Asbestverwijdering De Boskamer

De gemeente Ermelo wil locatie de Boskamer veiliger maken en verbeteren. Er ligt asbest. De asbest zit in dakplaten van oude schuren en in de grond. De verwaarloosde en vaak leegstaande opstallen geven het gebied een rommelige uitstraling. Dit trekt criminaliteit en vandalisme aan. Reden genoeg voor het college om dit gebied aan te pakken. Het projectgebied ligt tussen de Oude Nijkerkerweg, Kolbaanweg en langs beide zijden van de Kalkoenweg. De Kolbaanweg is een entree van de gemeente Ermelo.

Asbestonderzoek

De eerste stap is het laten uitvoeren van bodem- en asbestonderzoek op de gemeentelijke percelen in de Boskamer. Op basis hiervan schrijven we een raadsvoorstel over hoe we het asbest willen verwijderen. Verschillende percelen (blauwe kleur op de situatiekaart) zijn in eigendom van de gemeente. We denken dat van enkele percelen de bodem verontreinigd is. Ook liggen er asbestdakplaten op de opstallen. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Brand kan bijvoorbeeld de asbest over het gebied verspreiden. Regenwater dat vanaf verweerde asbestplaten zonder goot op de grond valt, vervuilt de bodem.

Het onderzoek en het verwijderen van de asbest doen we het liefst samen met de andere grondeigenaren in de Boskamer. De eerste gesprekken voerden we al met hen. Met een gezamenlijke aanpak wordt het hele gebied in één keer aangepakt. Deelname is op vrijwillige basis en op kosten van de grondeigenaar.

Hoe gaan we het asbest verwijderen?

De uitkomsten van het bodem- en asbestonderzoek bepalen hoe we het asbest gaan verwijderen. Mogelijk valt de vervuiling mee. Dan kunnen we de asbestdakplaten weghalen en de gemeentelijke opstallen slopen. Als er meer asbest wordt gevonden, bijvoorbeeld in de grond, moet we ook deze grond gaan afvoeren. Hoe meer asbest we weghalen, hoe hoger de kosten.

Voorlopige planning

wanneer wat
januari 2021 offertes opvragen
1e helft 2021 uitvoering onderzoek
begin 2022 vervolg bodemonderzoek
2e helft 2022 voorbereiding raadsvoorstel
eind 2022 uitvoering asbest verwijderen

Er is op dit moment (nog) geen opdracht om de Boskamer na het verwijderen van de asbest te ontwikkelen. Als er een ontwikkelopdracht voor de Boskamer komt, gaan we de bewoners, omwonenden en grondeigenaren bij dit proces betrekken.

Wet en regelgeving verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Het wetsvoorstel verwijdering van asbest en asbesthoudende producten is 4 juni 2019 in de eerste kamer verworpen. Er wordt een nieuw wetsvoorstel voorbereid. De kans is groot dat er dwingende maatregelen voor eigenaren komen. In de tussenliggende periode wordt de verwering van de dakplaten en dus het risico op verspreiding van asbestdeeltjes door wind of brand ernstiger. De gemeente kan hierop dwingend handhaven vanuit de bodemwet.

De overheid adviseert eigenaren van asbest en asbesthoudende bouwwerken de landelijke dwingende maatregelen niet af te wachten. Ga nu al aan de slag met het verwijderen van asbest. En voorkom gezondheidsrisico’s, financiële risico‘s en bodemverontreiniging. Lees meer over de belangrijkste asbestregels en hoe u veilig asbestdaken kunt vervangen op de website van rijksoverheid.

Gezondheidsrisico asbestdakplaten

Bij brand, verwering en bewerking van asbestplaten komen asbestdeeltjes vrij. Blootstelling aan asbest geeft een risico op het krijgen van (dodelijke) ziektes.

Asbestdaken die ouder zijn dan 20 jaar gaan verweren. Sinds 1993 is het toepassen van asbest in bouwproducten verboden. Bestaande asbestdaken zijn dus ouder dan 28 jaar en zullen licht tot ernstig verweerd zijn. Een onverharde bodem rondom een gebouw met asbestdakplaten zonder goot raakt na 20 jaar vervuild. Dat komt omdat regenwater met asbestvezels de bodem ingaat. Hoe ouder het dak zonder dakgoot, hoe groter de kans op bodemverontreiniging. Een bodemverontreiniging heeft negatieve invloed op de waarde van het perceel.

Een dakbedekking wordt meestal na 30 tot 40 jaar vervangen. Vaak gebeurt dit bij asbestdakplaten niet omdat het verwijderen van asbest veel geld kost. Om dakplaten met een oppervlakte groter dan 35m2 te verwijderen moet onderzoek naar het gebouw en eventueel de bodem plaatsvinden. Eigenaren met een dakoppervlakte van 35m2 of kleiner kunnen eenmalig zelf dakplaten laten afvoeren.

Verspreiding van asbest door brand

Bij brand kan het asbest zich over een groot gebied verspreiden. Naast het gezondheidsrisico is er ook een groot financieel risico voor de eigenaar. Veel opstalverzekeringen dekken niet of onvoldoende de gevolgen van verspreiding van asbest door brand. Dit betekent dat de eigenaar persoonlijk financieel aansprakelijk kan worden gesteld. Een vervuiling van asbest bij brand kan zich over een zeer groot gebied uitstrekken en zeer hoge kosten met zich meebrengen.