Herinrichting Landgoed Veldwijk

GGZ is bezig met de herontwikkeling van Landgoed Veldwijk. Het landgoed is verdeeld in deelgebieden. Per deelgebied werken wij samen met GGZ aan nieuwe woonwijken en een zorgpark.

Ga naar de website Toekomst Veldwijk

Op 1 februari 2018 stelde de gemeenteraad de structuurvisie ‘Landgoed Veldwijk & De Hooge Riet vast. Het geeft een toekomstbeeld voor het landgoed. Het is een afwegingskader om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen en nieuwe initiatieven met veel kansen aan te moedigen.

Herontwikkeling in deelgebieden

Met de structuurvisie maakte GGz Centraal een Masterplan en Beeldregieplan. Deze plannen keurde de gemeenteraad in december 2019 goed. Het Masterplan verdeeld het landgoed in vier ontwikkelgebieden. In het plan staan de regels voor de ontwikkeling van deze gebieden. Eén van ie gebieden is bedoeld voor de bestaande zorgfunctie van Veldwijk. Zo komt er aan de zuidwestkant een zorgpark. In een ander gebied van het landgoed komt ruimte voor woningen.

GGz Centraal verkoopt de gebieden die een nieuwe functie krijgen in fases aan een ontwikkelaar. Dit is nodig voor het opknappen van de oude zorggebouwen. Het plan houdt rekening met de bestaande kwaliteiten van het landgoed. Zoals het landschap, de natuur en de monumentale waarde. Dit wordt bewaard en versterkt. Ook is er aandacht voor de wegenstructuur, woningbouw en duurzaamheid. GGz Centraal kan nu op zoek naar een ontwikkelaar voor de deelgebieden.

De Hooge Riet liep voorop en viel daarom buiten het Masterplan. Ontwikkelaars Heijmans en MeyerBergman ontwikkelden hier een nieuwe woonwijjk. Bijna alle woningen zijn inmiddels opgeleverd. Kijk voor meer informatie op www.dehoogeriet.nl.

Deelgebied A Slingerpark Ermelo (Veldwijk West)

Deelgebied A ligt tussen de Horsterweg, Klinkertlaan en Oude Nijkerkerweg. Hier stonden onder andere de wasserij en kwekerij. Van de Kolk Bouw B.V. en NCB Projectrealisatie B.V. (verenigd in Slingerpark B.V.) (her)ontwikkelen deelgebied A naar een aantrekkelijke woonwijk. Er is ruimte voor 100 duurzame woningen en appartementen. Het wordt een mix van sociale huur en koop, rijwoningen, twee-onder-eenkappers, appartementen en vrijstaande woningen. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. En het voorlopig ontwerp wordt nu verder uitgewerkt door de architect zodat de Omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. 

Rond de bouwvakvakantie komen naar verwachting de eerste woningen in de verkoop. In de herfst start dan de bouw van de 28 sociale huurwoningen. Daarna worden in fases de overige woningen gebouwd. Op slingerparkermelo.nl staan de plannen en kunnen geinteresseerden zich inschrijven. Op slingerparkermelo.nl staan de plannen en kunnen geinteresseerden zich inschrijven. 

 

Deelgebied B Zorgpark Veldwijk  

In juli 2021 stelde de gemeenteraad op basis van het Masterplan het ‘Stedenbouwkundig plan Zorgpark Veldwijk’. Dit plan werkten we verder uit in een nieuw ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is in november 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. We starten in september 2023 met het bouwrijp maken van het terrein. We voeren de volgende werkzaamheden uit: 

 • Aanleg van inrit voor bouwverkeer;
 • Bouwwerkzaamheden nieuwe zorgpand op de huidige paardenweide;
 • Aanleg riolering in de weg voor de bestaande zorgpanden, Groenehaege, Hofplein, Hofstede en Duynenhof met een nieuwe aansluiting op de Kleine Bosweg;
 • Aanleg van diverse bouwstraten voor toekomstige nieuwbouw.

