Gemeentelijke organisatie

De ambtenaren ondersteunen het college van burgemeester en wethouders bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris/algemeen directeur, de heer M. (Marcel) Jacobs. Hij ondersteunt het werk van het college van burgemeester en wethouders, onder andere door de vergaderingen voor te bereiden en te zorgen voor de administratieve uitvoering van besluiten. Uiteraard heeft de gemeentesecretaris/algemeen directeur hierbij hulp van medewerkers die samen de gemeentelijke organisatie vormen. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is verantwoordelijk voor een goede afstemming van de werkzaamheden.

Samen met jou op weg

De gemeente Ermelo wil op een andere manier gaan werken in en met de samenleving. De participatiesamenleving is een grote uitdaging waar we graag stappen in willen maken. De 'gemeente Ermelo' bestaat uit de raad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtenaren. In 2016 zijn we een gezamenlijk traject gestart om met deze drie verschillende partijen aan de slag te gaan. Zo denken we na over deze veranderende rol, wat dit voor ons samen en voor ieder apart betekent. Hiervoor is een ontwikkelagenda opgesteld. Een eerste stap om dichterbij de samenleving te komen.

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen bestuursorganen van (in dit geval) gemeenten. Kort gezegd is een gemeenschappelijke regeling: een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen van verschillende gemeenten waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden.

De instelling van een gemeenschappelijke regeling wordt geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze wet geeft drie vormen van gemeenschappelijke regelingen:

  1. een nieuw openbaar lichaam,
  2. vormen van een gemeenschappelijk orgaan of
  3. een gemeente als centrumgemeente aanwijzen.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

De GGD is de gezondheidsdienst van en voor de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen. Bij de GGD staat preventie centraal: het voorkomen van ziekten in de regio.

Kijk voor meer informatie op www.ggdnog.nl.

Inclusief Groep

Vanaf 1 januari 2018 is Proson samengevoegd met Inclusief Groep. Inclusief Groep is sociaal ondernemer en heeft ruim 1.200 mensen in dienst. Minstens 80% hiervan heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Inclusief Groep is zowel werkgever als arbeidsmarkttoeleider. Voor hun medewerkers heeft de Inclusief Groep eigen werkbedrijven, in de vorm van sociale ondernemingen, waar zij aan het werk zijn. Daarnaast bemiddelen zij een grote groep mensen via detacheringen naar werkgevers. De Inclusief Groep is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo als uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) aangewezen. Kijk voor meer informatie op www.inclusiefgroep.nl.

Meerinzicht

Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. De drie gemeenten werken samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken (domein sociaal). Ook werken we samen op het gebied van belastingen, facilitaire dienstverlening, financiën, gebouwenbeheer, HRM, informatisering & automatisering, communicatie, juridische zaken en geo-informatie (domein bedrijfsvoering). Kijk voor meer informatie op www.meerinzicht.nl.

Omgevingsdienst Veluwe

Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) en Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) gefuseerd tot de robuuste Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe). Gemeente Ermelo is samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Voorst en de Provincie Gelderland opdrachtgever van de omgevingsdienst. ODVeluwe draagt bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. In opdracht van de gemeenten en de provincie worden omgevingsvergunning verstrekt en zien toezichthouders erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid). Daarnaast adviseren experts over verschillende (milieu)onderwerpen, zoals energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, lucht, geluid, natuur en ecologie, en externe veiligheid

Kijk voor meer informatie op www.odveluwe.nl.

Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken

De gemeente Ermelo werkt samen met 10 gemeenten op de Veluwe en provincie Gelderland  aan een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken. Dit doen wij samen met ondernemers en andere betrokkenen. De gezamenlijke aanpak draagt bij aan de ambitie Veluwe op 1: de meest gastvrije vakantiebestemming van Nederland worden. Kijk voor meer informatie op www.vitalevakantieparken.nl.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Het Streekarchief beheert de archieven voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Dit wordt gedaan in de gemeente Elburg. Het Streekarchief houdt ook toezicht op archiefstukken die bij gemeenten zijn achtergebleven.

Kijk voor meer informatie op www.streekarchivariaat.nl.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) bestaat uit 22 gemeenten. Het bestuur van de VNOG, het Algemeen Bestuur, bestaat uit de 22 burgemeesters van de gemeenten. In het gebied wonen op een oppervlakte van 3.000km² ruim 870.000 mensen.

In de regio zijn in de 22 gemeenten en 56 brandweerposten actief. Zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken. De brandweer op regioniveau zorgt onder andere voor de voorbereiding op rampen en calamiteiten. Zij doet dit met de GHOR (geneeskundige hulpverlening in de regio), politie en gemeenten. Er werken zo'n 1.500 brandweervrijwilligers en 300 beroepskrachten in onze regio.

Kijk voor meer informatie op www.vnog.nl.