HOME  |  Projecten  |  Veelgestelde vragen omgevingsvisie Horst

Veelgestelde vragen omgevingsvisie Horst

 1. Wat is de aanleiding van het project Vitale Vakantieparken en de omgevingsvisie Horst?
  Het project Vitale Vakantieparken Veluwe is een gezamenlijk project van 11 gemeenten om van de Veluwe de meest gastvrije vakantiebestemming van Nederland te maken. De gemeente Ermelo neemt actief deel aan dit regionale programma, maar heeft ook haar eigen project vitale vakantieparken  Ermelo. Binnen de gemeentegrenzen van Ermelo hebben we ongeveer 100 vakantieparken, opgedeeld in drie gebieden met elk hun eigen visie. De visie voor Horst, zoals weergegeven in de ‘Toekomstvisie op verblijfsrecreatie’, is verder uitgewerkt in een omgevingsvisie: de omgevingsvisie voor recreatiecluster Horst.
   
 2. Waarom voert de gemeente geen persoonlijke gesprekken met eigenaren van recreatiewoningen op recreatiecluster Horst?
  De gemeente heeft in dit proces een kaderstellende rol. Dit betekent dat het toekomstperspectief in de handen van de parkeigenaren zelf ligt. Parkeigenaren gaan dan ook zelf in gesprek met de huisjeseigenaren op het eigen park. Per park wordt er één parkplan gemaakt, dus niet per individueel huisje. Wij vertellen de VvE bestuurders en parkeigenaren hoe zij in het proces hun leden of parkbewoners kunnen informeren.
   
 3. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het keuze van het toekomstperspectief die een parkeigenaar kiest?
  Wij adviseren huisjeseigenaren om in gesprek te blijven met de parkeigenaren of het bestuur van de VvE. In de omgevingsvisie is een eis opgenomen dat minimaal 90% van de huisjeseigenaren op een park het eens moet zijn met het parkplan (zie paragraaf 5.4.9 van de omgevingsvisie).
   
 4. Wat is er anders aan de ontwerp omgevingsvisie in vergelijking met voorgaande versies van de visie?
  De omgevingsvisie zoals die nu op onze projectwebsite staat is niet de eerste versie. De visie heeft een aantal conceptstadia doorlopen waarna er samen met betrokkenen een ontwerp omgevingsvisie is opgesteld. Deze heeft eind 2019 ter inzage gelegen, zodat er zienswijzen op ingediend konden worden. Concreet is de visie op verschillende punten aangepast:
  • Een deel van het plangebied is aangepast in paragraaf 1.2 en 4.1. De driehoek bij Veldwijk is hier uitgehaald, omdat dit in een ander project van de gemeente valt.
  • Toevoeging van een leeswijzer in de paragrafen 5.2, 5.3, 5,4 en 5.5 waarin ook de uitgangspunten van de visie en de toekomstpakketen worden verduidelijkt.
  • Aanpassing van de bovenwijkse ingrepen in paragraaf 5.2.3 en de bijbehorende visiekaart.
  • Aangepaste  eisen en wensen in de paragrafen 5.3, 5.4 en 5.5:
   • Loslaten eis inzet IGEV bij duurzaamheid (5.3.6).
   • Loslaten eis voor 50% maximum kleine grondgebonden woningen (5.4.1)
   • Aangepaste eisen brandveiligheid om meer flexibiliteit te bieden voor een 2e ontsluiting en de voorkeur voor loofbomen wordt nu alleen bij nieuwe bomen benoemd (5.4.2)
   • Verduidelijking eisen en wensen stedenbouwkundige aspecten (5.4.3)
   • Loslaten verplichting om binnen 5 tot 10 jaar BENG en gasloos te zijn,  loslaten eis gebruik van IGEV, loslaten wens om energieneutraal te bouwen (5.4.6 )
   • Toevoeging van 90% instemmingsregel (5.4.7)
   • Toevoeging kaders Groenvisie, LOP en nota omgevingskwaliteit (5.5.3)
   • Verduidelijking eisen voor herstructurering (5.5.3)
   • Verwijderen eis voor inzet iGEV (5.5.6)
  • Aanpassing van de toekomstperspectieven en toevoeging van voorkeursvariant van toekomstperspectief zoals de parkeigenaren dat zelf hebben aangegeven (5.6).
  • Verduidelijking en aanpassingen financiële onderbouwing van het vereveningsmodel en toevoeging van het financieel vereveningsmodel gebaseerd op proportionaliteit, toerekenbaarheid en profijt. (5.7).
  • Toevoegen van een kostenraming van de financiële verevening per ontwikkeling en park (5.7).

   Naast de bovenstaande wijzigingen zijn ook alle bijlagen, inclusief het financieel vereveningsmodel, aan de visie toegevoegd.
    
 5. Aan welke eisen moet een perceel straks voldoen als de bestemming is gewijzigd naar wonen?
  Bestaande recreatiewoningen die omgaan naar wonen hebben te maken met de eisen en wensen van pakket 2: woonpark. De woningen moeten straks onder andere voldoen aan de eisen van wonen uit het Bouwbesluit 2012 voor bestaande bouw. En bij nieuwbouw aan het verbouw/nieuwbouw Bouwbesluit 2012. We adviseren om een bouwkundig specialist dit te laten inventariseren. Een uitgebreide lijst met eisen kun je in hoofdstuk 5.4 van de visie lezen.
   
 6. Als de status van een park wijzigt, met welke gemeentelijke belastingen krijgen eigenaren dan te maken?
  Gemeentelijke lasten worden dan net als bij een reguliere woning, dus afvalstoffenheffing, WOZ op basis van Wonen in plaats van Recreatie. Toeristenbelasting of forensenbelasting vervalt dan ook. Op de website van Meerinzicht vind je meer informatie.
   
 7. Als de status van het park niet wijzigt, aan welke eisen moeten de percelen dan voldoen?
  Als er niet voor woonpark of herstructurering gekozen wordt, dan geldt pakket 1: toekomstbestendige recreatie, met de bijbehorende eisen/wensen. Meer informatie hierover is te lezen in hoofdstuk 5.3 van de visie.
   
 8. Wat zijn de gevolgen als de bestemming wijzigt en de eigenaar op dit moment in een sociale huurwoning woont?
  Voor de beantwoording van deze vraag moet gekeken worden naar de algemene huurvoorwaarden van de woningcorporatie waar de woning wordt gehuurd. Zolang de woning die nu in cluster Horst niet het hoofdverblijf is, is er geen probleem. Het hebben van vermogen (waar dan ook) is geen reden om een huurcontract te mogen beëindigen. Overigens kan vermogen wel invloed hebben op het ontvangen van huurtoeslag.
   
 9. Met wie kan ik contact opnemen om andere vragen over het project te stellen?
  Voor vragen kun je contact opnemen met de projectondersteuner, Jelle Snippe via j.snippe@ermelo.nl of telefonisch via (0341) 56 73 21.