Raadslid aan het woord

'Zo zie ik dat!' Met die woorden geven de raadsleden hun kijk op actuele zaken.

Gert Jan Brouwer: Oude Politiek

Al sinds enige tijd is duidelijk dat de negatieve impact van windmolens op mens en natuur groter is dan de te behalen winst op energiegebied. De 1e besluiten over plaatsing van windmolens in het gebied van Horst en Telgt zijn van bijna 10 jaar geleden. Oude politiek dus. Politiek van de wereld die er toen heel anders uitzag. De politiek van een mix van biomassa, windmolens en zonneparken. Kernenergie was een vies woord. Gelukkig is deze “oude politiek” ondertussen achterhaald. Biomassa is vervuilend en de impact van windmolens op leefomgeving, gezondheid, natuur en milieu is veel groter dan wat men zich toen besefte. Kernenergie is ondertussen geaccepteerd als groene alternatief. Dat de opinie over "schone" energie gewijzigd is, wil helaas jammer genoeg niet zeggen dat besluitvorming van jaren terug ook aan modernisering onderhevig is.

Helaas wordt vaak de oude politiek stroperig doorgezet. Zo geldt dit niet alleen voor windmolens, maar ook bijvoorbeeld voor de totstandkoming van de broodnodige woningbouw. Ellenlange procedures en regeltjes vertragen de realisatie. Blijven bij de oude politiek geeft niet het gewenste resultaat. De aanpak moet anders om tot versnelling te komen. Het vereist durf en daadkracht om oude politiek te actualiseren. Zo zie ik dat!

Gert Jan Brouwer
Raadslid VVD
g.brouwer@ermelo.nl

Ermelo is een rustig, groen en sociaal dorp. En dat mag eigenlijk wel zo blijven. Misschien wel iets meer dynamiek in de bebouwde kom van Ermelo én meer activiteiten en woningen voor jongeren. Want helaas mensen, Ermelo wordt ieder jaar een stukje grijzer. 

Vorige week was ik op een buurtavond, georganiseerd door het buurtcomité van Ermelo Oost in de Amaniet. Toen ik om 17:00 uur binnenliep zat het al vol met senioren (wellicht ook wel bewoners van de Amaniet zelf). Naast mij zat een jonge vrouw met haar dochtertje. Zij woonde nu al twee jaar met haar dochtertje op de Beemdweg in een oudere huurwoning van UWOON, een slecht geïsoleerd huis met enkel glas. Ze was, net als vele omwonenden, onzeker of ze daar kunnen blijven wonen.

Dit is jammer, want onzekerheid slaat lam. Door deze onzekerheid investeren de bewoners niet meer in hun huis of tuin. Ik heb op de Tijmlaan mooie voorbeelden gezien van het verduurzamen van huurwoningen, ook door UWOON. Heel mooi, ga zo door en geef onze inwoners duidelijkheid over de toekomst van hun huurwoning. Want, een fijn huis gunnen we toch elke inwoner van Ermelo?

Zo zie ik dat!

Frans van de Visse
Raadslid Progressief Ermelo
f.vandevisse@ermelo.nl

Onlangs heeft het kabinet de Ecologische Autoriteit ingesteld. Die is opgericht om natuurdoelanalyses en de natuurkwaliteit van provincies te beoordelen. Het is duidelijk dat de provincie Gelderland ernstige problemen heeft met de kwaliteitsbewaking van natuur. Ook Ermelo kampt met zijn natuurbeleid. Weliswaar hanteren wij een lokaal puntensysteem voor groen- en natuurinclusief bouwen en passen we regelmatig de herplantplicht toe. Maar toch is daarmee het behoud van biodiversiteit en natuurwaarden niet zeker gesteld. Als een oude, volwassen boom wordt vervangen door jonge aanplant, neemt de biomassa af. Windturbines langs de A28 zijn desastreus voor de wespendief en de rosse vleermuis en veroorzaken een ecologische ramp. En als asielzoekers moeten worden gehuisvest op een locatie, die bestemd is voor fourageergebied voor dassen, wordt de biodiversiteit ernstig geschaad.

