Woningbouwopgave Ermelo

Woonvisie 2030 gemeente ‘Exclusief wonen voor iedereen

Het college van burgemeester en wethouders heeft samen met inwoners en woonpartners de Woonvisie 2030 gemaakt. Dit is het beleid waarmee we als gemeente de komende jaren gericht werken aan een goede woningvoorraad voor iedereen.

Exclusief staat voor de omgeving die we bieden voor wonen. Groen, gezond, een sterke sociaal netwerk en zorgstructuur. Dit willen we toegankelijk houden voor iedereen. De Woonvisie 2030 richt zich op de volgende woonopgaven:

  • Samen werken aan buurten en buurtschappen van de toekomst;
  • Goede verdeling in het programma van woningbouw;
  • Geschikte en betaalbare woningen voor iedereen.

Met de lokale Woonvisie 2030 werken we de komende jaren gericht aan een goede woningvoorraad voor iedereen. Vooral starters en de ouderen hebben moeite om een geschikte woning te vinden. We zetten daarom in op nieuwbouw en omzetten van bestemming recreatie naar wonen. In het programma voor woningbouw moet er een goede verdeling komen in woningen voor de korte of lange duur.

Betaalbare woningen voor iedereen

In Ermelo proberen we een voorraad woningen te hebben die goed past bij de wensen, inkomens, leeftijd en gezinsgrootte van onze inwoners. We willen daarom binnen ieder project voldoende betaalbare woningen bouwen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeenteraad de verordening en beleidsnotitie sociale woningbouw 2022 vastgesteld.

De woonvisie in beeld

Landelijke woonopgave

Op grond van de Nationale Woon– en Bouwagenda en het Programma Woningbouw verloopt de aanpak van woningbouw vanuit het Rijk naar de provincies en vanuit de provincies naar de regio’s en gemeenten. Tot en met 2030 wordt landelijk ingezet op 900.000 woningen. Daarbij is aandacht voor betere aansluiting van woonlasten en inkomen. Maar ook is er aandacht voor aandachtsgroepen (waaronder ouderen) en kwetsbare gebieden en duurzame huisvesting.

Regionale woondeal

Het doel is om in de regio Noord-Veluwe 12.700 woningen te bouwen tot en met 2030. Dat is afgesproken in de woondeal die in 2023 met de regiogemeenten is ondertekend. In de woondeal staat dat in Ermelo 1.508 woningen worden gebouwd tot en met 2030. In 2023 en 2024 werken we de woondeal verder uit. Zo maken we bijvoorbeeld afspraken over flexwoningen. En is er aandacht voor wonen en zorg.

Woningbouwopgave Ermelo

De gemeente Ermelo heeft in de woondeal het doel opgenomen om 1.508 woningen te bouwen in de periode van 2022 tot en met 2030. Dit is in lijn met de behoefte die uit het Woningmarktonderzoek Noord-Veluwe en Zeewolde komt. Vijf grote woningbouwprojecten voorzien voor een belangrijk deel in het invullen van deze behoefte:

Waar Aantal woningen
Veldwijk 360
Horsterhoeve 267
Cluster Horst 234 (waarvan 59 opgeleverd in 2022)
Hooge Riet (incl Chevallierlaan) 114 (waarvan 42 opgeleverd in 2022)
Oranjepark 99
Totaal 1.074

*Het project Veldwijk wordt in delen ontwikkeld binnen verschillende deelgebieden. Mogelijk vindt er na 2030 ook nog woningbouw plaats en valt het totaal hoger uit dan 360 woningen. Een schatting van de totaalaantallen is te vinden in het Masterplan.

Daarnaast worden in andere, kleinere projecten nog minstens 400 woningen gebouwd tot en met 2030. Hier vallen ook de projecten onder die via het beleid afweging woningbouwplannen worden behandeld.

In 2022 zijn in totaal ongeveer 200 nieuwe woningen opgeleverd binnen de gemeente Ermelo. Ongeveer 50% van de opgeleverde woningen in 2022 is sociale woningbouw. Voorbeelden van projecten uit 2022 zijn:

  • Oplevering van woningen van UWOON aan de Chevallierlaan (42).
  • Tijdelijke woningen aan de Beemdweg (23), Julianalaan (15) en Gentenerf (21).
  • Oplevering van woningen binnen het project CPO in Vogelvlucht (34).
  • Transformatie van recreatiewoningen naar permanente woningen in Cluster Horst (59).