Kavelsplitsing aanvragen

 • Kavelsplitsing is het splitsen van een kavel in 2 of meer percelen.
 • Er kunnen dan extra woningen worden gebouwd.
 • Voor kavelsplitsing is een omgevingsvergunning nodig.
 • Twijfelt u of uw plan haalbaar is? Vraag dan eerst een conceptverzoek aan.
Aanvragen omgevingsvergunning

Nodig bij uw aanvraag

 • Bewijs van eigendom van het vastgoed en/of perceel waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • Bouwkundige tekeningen van plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, voorzien van maatvoering. 
 • Situatietekening met daarop aangegeven de parkeermogelijkheden.
 • Indien van toepassing, onderbouwd met onderzoeken of rapporten van deskundigen (bijvoorbeeld geluid, natuur, parkeren).
 • Een verslag waaruit blijkt dat er geparticipeerd is met de naaste buren, voorzien van datum en handtekening.

Voorwaarden

 • Kavelsplitsing is mogelijk op percelen met een woonfunctie. 
 • Kavelsplitsing moet voldoen aan het geldende parkeerbeleid en de actuele verordening en beleidsnotitie sociale woningbouw.
 • Kavelsplitsing is alleen mogelijk op locaties die buiten het werkingsgebied van de Structuurvisie Functieverandering liggen.

De complete voorwaarden leest u in de Beleidsregel woning- en kavelsplitsing gemeente Ermelo 2024.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning worden berekend aan de hand van de legesverordening. Deze kosten verschillen per vergunning. Ze zijn afhankelijk van de soort aanvraag en de grootte van het project. 

Heeft u eerst een conceptverzoek ingediend? En verlenen we de vergunning aan u? Dan verrekenen we de kosten van het conceptverzoek met de kosten van de omgevingsvergunning.