‘We moeten weg van het chagrijn rond de natuur’ stelde de pasbenoemde voorzitter van de Ecologische Autoriteit, en ‘de natuurkwaliteit moet niet ter discussie staan’. Dit betekent voor Ermelo dat we natuurinclusief moeten gaan denken voor het verbeteren van onze lokale natuurwaarden. Dat begint bij het respecteren van de Wet natuurbescherming bij voor plant en dier schadelijke projecten. Alleen zo kan Ermelo voldoen aan de afspraken bij de nieuwe Europese natuurrichtlijn en de Europese biodiversiteitsstrategie.

Zo zie ik dat!

Han Wilhelm
Raadslid HEE22
h.wilhelm@ermelo.nl

Het jaar 2022 ligt achter ons, een jaar van wisselingen; een nieuwe raad, een nieuw college en zelfs een nieuwe burgemeester. Met alle veranderingen willen we met elkaar een nieuwe koers uitzetten, ruimte maken voor nieuwe initiatieven en zorg dragen voor degene die het nodig hebben. In de afgelopen maanden blijkt hoe ingewikkeld het is om dit ook daadwerkelijk te doen. Ik heb me verdiept in vraagstukken die al jaren aan de orde zijn. Ik leer zelfs op detailniveau van alles over producten en processen. Heel inhoudelijk, soms te inhoudelijk.

Als raadslid heb ik ook een andere opdracht gekregen, staan voor je achterban, het verkiezingsprogramma samen met de fractie concreet maken. Wat voorheen wellicht zo gewoon was, een visie gebaseerd op christelijke waarden en normen is er niet meer. Voor de 1 een opluchting, voor de ander een verlies. Hierin is het belangrijk om het gesprek met elkaar te blijven voeren. Eerlijk zijn, verkennen waarom de ander iets belangrijk vindt en te erkennen dat er verschillen zijn. Als we deze ruimte elkaar gunnen dan kunnen we er voor elkaar zijn en blijft Ermelo de gemeente waar het voor eenieder goed is om te wonen, te leren en te werken.

Liesbeth Urbach
Raadslid ChristenUnie
l.urbach@ermelo.nl

Wat is er aan de hand in Nederland? Op veel terreinen wordt er gevraagd om ‘onorthodoxe maatregelen’. Recent voor extra opvang van asielzoekers, tegen personeelstekorten in het onderwijs, de zorg en de kinderopvang. En niet in de laatste plaats voor extra woningen. Ook de energiecrisis vraagt om onorthodoxe maatregelen.

Wat zijn onorthodoxe maatregelen? Eenvoudig gezegd: heel anders dan gebruikelijk. De roep om ‘onorthodoxe maatregelen’ groeit naarmate het gewone beleid niet meer voldoende werkt. Opvallend is wel dat dit op zo heel veel terreinen tegelijkertijd aan de hand is. De samenleving dreigt vast te lopen als een motor met achterstallig onderhoud. Misschien moeten we anders onderhoud plegen, de ‘normen van wat gewoon is’ bijstellen: wat ongewoon is, gewoon maken.

Zolang dat niet gebeurd is er moed nodig om buiten de gebaande paden te durven treden als politici, ook op lokaal niveau. Durf de problemen aan te pakken en op te lossen, steek je nek uit, onorthodox! Heel anders dan gebruikelijk, omdat de situatie het vraagt en wij er zijn om problemen in de samenleving op te lossen.

Zo zie ik dat.

Cor Louwerse
Raadslid CDA
c.louwerse@ermelo.nl

Al jarenlang. Sinds mensenheugenis. Elke zondag weer gaan de deuren open. Een paar keer per dag. Je mag er zomaar komen. Alles is gratis. Je hoeft er niet voor te betalen. Zonder geld en zonder prijs. Iemand Anders heeft al betaald.

Je mag zelfs komen zoals je bent. Als je erachter bent gekomen dat je zelf niet kan betalen, blijkt het wonder dat je niet hoeft te betalen. Je blijft dan ook niet zoals je bent. Dit alles is te horen in de kerk.