Hinder en overlast

 • Fietsers op het betonfietspad langs de Oude Nijkerkerweg kunnen bij de aangelegde bouwinrit last hebben van het bouwverkeer. Fietsers hebben hier wel voorrang. Dit is ook aangegeven met verkeersborden.
 • De huidige fietsroute langs de boerderij De Heuvel komt tijdens de werkzaamheden te vervallen. Er is helaas tijdens de werkzaamheden geen doorgaand fietsverkeer meer mogelijk.
 • In de Kleine Bosweg voeren we rioolwerkzaamheden uit. Tijdens deze werkzaamheden is doorgaand verkeer niet meer mogelijk. Omwonenden worden hierover vroegtijdig geïnformeerd door de aannemer. Er komt tijdelijk een omleiding om vanuit de wijk de Maat bij het NS-station te komen. Doorgang over het GGZ Veldwijk terrein is dan tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u vragen over de werkzaamheden neem dan contact met ons op
Dit kan door een mail te sturen naar gemeente@ermelo.nl of bel met onderstaand telefoonnummer.

Wat houdt het project Toekomst Veldwijk in?

GGz Centraal werkt samen met de gemeente Ermelo aan de herontwikkeling van het landgoed. Een belangrijk doel in het project is rekening houden met de kwaliteiten van het gebied. Op basis daarvan zijn locaties aangewezen waar, op een geschikte manier, nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Waarom is het project nodig?

GGz Centraal is eigenaar van de grond en de gebouwen op het terrein van Veldwijk. Door de grote veranderingen in de (financiering van) de zorg heeft GGz Centraal op dit moment meer gebouwen dan zij nodig hebben. Daarnaast is een aantal gebouwen in het gebied verouderd en niet meer ‘geschikt als zorglocatie’.

GGz Centraal moet:

 • het aantal vierkante meters zo slim mogelijk indelen
 • zorg aanbieden in moderne gebouwen die voldoen aan de eisen van de tijd.

Gebouwen en grond dat niet meer ten dienste staat van de patiëntenzorg, wordt beoordeeld op de mogelijkheden tot herontwikkeling. Veel gebouwen en delen van de landgoederen Veldwijk en de Hooge Riet krijgen om die reden een andere bestemming.

Wat is het gewenste toekomstige beeld?

Het gebied gaat ruimte bieden aan een nieuwe invulling van hoge kwaliteit. Met functies die naast de bestaande zorgfunctie, aansluiten bij de wens van de samenleving. Rekening houdend met onder meer de cultuurhistorische waarden en de natuurwaarden. Verdere uitwerking van de plannen vindt, vanuit de structuurvisie, plaats door GGz Centraal. De gemeente controleert.

Hoe werken we naar het toekomstbeeld toe?

 • Stap 1: De gemeenteraad stelt op 8 juni 2017 de structuurvisie Toekomst Veldwijk vast.
 • Stap 2: GGz Centraal zorgt voor het neerzetten van het (de) stedenbouwkundig(e) plan(nen). GGz Centraal en het college van B&W stellen de resultaten van deze fase vast.
 • Stap 3: Met stap 4 neemt de gemeente de uitwerking in (een) bestemmingsplan(nen) en beeldkwaliteitsplan(nen) ter hand.
 • Stap 4: Met stap 5 start de uitvoering van de opdracht.

GGz Centraal werkt de opdracht in nauwe samenwerking met de gemeente Ermelo uit. Beide partijen doen hun best, los van de verdeling van taken, samen in om bestuurlijke en maatschappelijke steun te vinden voor de opdracht.

Hoe beschermen we de kwaliteiten van Veldwijk?

Maatwerk is het sleutelbegrip binnen dit project. Voor iedere ontwikkelzone wordt wat mogelijk is binnen de kaders van de structuurvisie en wat geschikt is. Dit vraagt om een flexibele houding en meedenken vanuit kansen en niet vanuit de onmogelijkheden en beperkingen. Daarnaast mag het totaalbeeld nooit verloren gaan. De integraliteit tussen alle deelontwikkelingen is belangrijk.

Hoe blijf ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het project?

De gemeente communiceert regelmatig over de ontwikkelingen omtrent Veldwijk. Veel informatie leest u hier op de website. Daarnaast houden wij je op de hoogte via Facebook, Twitter en LinkedIn.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij: