Financiën

Het hele jaar door geeft het college van burgemeester en wethouders op verschillende momenten inzicht in de (financiële situatie) van de gemeente.

De Kadernota is één van de vier financiële hulpmiddelen voor beleid van de raad. Ook staat hierin wat de kaders voor de begroting zijn. Dit document is de voorbereiding op de Begroting 2020

Bekijk de Kadernota

De aanslag voor onroerende zaakbelasting voor woningen vallen voor 2023 gemiddeld 10% lager uit dan in 2022. Deze meevaller is één van de aanpassingen van het financiële beleid van de gemeente Ermelo in de komende jaren. Uitgangspunten voor ons is het Hybride-akkoord 2022-2026 en dat de begroting voor de komende jaren sluitend blijft.  

De cijfers uit het coalitieakkoord zijn opnieuw doorgerekend en aangevuld met de effecten van de raads- en collegebesluiten die na het akkoord zijn genomen. Dat geldt ook voor de effecten uit de zogenaamde meicirculaire 2022 Gemeentefonds (rijksgelden) en overige zaken. Het college wil een sluitende begroting. Er wordt niet meer uitgegeven dan er binnenkomt. Verder wil dit college sparen om een buffer te vormen voor zowel tegenvallers als voor toekomstige investeringen (zoals onderwijshuisvesting).  

Naast de flinke meevaller bij de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor woningen stijgen de overige algemene belastingen niet meer dan het percentage inflatie- correctie van 3%. Dit geldt voor Toeristen – en Forensenbelastingen. De tarieven voor het Rioolrecht en de Afvalstoffen- heffing blijven gelijk aan de tarieven 2022. Volledige kwijtschelding voor de Afvalstoffenheffing wordt weer mogelijk gemaakt.  

In de infographic (pdf, 1 MB) is te zien hoe de begroting is opgebouwd. Het is een begroting die het college aan de raad heeft aangeboden

Bekijk de programmabegroting

De gemeenteraad is nu aan zet

 

De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin leggen burgemeester en wethouders uitleg af over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen. Ook staan hierin mogelijke risico's. Met deze informatie sturen zij in de tussentijd bij.
De bestuursrapportage kent een beleidsmatig en een financieel deel.

Bekijk de bestuursrapportage

Met de jaarstukken legt het college uitleg over de in een kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten.

Bekijk de jaarstukken