Wat een rust op zondag. Op adem komen van het dagelijks werk. 

Stemmen gaan op om zondagsopenstelling van winkels op de raadsagenda te zetten. Zondagsrust; veel inwoners, (kleine) ondernemers en recreanten in onze Ermelose samenleving hechten hier juist waarde aan of komen hiervoor naar onze gemeente.

Zondagsrust. Onze goede God heeft ons dit gegeven. Van een vierentwintiguurseconomie wordt uiteindelijk niemand gelukkig.

Zo zie ik dat!

Pieter Stam
Raadslid SGP
p.stam@ermelo.nl

Het Huis van Ermelo, onlangs feestelijk geopend. Een prachtig pand, niet alleen omdat het zo duurzaam is. Met de huidige energieprijzen zou verwarmen op gas - zoals voorheen – onbetaalbaar zijn geworden. Het is ook prachtig omdat het een pand is waar mensen, organisaties en activiteiten samenkomen.

Een bibliotheek met een uitgebreide collectie boeken, maar ook met leestafels en studieplekken. En het Taalhuis, voor hulp aan mensen die de Nederlandse taal minder machtig zijn. Het biedt onderdak aan Welzijn Ermelo, die er uiteenlopende activiteiten organiseert, van computerhulpdienst tot financieel café, van klassenfeestjes tot koffie-inloopmomenten.

Met een theaterzaal waar voorstellingen worden uitgevoerd door dans-, muziek- of toneelgroepen uit Ermelo of door artiesten met een landelijke bekendheid. Met een hapje en drankje na afloop, verzorgd door de medewerkers van Interactie. Excelsior repeteert er wekelijks en Cultuurkust geeft er muzieklessen. Activiteiten waar de basisscholen graag op aanhaken, met optredens voor (groot)ouders als resultaat.

Je zou bijna vergeten dat je er ook je rijbewijs kunt ophalen of je paspoort. En dat je kunt trouwen in de zaal die op de woensdagen gebruikt wordt voor de raadsvergaderingen.

Samen onder 1 dak. Samen gebruik maken van 1 gebouw, het Huis van Ermelo. En dan zie en ervaar je: 1 plus 1 is hier echt meer dan 2!

Evelien Kars
Raadslid Progressief Ermelo
e.kars@ermelo.nl

Op mijn bureau staat een steen. Op de ene kant staat ‘forgive’ ingekerfd. Dat is de oproep om anderen te vergeven die mij iets aangedaan hebben. Op de andere kant ‘forgiven’ wat betekent dat mij vergeving geschonken wordt door een ander, maar bovenal door God.

Regelmatig laait er ergens een discussie op in het dorp. Aangejaagd door een inwoner, een collega politieke partij of anders. Vaak wakkert dat een vuurtje in mij aan. Dan wil ik meedoen, mijn mening geven, nuances meegeven, aangeven hoe waar of hoe onwaar het is wat er gezegd wordt. En om heel eerlijk te zijn zinkt de moed me ook vaak in de schoenen. Omdat je denkt dat je een goed gesprek aangaat. Alsof je samen rustig de tijd neemt, starend in de vlammen van een mooi vuurtje. Maar zodra je gaat zitten slaan de vlammen je in het gezicht.

Ik merk dat ik het nodig heb – en ernaar verlang - om in een houding van ‘forgive’ en ‘forgiven’ een goed gesprek aan te gaan. Volop leven vanuit vergeving en genade. Met alle Ermeloërs.

Dick Tillema
Raadslid ChristenUnie
d.tillema@ermelo.nl

Een afspiegeling van de samenleving. Het blijft een spraakmakend thema de afgelopen jaren: diversiteit mist in gemeenteraden. Er is duidelijk meer vraag naar diversiteit in de gemeenteraad voor een betere afspiegeling van de samenleving. De raad zou niet alleen een samenstelling moeten zijn bestaande uit jongeren, ouderen, mannen- en vrouwen. Het gaat verder dan dat. Een variatie van verschillende geaardheden, culturen, geloofsovertuigingen en migratie-achtergronden zou een betere weergave zijn.

