Ermelo helpt - opvang vluchtelingen

Nederland kampt met een tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Op verschillende plekken in Nederland worden daarom opvanglocaties ingericht. Ook in Ermelo wordt gezocht naar een locatie die geschikt is om voor een periode van 5 jaar rond de 100 vluchtelingen op te vangen.

Stand van zaken noodopvang

Het COA en de gemeente Ermelo hebben op 7 maart 2023 gezamenlijk besloten de procedure voor het realiseren van de tijdelijke noodopvang op het voormalig voetbalveld aan de Horsterweg ‘on hold’ te zetten. Dit betekende dat gezocht moest worden naar nieuwe locaties die geschikt zijn als opvanglocatie.

Locatieonderzoek

De gemeenteraad gaf in april 2023 het college opdracht om (locatie)onderzoek te doen naar de meest geschikte locatie voor de opvang van circa 100 vluchtelingen voor een periode van 5 jaar. In de afgelopen periode is er op verschillende manieren input verzameld voor het locatieonderzoek. Naast een interne inventarisatie van mogelijke locaties, konden ook de inwoners van Ermelo meedenken. Via het Online Dorpsgesprek, mail en telefoon hebben ruim 40 inwoners suggesties aangeleverd. De totale lijst bevatte enige overlap, en sommige suggesties waren te weinig concreet om te onderzoeken (zoals ‘buitengebied’). Concreet zijn er 25 locaties beoordeeld op basis van vooraf vastgestelde locatiecriteria.

Resultaat eerste screening

Na het zorgvuldig bekijken van de opties blijft er 1 locatie, aan de Buitenbrinkweg, over die nader wordt onderzocht. Er zijn diverse redenen waarom andere locaties niet geschikt zijn. Over een aantal locaties zijn reeds (bindende) beleidskeuzes gemaakt. Andere locaties kunnen maar kort worden gebruikt, zijn niet direct beschikbaar of voldoen qua grootte, geluid of milieunormen niet aan de eisen. Ook is er voor sommige aangedragen locaties geen toestemming van de eigenaar.

Hoe nu verder

Woensdag 17 januari stemde de gemeenteraad van Ermelo in met het voorstel om de locatie Buitenbrinkweg 14 aan te wijzen als voorlopige voorkeurslocatie voor de opvang van asielzoekers. We starten met de nodige onderzoeken om te bepalen of de locatie definitief kan worden gebruikt als opvanglocatie.

Wat zijn de volgende stappen?

  • Overeenkomsten sluiten: Na het akkoord van de raad worden verschillende overeenkomsten gesloten tussen het COA, de eigenaar van het terrein en de gemeente.
  • Inrichtingstekening maken: het COA maakt een eerste tekening voor de inrichting van het terrein.
  • Onderzoeken: er worden verschillende onderzoeken gestart. Dit zijn onderzoeken zoals archeologisch, geluid, natuur, bodem, nutsvoorzieningen, (sociale en externe) veiligheid en stikstofberekeningen. Sommige onderzoeken kunnen weer leiden tot vervolgonderzoeken.
  • Resultaten beoordelen: De onderzoeken moeten uitwijzen of het mogelijk is om voor een periode van minimaal 5 jaar rond de 100 vluchtelingen op te vangen.

Stappenplan noodopvang (pdf, 39 KB)