HOME  |  Projecten  |  Veelgestelde vragen sportbedrijf

Veelgestelde vragen sportbedrijf

Waarom willen we een sportbedrijf oprichten?

Het beheer en de exploitatie  van de sportaccommodaties is in Ermelo verdeeld over meerdere partijen: de gemeente, Stichting Sportaccommodaties Ermelo, Stichting Triade, Stichting Sporthal Dindoa en een aantal verenigingen. Door dit anders te organiseren kan beter en slimmer worden samengewerkt op beheer, exploitatie en uitvoeringstaken. Dit is de wens van zowel de bovengenoemde stichtingen als de politiek. Bovendien past een zelfstandig sportbedrijf goed bij een netwerkgemeente. Het voortbestaan van de accommodaties is beter gewaarborgd. En fiscaal is het in de toekomst aantrekkelijker.

Waar staan we nu?

In een werkgroep is er de afgelopen jaren regelmatig overlegd met de besturen van de betrokken stichtingen. Er is een groot draagvlak bij allen voor de oprichting van het sportbedrijf. Er is overeenstemming bereikt over de uitgangspunten (eigendom, onderhoud, personeel, regiogemeenten, financieel) voor het op te richten sportbedrijf. Deze uitgangspunten zijn door het college vastgesteld om als basis te dienen voor het bedrijfsplan. Met dit bedrijfsplan heeft het college eind augustus ingestemd. Het bedrijfsplan wordt nu ter advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad en in oktober in de gemeenteraad. Hieruit volgt een definiet besluit waarna we van start kunnen met de implementatie.

Wat levert het sportbedrijf op?

Een toekomstbestendige organisatie die door samen te werken  voordelen behaald op bedrijfsuitvoeringstaken als inkoop, planning, marketing en communicatie, administratie en horeca. Dit drukt niet alleen de kosten maar leidt tot meer professionaliteit, meer daad- en slagkracht, een grote herkenbaarheid en een betere vindbaarheid.  

Wie gaan er mogelijk deel uitmaken van het sportbedrijf?

De intentie is met bovengenoemde partijen deel te nemen in het sportbedrijf. Zij moeten echter wel eerst goedkeuring geven aan het bedrijfsplan dat nu wordt opgesteld. Ook de buurtsportcoaches van Heel Ermelo Beweegt gaan over naar het sportbedrijf.

Wat gaat het sportbedrijf doen?

Het sportbedrijf kent vijf taakvelden:

  1. Eén centraal sportservice punt: het centrale aanspreekpunt voor alle onderwerpen die met sport te maken hebben. Iedereen kan hier terecht. Het sportbedrijf is vraagbaak, biedt informatie aan, zorgt voor onderlinge uitwisseling van kennis en expertise en ontwikkelt nieuwe ideeën.
  2. Verhuur en exploitatie van accommodaties:  het sportbedrijf levert goede, schone en veilige accommodaties. Het biedt een passend en betaalbaar aanbod afgestemd op de behoeften van verenigingen en andere klanten. Het sportbedrijf denkt na over nieuwe mogelijkheden om extra inkomsten te genereren.
  3. Sportstimulering: het sportbedrijf zet mensen aan om te gaan sporten. Het organiseert – samen met andere partners – allerlei beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen.
  4. Verenigingsondersteuning:   het sportbedrijf helpt verenigingen met vraagstukken op allerlei terreinen. Het deelt kennis, vaardigheden en expertise zoekt manieren om mogelijke partners te verbinden en krachten te bundelen.
  5. Versterken van de maatschappelijke functie van de sport: het sportbedrijf helpt maatschappelijke organisaties hun doel te verwezenlijken o.a. via sport. Het kan bijvoorbeeld gaan om meedoen in de samenleving, gezondheid of scholing.

Op welke locatie komt het sportbedrijf?

De locatie is nog niet bekend.

Wanneer start het sportbedrijf?

Vanaf januari 2019 gaat het sportbedrijf van start. De globale planning is als volgt:

wat wanneer
informatiebijeenkomst gebruikers sportaccommodaties september 2018
definitief besluit college/raad oktober 2018
implementatie oktober 2018 - december 2019
start spotbedrijf januari 2019

Hou houden we gebruikers en medewerkers op de hoogte van de ontwikkelingen?

Naast de projectpagina verschijnt er bij iedere mijlpaal in het project een digitale nieuwsbrief waarin meer specifieke informatie staat voor gebruikers en medewerkers. Zij ontvangen deze per e-mail. Medewerkers worden tijdens reguliere personeelsbijeenkomsten geïnformeerd en voor de gebruikers zullen er gedurende het project informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.
Vragen kunnen altijd gesteld worden per e-mail via sportinontwikkeling@ermelo.nl.