Honderd jaar geleden zou het niet denkbaar zijn dat anno 2022 er een raad is die bestaat uit meer dan alleen -witte grijze mannen -. Als jonge, vrouwelijke nieuwkomer in de gemeenteraad Ermelo heb ik mijn eigen identiteit toe te voegen. Mijn eigen kleur, cultuur en geloofsovertuiging. Het is goed om te zien dat het CDA Ermelo actief bezig is met diversiteit; onze gemeenteraad verjongt door de jaren heen en het aantal vrouwelijke raadsleden en fractievoorzitters is gestegen. Iets om trots op te zijn! Zo komen wij steeds meer in de buurt van een betere afspiegeling van de samenleving.

Zo zie ik dat.

Sarojini Ramasray
Raadslid CDA Ermelo
s.ramasray@ermelo.nl

Dat is een terechte vraag. Voor mij was het een beetje een zoektocht. Hoe lopen dingen, hoe gaan dingen, welke rol heb ik als persoon. Gelukkig hebben we binnen Één-Ermelo, een heleboel ervaring dus hulp is er altijd. Ook buiten De Partij worden er door bijvoorbeeld de griffie maar ook door mensen van andere partijen handen uitgestoken. Voor mij en voor onze partij, is het belangrijk dat de drempel tussen gemeenteraad en inwoners lager wordt. “Minder vinden en meer vragen” is dan ook op mijn lijf geschreven. Je wil een luisterend oor zijn voor de inwoners van Ermelo. Dus je moet er op af om in contact te komen met de inwoners en dat beseffen we ons als partij heel erg goed! En ik besef mij ook dat dit niet altijd even leuk is, maar het wel mijn taak als gekozen vertegenwoordiger van dit mooie dorp! 

Natuurlijk kan en kunnen wij dit niet alleen en hebben we verbindende samenwerking nodig binnen de gemeenteraad. En ja dit kan soms leiden tot discussie binnen de raad en het college, maar soms moet je wel de scherpe randjes opzoeken!

Maar samenwerken staat bovenaan mijn lijstje en ik zal er alles aan doen voor wat het beste is voor ons mooie Ermelo.

John Dooijewaard
Raadslid één Ermelo
j.dooijewaard@ermelo.nl

Iedere inwoner van Ermelo zal het gezien hebben. Er wordt druk gebouwd rondom het Raadhuisplein. Op dit moment wordt het steeds beter zichtbaar hoe het vernieuwde gemeentehuis eruit zal gaan zien. En dan?

Dan rest eigenlijk alleen nog het deel ‘links’, waar momenteel onder andere Welzijn Ermelo, Pinel en Vluchtelingenwerk in huizen. Hoe kunnen we daar ook nog wat moois van maken, zodat het een mooie eenheid wordt met de rest van de gebouwen rondom het Raadhuisplein? Afgelopen week mocht ik daar tijdens een overleg van de raad het woord over voeren. De laatste vier jaren hield ik me met name bezig met diverse onderwerpen in het ‘Sociaal Domein’. Nieuwbouw bij het Raadhuisplein is weer heel iets anders. Het lijken twee heel verschillende werelden. En toch…

Goede zorg voor inwoners van Ermelo bestaat niet alleen uit goede sociale voorzieningen en goede zorg, maar ook uit een goede leefomgeving. Daar horen ook goede gebouwen bij waarin het voor mensen fijn is om te werken of te wonen. En zo komen twee zaken bij elkaar: sociale voorzieningen en bouw. Misschien kan ik het ook benoemen als ‘mensen en stenen’. Ook de stenen zorgen ervoor dat Ermelo weer een beetje mooier wordt.

Zo zie ik dat!

Jos van der Deure
Raadslid ChristenUnie Ermelo
j.vanderdeure@ermelo.nl

Onlangs is ons een langdurige samenwerking gegund door de inwoners van Ermelo. Er ligt een eervolle en serieuze taak voor ons, waarbij iedereen natuurlijk de belangen van de achterban meeneemt.

