Ermelo helpt

Opvang vluchtelingen

Nederland kampt met een tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Op verschillende plekken in Nederland worden daarom opvanglocaties ingericht. Ook in Ermelo wordt een locatie gezocht.

Stand van zaken noodopvang

Het COA en de gemeente Ermelo hebben op 7 maart 2023 gezamenlijk besloten de procedure voor het realiseren van de tijdelijke noodopvang op het voormalig voetbalveld aan de Horsterweg ‘on hold’ te zetten. Dit betekende dat gezocht moest worden naar nieuwe locaties die geschikt zijn als opvanglocatie.

Locatieonderzoek

De gemeenteraad gaf in april 2023 het college opdracht om (locatie)onderzoek te doen naar de meest geschikte locatie voor de opvang van circa 100 vluchtelingen voor een periode van 5 jaar. In de afgelopen periode is er op verschillende manieren input verzameld voor het locatieonderzoek. Naast een interne inventarisatie van mogelijke locaties, konden ook de inwoners van Ermelo meedenken. Via het Online Dorpsgesprek, mail en telefoon hebben ruim 40 inwoners suggesties aangeleverd. De totale lijst bevatte enige overlap, en sommige suggesties waren te weinig concreet om te onderzoeken (zoals ‘buitengebied’). Concreet zijn er 25 locaties beoordeeld op basis van vooraf vastgestelde

Resultaat eerste screening

Na het zorgvuldig bekijken van de opties blijft er 1 locatie, aan de Buitenbrinkweg, over die nader wordt onderzocht. Er zijn diverse redenen waarom andere locaties niet geschikt zijn. Over een aantal locaties zijn reeds (bindende) beleidskeuzes gemaakt. Andere locaties kunnen maar kort worden gebruikt, zijn niet direct beschikbaar of voldoen qua grootte, geluid of milieunormen niet aan de eisen. Ook is er voor sommige aangedragen locaties geen toestemming van de eigenaar.

Spreidingswet

De eerdere landelijke inschatting voor asielopvang waarbij Ermelo 100 asielzoekers moest opvangen, is bij het aannemen van de Spreidingswet op 31 januari 2024 opgehoogd. Ermelo heeft nu de taakstelling om 160 asielzoekers op te vangen. De verdeling per gemeente is gebaseerd op het aantal inwoners en de welstand van de gemeente. De gemeente neemt het standpunt in dat, zolang deze Spreidingswet er is, de gemeente zich hier ook aan zal houden. Er wordt de komende tijd naar verdere mogelijkheden gezocht om binnen de gemeentegrenzen van Ermelo aan de taakstelling van 160 tegemoet te komen, op nieuwe of bestaande locaties. Bij deze afweging worden nadrukkelijk ook belanghebbenden en opgedane ervaringen betrokken.

Hoe nu verder

Woensdag 17 januari stemde de gemeenteraad van Ermelo in met het voorstel om de locatie Buitenbrinkweg 14 aan te wijzen als voorlopige voorkeurslocatie voor de opvang van asielzoekers. De afgelopen periode zijn we gestart met de nodige onderzoeken om te bepalen of de locatie definitief kan worden gebruikt als opvanglocatie.

Welke stappen worden genomen?

Overeenkomsten sluiten: Na het akkoord van de raad worden verschillende overeenkomsten gesloten tussen het COA, de eigenaar van het terrein en de gemeente.

Inrichtingstekening: het COA maakte een eerste tekening voor de inrichting van het terrein. Deze tekening is in concept klaar, goedgekeurd door de gemeentelijke ‘omgevingstafel’ (een groep van inhoudsdeskundigen) en wordt begin september o.a. met de direct omwonenden gedeeld om input op te halen. Dit gaat om de fysieke tekening, het plaatje van het terrein (bijvoorbeeld hoe staan de woonunits, waar is de ingang etc.).

Onderzoeken: er zijn verschillende onderzoeken gestart. De eerste resultaten worden in juli verwacht. Sommige onderzoeksresultaten kunnen weer leiden tot vervolgonderzoeken.

Vergunningaanvraag: In september wordt naar verwachting het haalbaarheidsonderzoek en businesscase ingediend, opgesteld en getekend (COA). Hierna wordt de vergunningsaanvraag ingediend. Ook wordt in september de bestuursovereenkomst getekend met aanvullende werkafspraken.

Als alles naar wens verloopt verwachten we in november 2024 de start van de bouw, in het voorjaar van 2025 kan de locatie worden geopend als alles loopt zoals gepland.

Meedenken in het vervolgtraject

Informatiemomenten: Begin september wordt het plaatje van de inrichting gedeeld met de direct omwonenden van de locatie. We halen dan wensen en opmerkingen op m.b.t de fysieke tekening van het terrein.

In aanloop naar de bouw en de opening van de locatie willen we u zo goed mogelijk meenemen in het proces. Vanaf oktober tot de opening van de opvang organiseren we elke 2 maanden informatiemomenten voor omwonenden en belanghebbenden. De aankondiging doen we via de gemeentelijke kanalen.

Voorafgaand aan de opening van de locatie (ongeveer 2 maanden van tevoren), start het COA met een klankbordgroep waarin omwonenden deel kunnen nemen. Het doel van de klankbordgroep is om betrokkenheid van omwonenden en stakeholders te vergroten en informatie te delen.

Evaluatie

Na de opening van de opvanglocatie evalueren we elke 3 maanden hoe het gaat. Dit doen we met de betrokken organisaties en met omwonenden. De op te richten klankbordgroep hier een belangrijke rol in.