op dit moment zijn er geen actuele aanbestedingen. 

  • Europese aanbesteding Wmo 2021
  • Europese aanbesteding Brandstof
  • Europese aanbesteding Bos- hei onderhoud

TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid en bestaat uit twee onderdelen. Een aankondigingenplatform waar aanbestedende diensten hun aankondigingen publiceren. En een applicatie waarmee aanbestedingen volledig digitaal kunnen verlopen.

Ga naar TenderNed

De klachtenregeling heeft tot doel klachten snel en laagdrempelig af te handelen. Mogelijke klachten over de aanbesteding of een onderdeel daarvan kunnen op het klachtenmeldpunt, inkoop@ermelo.nl worden gemeld.

De procedure klachtenregeling

De ondernemer dient zijn klacht in bij het klachtenmeldpunt.

  1. De ondernemer dient zijn klacht schriftelijk in, bijvoorbeeld per e-mail. In deze schriftelijke klacht maakt hij duidelijk dat het over een klacht gaat en waarover hij klaagt en hoe volgens hem het knelpunt zou kunnen worden verholpen. De klacht bevat verder de dagtekening, naam en adres van de ondernemer en de aanduiding van de aanbesteding.
  2. Het klachtenmeldpunt bevestigt per omgaande de ontvangst van de klacht. In de bevestiging wordt aangegeven dat de aanbestedende dienst er van uitgaat dat de ondernemer kiest voor een afhandeling via de standaard klachtafhandeling bij aanbesteden. Ook wordt aangegeven dat als de ondernemer wil dat de klachtenprocedure in de zin van titel 9.1 van de Awb wordt toegepast, hij dit moet laten weten.
  3. Het klachtenmeldpunt onderzoekt vervolgens, eventueel aan de hand van door de ondernemer en de aanbestedende dienst aanvullend verstrekte gegevens, of de klacht terecht is. Het klachtenmeldpunt begint zo spoedig mogelijk met dit onderzoek, zet dit voortvarend voort en houdt daarbij rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure.
  4. Wanneer de aanbestedende dienst na het onderzoek door het klachtenmeldpunt tot de conclusie komt dat de klacht terecht of gedeeltelijk terecht is en de aanbestedende dienst corrigerende en/of preventieve maatregelen treft, dan deelt de aanbestedende dienst dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee aan de ondernemer. Ook de andere (potentiƫle) inschrijvers/ gegadigden worden op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de fase in de aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat de maatregelen door de contactpersoon van de aanbesteding bij de aanbestedende dienst aan de betrokkenen in de aanbesteding worden gecommuniceerd op hetzelfde moment als de indiener van de klacht het bericht krijgt. Dit om bevoordeling van partijen te voorkomen.
  5. Wanneer de aanbestedende dienst na het onderzoek tot de conclusie komt dat de klacht niet terecht is, dan wijst hij de klacht gemotiveerd af en bericht hij de ondernemer.
  6. Het klachtenmeldpunt kan op verzoek van de ondernemer of de aanbestedende dienst voorstellen dat de klacht, voordat daarop door de aanbestedende dienst wordt beslist, voor bemiddeling of advies wordt voorgelegd aan de Commissie van Aanbestedingsexperts.
  7. Als de aanbestedende dienst aan de ondernemer heeft laten weten hoe hij de klacht adresseert, of als de aanbestedende dienst nalaat om binnen een redelijke termijn op de klacht te reageren, dan kan een klager de klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts voorleggen.