Belangen lopen uiteen en kunnen in sommige gevallen zelfs tegengesteld zijn. Het zou mij echter niet verbazen als tegengestelde belangen eigenlijk paradoxaal zijn. Daarom ben ik er van overtuigd dat we met de juiste samenwerking gebruik kunnen maken van het talent, de kennis en ervaring van dit gemeentebestuur. Een samenleving is pas een samenleving, als we ook daadwerkelijk samen leven. Daar zit de kern!

Door als verschillende partijen open te staan voor ieders belangen, kunnen we het gemeentebelang dienen. Op deze manier creëren we synergie die onze gemeente veel oplevert en waarin wij als afzonderlijke partijen ook efficiënt de belangen van onze achterban vertegenwoordigd zien.

Daarom deze boodschap. Een boodschap die valt en staat met participatie en feedback van de inwoners van Ermelo. Als burger heeft iedereen een stem, en die moet gehoord worden. Want net zoals in de gemeenteraad is er geen samenleving zonder samen leven, en wanneer de ‘burgertaak’ als eervol wordt beschouwd en serieus wordt genomen, kunnen we bruggen slaan waar anders alleen maar moerassen zijn.

Zo zie ik dat.

Nero de Boer
Raadslid CDA Ermelo
n.deboer@ermelo.nl

In de politiek maken we keuzes. Keuzes waarbij altijd tegengestelde belangen worden afgewogen om zo tot een gedegen besluit te komen. Het is zoeken. Zoeken naar de juiste balans. Houden we vast aan bestaande keuzes? Moeten we nieuwe keuzes maken? En hoe kunnen we zo goed mogelijk rekening houden met al die verschillende belangen?

Wij als gemeenteraad spelen een belangrijke rol bij de keuzes die er de komende tijd gemaakt zullen worden. Het doet mij dan ook goed dat er momenteel sprake is van een mooie balans tussen nieuwe en vertrouwde gezichten binnen onze raad. Nieuwe gezichten die zich vol frisse moed en energie in willen zetten voor ons mooie Ermelo en vertrouwde gezichten die hier al langer mee bezig zijn en met hun ervaring onmisbaar zijn voor alle nieuwe raadsleden.

Als één van die ‘nieuwe gezichten’ in de raad is het natuurlijk wennen. Het is een grote verantwoordelijkheid, je moet hard aan de bak en er komen veel dingen op je af. Tegelijkertijd betekent nieuw in de raad zijn, ook vanuit de verwondering deel uitmaken van het proces, om daarbij met een frisse en kritische blik een bijdrage te leveren.

Samen met alle partijen vormen we de juiste balans voor Ermelo.

Zo zie ik dat!

Jander de Blauw
Raadslid CDA Ermelo
j.deblauw@ermelo.nl

Samenwerken is belangrijk en kan je vaak verder helpen. Vooral als deze samenwerking goed verloopt. Maar, dat gaat niet altijd vanzelf. De gemeente Ermelo werkt ook samen, onder ander bij allerlei belangrijk sociale onderwerpen. Zo werkt de gemeente samen met anderen om hulp te bieden aan de jeugd, maar ook aan mensen welke onder de Participatiewet vallen of mensen die ondersteuning nodig hebben door een beperking.

Op het sociale gebied werkt de gemeente Ermelo veel samen met de gemeente Harderwijk en de gemeente Zeewolde. Ze werken zelfs zo veel samen, dat het overgrote deel van het beleid (al dan niet al het beleid) hetzelfde is in deze drie gemeenten. Ondanks dat de gemeenten nauw samenwerken en veel gezamenlijk beleid maken, hebben de gemeenteraden van deze drie gemeenten nauwelijks contact met elkaar. Dat is bijzonder. Vooral omdat deze raden het beleid moeten vaststellen, ieder in hun eigen gemeente.

Vanuit Progressief Ermelo ben ik al enige tijd aan het werken aan een voorstel om dit beter te organiseren. Een rapport van de Rekenkamer wat pas verschenen is vroeg ook aandacht voor samenwerking tussen de drie Raden. En dat is mooi, maar ook logisch. 

René Arts
Raadslid Progressief Ermelo
r.arts@ermelo.nl