HOME  |  Projecten  |  Sportbedrijf InterActie B.V.

Sportbedrijf InterActie B.V.

InterActie! richt zich op uitvoerende taken. Het strategisch beleid blijft bij de gemeente. Het beheer en de uitvoeringstaken, zoals onderhoud en verhuur van de accommodaties gaat naar InterActie! Ook gaat zij sport, bewegen en een gezonde leefstijl stimuleren.

Eén centraal sportservice punt

De oprichting van InterActie! leidt tot één centraal sport service punt. Hier werken allemaal professionals dicht bij de sport slim en snel samen. Bij het service punt kunnen inwoners, sporters, verenigingen, bedrijven en maatschappelijk organisaties terecht met vragen die met sport te maken hebben.

De taken van InterActie! zijn:

  • kennisplatform: InterActie! is een vraagbaak, biedt informatie aan, zorgt voor onderlinge uitwisseling van kennis en expertise en ontwikkelt nieuwe ideeën
  • verhuur van accommodaties: InterActie! levert goede, schone en veilige accommodaties. Het biedt een passend en betaalbaar aanbod afgestemd op de behoeften van verenigingen en andere klanten.
  • sportstimulering: InterActie! zet mensen aan om te gaan sporten. Het organiseert – samen met andere partners – allerlei beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen.
  • verenigingsondersteuning: InterActie! helpt verenigingen met vraagstukken op allerlei terreinen. Het deelt kennis, vaardigheden en expertise en zoekt manieren om mogelijke partners te verbinden en krachten te bundelen.
  • versterken van de maatschappelijke functie van de sport: InterActie! helpt maatschappelijke organisaties hun doel te verwezenlijken o.a. via sport. Het kan bijvoorbeeld gaan om meedoen in de samenleving, gezondheid of scholing.
Van Naar
Aanbodgericht  Vraaggericht
Afzonderlijk accommodatiebeheer  Gezamenlijk accommodatiebeheer 
Beheren van meerdere accommodaties Gezamenlijk beheren, kansen zien, (nieuwe) mogelijkheden benutten 
Versnipperd aanbod / informatie Samenhangend aanbod en een herkenbaar sport service punt
Focus op vaste afnemers / klanten Focus op diverse soorten van partners / klanten
Meerdere sportaanbieders Meer samenwerken met de sportaanbieders

In augustus 2018 heeft het college van B&W een voorgenomen besluit genomen over het opgestelde bedrijfsplan. De gemeenteraad heeft op 4 oktober 2018 ingestemd met dit besluit. Dit betekent dat er uitvoering kan worden gegeven aan het bedrijfsplan en we kunnen starten met de implementatiefase. Naast de gemeentelijke sportaccommodaties zijn er momenteel drie stichtingen (Stichting Dindoa, Stichting SSE en Stichting Triade) die sportaccommodaties beheren en exploiteren. Per stichting is een taskforce bezig met de invlechting in InterActie! Het eerste jaar is een overgangsjaar waarin de tijd wordt genomen voor de invlechting en voor een zorgvuldige taakverdeling.

Lees hier de veelgestelde vragen over het sportbedrijf

Heel Ermelo Beweegt

Het team van Heel Ermelo Beweegt gaat deel uitmaken van InterActie! De buurtsportcoaches van Heel Ermelo Beweegt stimuleren inwoners te sporten en/of te bewegen. Zij willen de deelname aan sport- en beweegactiviteiten vergroten en bijdragen aan een gezonde en actieve leefstijl voor alle inwoners van Ermelo. Daarnaast voeren zij in Ermelo activiteiten uit voor het landelijke programma jongeren op gezond gewicht (JOGG).

Verbindende schakel

De buurtsportcoaches organiseren, stimuleren en ondersteunen diverse sport-, spel- en beweegactiviteiten. Zij richten zich op alle inwoners maar hebben extra aandacht voor kwetsbare groepen die te weinig bewegen of sporten en hier niet makkelijk mee in aanraking komen. De buurtsportcoaches zijn de verbindende schakel tussen scholen, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, gezondheidsorganisaties en  professionals. Door gebruik te maken van de kracht van eigen inwoners, verenigingen en organisaties worden activiteiten overgenomen en zelfstandig voortgezet door lokale partijen.

Meer informatie over het team en de activiteiten lees je op www.heelermelobeweegt.nl.

Vragen

Heb je vragen over de projecten en/of activiteiten van sport in ontwikkeling, stuur dan een mail naar sportinontwikkeling@ermelo.nl.