HOME  |  Projecten  |  Veelgestelde vragen De Dialoog

Veelgestelde vragen De Dialoog

 • ​Wanneer heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de renovatie en nieuwbouw van de Dialoog?
 • Wat houdt scenario 4 voor de nieuwe Dialoog precies in?
 • Wat is er gebeurd na het besluit van 4 oktober 2018?
 • Welke werkzaamheden worden op dit moment gedaan en wat is het resultaat?
 • Wat is de planning?
 • Is de eerder vastgestelde notitie Hemm, krachtig lokaal nog actueel?
 • Wie worden nu betrokken bij de nieuwe Dialoog?
 • Zijn de huurprijzen in de nieuwe Dialoog al bekend?
 • Komt er horeca in de Dialoog?
 • Is al bekend wie de beheerder wordt van de Dialoog?

   
 • Wanneer heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de renovatie en nieuwbouw van de Dialoog?
  Op 4 oktober 2018 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met scenario 4, verticale uitbreiding en verduurzaming van de Dialoog.
   
 • Wat houdt scenario 4 voor de nieuwe Dialoog precies in?
  Het betekent sloop van de panden Stationsstraat 118, Pinel en Plaza en de zalen 1 tot en met 5 van de huidige Dialoog. Deze gesloopte m2 worden deels vervangen door nieuwbouw op het dak van de Dialoog. De Dialoog wordt op de eerste verdieping verbonden met de nieuwe vergaderplaza van de gemeente. De vergaderplaza van de gemeente kan ook gebruikt worden voor de activiteiten van de Dialoog. Het is de bedoeling dat de Dialoog helemaal verduurzaamd wordt.
   
 • Wat is er gebeurd na het besluit van 4 oktober 2018?
  Na het besluit is aan Tien Organisatieadvies gevraagd om het besluit uit te werken. Paul Louwerse en Karin Reilingh zijn de projectleiders/adviseurs.
   
 • Welke werkzaamheden worden op dit moment gedaan en wat is het resultaat?
  Voordat de bouwopdracht voor de nieuwe Dialoog in de markt gezet gaan we de wensen van de betrokken partijen (en eventuele nieuwe partijen) opnieuw inventariseren. Uitgewerkt moet worden welke ruimtes gezamenlijk kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld backoffice) welke individuele ruimtes nodig zijn (spreekkamers, lesruimtes etc.) en welke ruimtes bijvoorbeeld gezamenlijk met het gemeentehuis gebruikt kunnen worden (vergaderplaza op de eerste verdieping gemeentehuis). Ook zullen de wensen met betrekking tot de keuken (De Dialoog), theaterfoyer en theater duidelijk moeten worden. Daarbij is het uitgangspunt dat de nieuwe Dialoog energieneutraal wordt na de verbouwing.

  Concreet leveren we de volgende resultaten op:
  • Startdocument;
  • Functioneel en ruimtelijk programma van eisen;
  • Beheerplan inclusief advies over organisatie van het beheer;
  • Second opinion en actualisering van stichtingskostenraming en exploitatiebijdrage/-tekort.
  • Samenwerkings- en intentieovereenkomst;
  • Aanbestedingsstukken voor een uitvraag naar risicodragend projectmanagement;
  • Alle benodigde stukken voor besluitvorming voor de aanbestedingsprocedure.
 • Planning
  • 2019 Initiatief-  en definitiefase
   Vaststelling aanbestedingsstukken en eventueel aanpassing investering- en exploitatiebudget.
  • 2020 Ontwerp en realisatiefase
   Eerste helft: start aanbestedingsprocedure en het contracteren.
   Tweede helft: start bouw, na de oplevering van het gemeentehuis.
  • 2021 Realisatiefase
   Eerste helft: Oplevering en overdracht beheer nieuw Dialoog van gemeente naar InterActie
   Tweede helft: ingebruikname en Nazorg.
 • Is de eerder vastgestelde notitie Hemm, krachtig lokaal nog actueel?
  In 2016 was een groot aantal participanten/gebruikers betrokken bij de totstandkoming van de notitie van Hemm, Krachtig Lokaal, een studie naar de haalbaarheid van een huis voor bestuur en cultuur (HvBC) in Ermelo. Samenwerking tussen partijen moest leiden tot een grotere maatschappelijke waarde. Deze Hemm notitie is de basis geweest voor de bouwkundige scenariostudie en de eerste bouwkostenraming.
   
 • Wie worden nu betrokken bij de nieuwe Dialoog?
  De participanten en gebruikers die betrokken waren bij de Hemm –notitie zijn ook nu weer betrokken. Er zijn vaste huurders en vaste en incidentele gebruikers die met regelmaat gebruik maken van de huidige Dialoog.

  Met vaste huurders en vaste gebruikers zijn gesprekken over de uitwerking. Het gaat dan om: Bibliotheek, Cultuurkust, Welzijn Ermelo, Kunstuitleen, Stichting Culturele Dialoog Ermelo, Stichting Filmhuis Ermelo. Ook met Stichting Vuvera is een gesprek gevoerd. De andere vaste gebruikers, met activiteiten voor leden en/of eigen doelgroep ontvangen een vragenlijst. Doel van gesprekken en vragenlijsten is input voor het functioneel en ruimtelijk programma van eisen en het beheer van de nieuwe Dialoog.
   
 • Zijn de huurprijzen in de nieuwe Dialoog al bekend?
  De huurprijzen in de nieuwe Dialoog zijn nog niet bekend. De huurprijzen zijn onderdeel van de begroting van de nieuwbouw.

  De gemeente is gehouden aan de Wet Markt en Overheid en gaat uit van kostendekkende huur. Maatschappelijke organisaties die de kostendekkende huur niet kunnen betalen moeten hiervoor een oplossing zoeken, en/of subsidie aanvragen. De gemeente kan bij de kostendekkende huur onderscheid maken tussen maatschappelijke en commerciële huurders en gebruikers.
   
 • Komt er horeca in de Dialoog?
  Er komt zeker een vorm van horeca in de Dialoog. Daarbij kan de gemeente kiezen tussen maatschappelijke horeca gericht op ondersteuning aan de activiteiten of op commerciële horeca. In dat laatste geval zal de horeca worden uitbesteed, verpacht. Vooralsnog is het uitgangspunt ondersteunende maatschappelijke horeca.
   
 • Is al bekend wie de beheerder wordt van de Dialoog?
  De gemeente heeft voor het beleidsterrein Sport het beheer en exploitatie sinds 2019 uitbesteed aan een professionele voor dat doel opgerichte verzelfstandige organisatie. In de statuten van deze organisatie, het sportbedrijf InterActie, is vooruitlopend al opgenomen dat het beheer van culturele en maatschappelijke activiteiten ook onder deze organisatie worden ondergebracht. We gaan nu onderzoeken of het beheer van de Dialoog daadwerkelijk over kan gaan naar InterActie. Het principebesluit daartoe is wel genomen.