Asbestverwijdering De Boskamer

De gemeente Ermelo wil locatie de Boskamer veiliger maken en verbeteren. Er ligt asbest. De asbest zit in dakplaten van oude schuren en in de grond. De verwaarloosde en vaak leegstaande opstallen geven het gebied een rommelige uitstraling. Dit trekt criminaliteit en vandalisme aan. Reden genoeg voor het college om dit gebied aan te pakken. Het projectgebied ligt tussen de Oude Nijkerkerweg, Kolbaanweg en langs beide zijden van de Kalkoenweg. De Kolbaanweg is een entree van de gemeente Ermelo.

Asbestonderzoek

In 2022 is er een bodem- en asbestonderzoek geweest in de Boskamer. Verschillende percelen (blauwe kleur op de situatiekaart) zijn in eigendom van de gemeente. Eind 2022 zijn deze bodem- en asbestonderzoeken afgerond. In de bodem zijn verontreinigingen gevonden waaronder asbest, zink en olie.

Het onderzoek en het verwijderen van de asbest doen we samen met de andere grondeigenaren in de Boskamer. Met een gezamenlijke aanpak wordt het hele gebied in 1 keer aangepakt. Deelname is op vrijwillige basis en op kosten van de grondeigenaar.

Aanvullende onderzoeken en resultaten

Voordat we kunnen starten met het saneren van de bodem moet het flora en fauna onderzoek en een archeologisch onderzoek worden afgerond.

Archeologisch onderzoek

Het verkennend archeologisch onderzoek start 6 februari 2023. De resultaten worden in maart verwacht.

Flora en Fauna onderzoek

Het afgelopen jaar is er een verkennend flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er een zeer grote kans is op de aanwezigheid van beschermde dieren en planten in de Boskamer. Omdat we gebonden zijn aan de Wet Natuurbescherming moeten we daar eerst een aanvullend onderzoek naar doen.  Als er beschermde dieren- en plantensoorten worden gevonden, dan moeten we een ontheffing bij de provincie aanvragen. Ook moeten we dan maatregelen nemen om de planten en de dieren te beschermen.  

Vervolg na asbestverwijdering Boskamer

Door de vervolgonderzoeken betekent het dat het langer duurt voordat we de sanering kunnen uitvoeren. Als er geen bijzonderheden uit het aanvullend onderzoek komen, dan starten we eerder met de sanering van de percelen in de Boskamer.

Voorlopige planning

wanneer wat
2023 aanvullend onderzoek flora en fauna
2024 aanvraag ontheffing flora en fauna (afhankelijk van resultaten aanvullend onderzoek flora en fauna)
2025 uitvoeren maatregelen flora en fauna (afhankelijk van resultaten en aanvraag ontheffing flora en fauna)
2026 uitvoer bodemsanering en sloop opstallen (is afhankelijk van flora en fauna onderzoek, waar mogelijk start dit eerder)

Er is op dit moment (nog) geen opdracht om de Boskamer na het verwijderen van de asbest te ontwikkelen. Als er een ontwikkelopdracht voor de Boskamer komt, betrekken we bewoners, omwonenden en grondeigenaren bij dit proces.

Wet en regelgeving verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Het wetsvoorstel verwijdering van asbest en asbesthoudende producten is 4 juni 2019 in de eerste kamer verworpen. Er wordt een nieuw wetsvoorstel voorbereid. De kans is groot dat er dwingende maatregelen voor eigenaren komen. In de tussenliggende periode wordt de verwering van de dakplaten en dus het risico op verspreiding van asbestdeeltjes door wind of brand ernstiger. De gemeente kan hierop dwingend handhaven vanuit de bodemwet.

De overheid adviseert eigenaren van asbest en asbesthoudende bouwwerken de landelijke dwingende maatregelen niet af te wachten. Ga nu al aan de slag met het verwijderen van asbest. En voorkom gezondheidsrisico’s, financiële risico‘s en bodemverontreiniging. Lees meer over de belangrijkste asbestregels en hoe u veilig asbestdaken kunt vervangen op de website van rijksoverheid.

Gezondheidsrisico asbestdakplaten

Bij brand, verwering en bewerking van asbestplaten komen asbestdeeltjes vrij. Blootstelling aan asbest geeft een risico op het krijgen van (dodelijke) ziektes.

Asbestdaken die ouder zijn dan 20 jaar gaan verweren. Sinds 1993 is het toepassen van asbest in bouwproducten verboden. Bestaande asbestdaken zijn dus ouder dan 28 jaar en zullen licht tot ernstig verweerd zijn. Een onverharde bodem rondom een gebouw met asbestdakplaten zonder goot raakt na 20 jaar vervuild. Dat komt omdat regenwater met asbestvezels de bodem ingaat. Hoe ouder het dak zonder dakgoot, hoe groter de kans op bodemverontreiniging. Een bodemverontreiniging heeft negatieve invloed op de waarde van het perceel.

Een dakbedekking wordt meestal na 30 tot 40 jaar vervangen. Vaak gebeurt dit bij asbestdakplaten niet omdat het verwijderen van asbest veel geld kost. Om dakplaten met een oppervlakte groter dan 35m2 te verwijderen moet onderzoek naar het gebouw en eventueel de bodem plaatsvinden. Eigenaren met een dakoppervlakte van 35m2 of kleiner kunnen eenmalig zelf dakplaten laten afvoeren.

Verspreiding van asbest door brand

Bij brand kan het asbest zich over een groot gebied verspreiden. Naast het gezondheidsrisico is er ook een groot financieel risico voor de eigenaar. Veel opstalverzekeringen dekken niet of onvoldoende de gevolgen van verspreiding van asbest door brand. Dit betekent dat de eigenaar persoonlijk financieel aansprakelijk kan worden gesteld. Een vervuiling van asbest bij brand kan zich over een zeer groot gebied uitstrekken en zeer hoge kosten met zich meebrengen.