Asbestverwijdering De Boskamer

De gemeente Ermelo wil locatie de Boskamer veiliger maken en verbeteren. Er ligt asbest. De asbest zit in dakplaten van oude schuren en in de grond. De verwaarloosde en vaak leegstaande opstallen geven het gebied een rommelige uitstraling. Dit trekt criminaliteit en vandalisme aan. Reden genoeg voor het college om dit gebied aan te pakken. Het projectgebied ligt tussen de Oude Nijkerkerweg, Kolbaanweg en langs beide zijden van de Kalkoenweg. De Kolbaanweg is een entree van de gemeente Ermelo.

Asbestonderzoek

In 2022 is er een bodem- en asbestonderzoek geweest in de Boskamer. Verschillende percelen (blauwe kleur op de situatiekaart) zijn in eigendom van de gemeente.  Eind 2022 zijn deze bodem- en asbestonderzoeken afgerond. In de bodem zijn verontreinigingen gevonden waaronder asbest, zink en olie.

Het onderzoek en het verwijderen van de asbest doen we samen met de andere grondeigenaren in de Boskamer. Met een gezamenlijke aanpak wordt het hele gebied in één keer aangepakt. Deelname is op vrijwillige basis en op kosten van de grondeigenaar.

Het onderzoek en het verwijderen van de asbest doen we samen met de andere grondeigenaren in de Boskamer. Met een gezamenlijke aanpak wordt het hele gebied in 1 keer aangepakt. Deelname is op vrijwillige basis en op kosten van de grondeigenaar.

Aanvullende onderzoeken en resultaten

Voordat we kunnen starten met het slopen van de opstallen en het saneren van de bodem moet het flora en fauna onderzoek en een archeologisch onderzoek zijn afgerond.

Archeologisch ondezoek

Het verkennend archeologisch onderzoek is op 6 februari 2023 gestart.  Hier zijn geen bijzonderheden uit gekomen en er is geen verder onderzoek nodig.

Uitkomsten flora en fauna onderzoek

In 2023 is er een aanvullend flora en fauna onderzoek gedaan in de Boskamer omdat uit een eerste onderzoek bleek dat er een zeer grote kans is op de aanwezigheid van beschermde dieren en planten in de Boskamer. Daarop hebben we aanvullend flora en fauna onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat er steenuilen en steenmarters in het gebied leven.

Maatregelen beschermde diersoorten

Voordat we met werkzaamheden kunnen beginnen in de Boskamer moeten we een ontheffing Wet natuurbescherming bij de provincie aanvragen. Ook moeten we een aantal maatregelen nemen voor deze diersoorten. Voor de marter worden marterhopen aangelegd en voor de steenuil worden nestkasten opgehangen en takkenrillen aangebracht

Hoe verder met asbestverwijdering Boskamer

Voordat we kunnen beginnen met de sloop van de opstallen en de asbestdakplaten op de gemeentelijke percelen, moeten we eerst de ontheffing Wet natuurbescherming van de provincie binnen hebben. Daarom vragen we de provincie om de ontheffing zo snel mogelijk af te handelen. Afhankelijk van het moment waarop de provincie de ontheffing Wet natuurbescherming verleend, starten we in het voorjaar 2024 of in het najaar 2024 met de asbestsanering.

Als we de ontheffing van de provincie in het voorjaar van 2024 op tijd ontvangen, verwijderen we de asbestplaten van de gemeentelijke opstallen en slopen we de opstallen tot aan de fundering. De fundering wordt dan nog niet verwijderd omdat de voorbereiding voor de bodemsanering niet in het voorjaar van 2024 kan worden afgerond. We verwachten dat we in het najaar 2024 of in het voorjaar 2025 starten met de bodemsanering en het verwijderen van de fundering.

Voorlopige planning

wanneer wat
2023 archeologisch onderzoek (afgerond) en aanvullend onderzoek flora en fauna (afgerond)
2023 uitvoeren maatregelen voor beschermde diersoorten
2023/2024 aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming flora en fauna
Voorjaar/najaar 2024 verwijderen asbestplaten van de gemeentelijke opstallen en slopen opstallen tot aan de fundering (afhankelijk van de ontheffing Wet natuurbescherming van de provincie, waar mogelijk start dit eerder)
Najaar 2024/voorjaar 2025 start bodemsanering en verwijderen fundering

Er is op dit moment (nog) geen opdracht om de Boskamer na het verwijderen van de asbest te ontwikkelen. Als er een ontwikkelopdracht voor de Boskamer komt, betrekken we bewoners, omwonenden en grondeigenaren bij dit proces.

Wet en regelgeving verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Het wetsvoorstel verwijdering van asbest en asbesthoudende producten is 4 juni 2019 in de eerste kamer verworpen. Er wordt een nieuw wetsvoorstel voorbereid. De kans is groot dat er dwingende maatregelen voor eigenaren komen. In de tussenliggende periode wordt de verwering van de dakplaten en dus het risico op verspreiding van asbestdeeltjes door wind of brand ernstiger. De gemeente kan hierop dwingend handhaven vanuit de bodemwet.

De overheid adviseert eigenaren van asbest en asbesthoudende bouwwerken de landelijke dwingende maatregelen niet af te wachten. Ga nu al aan de slag met het verwijderen van asbest. En voorkom gezondheidsrisico’s, financiële risico‘s en bodemverontreiniging. Lees meer over de belangrijkste asbestregels en hoe u veilig asbestdaken kunt vervangen op de website van rijksoverheid.

Gezondheidsrisico asbestdakplaten

Bij brand, verwering en bewerking van asbestplaten komen asbestdeeltjes vrij. Blootstelling aan asbest geeft een risico op het krijgen van (dodelijke) ziektes.

Asbestdaken die ouder zijn dan 20 jaar gaan verweren. Sinds 1993 is het toepassen van asbest in bouwproducten verboden. Bestaande asbestdaken zijn dus ouder dan 28 jaar en zullen licht tot ernstig verweerd zijn. Een onverharde bodem rondom een gebouw met asbestdakplaten zonder goot raakt na 20 jaar vervuild. Dat komt omdat regenwater met asbestvezels de bodem ingaat. Hoe ouder het dak zonder dakgoot, hoe groter de kans op bodemverontreiniging. Een bodemverontreiniging heeft negatieve invloed op de waarde van het perceel.

Een dakbedekking wordt meestal na 30 tot 40 jaar vervangen. Vaak gebeurt dit bij asbestdakplaten niet omdat het verwijderen van asbest veel geld kost. Om dakplaten met een oppervlakte groter dan 35m2 te verwijderen moet onderzoek naar het gebouw en eventueel de bodem plaatsvinden. Eigenaren met een dakoppervlakte van 35m2 of kleiner kunnen eenmalig zelf dakplaten laten afvoeren.

Verspreiding van asbest door brand

Bij brand kan het asbest zich over een groot gebied verspreiden. Naast het gezondheidsrisico is er ook een groot financieel risico voor de eigenaar. Veel opstalverzekeringen dekken niet of onvoldoende de gevolgen van verspreiding van asbest door brand. Dit betekent dat de eigenaar persoonlijk financieel aansprakelijk kan worden gesteld. Een vervuiling van asbest bij brand kan zich over een zeer groot gebied uitstrekken en zeer hoge kosten met zich meebrengen.