HOME  |  Projecten  |  Planning en procedures Strand Horst

Planning en procedures Strand Horst

De procedure rondom het vaststellen van het bestemmingsplan heeft vertraging opgelopen. Eind 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst samen met het beeldkwaliteitsplan ook ter inzage gelegen. Vanwege de ingediende zienswijzen met betrekking tot de Wet natuurbescherming, waren aanvullende onderzoeken nodig naar de milieu- en natuureffecten (MER-procedure). Denk hierbij aan onderwerpen als natuurwaarde, geluid, bodem-, water- en luchtkwaliteit enz.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Hiervoor is in juli 2018 eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau(NRD) opgesteld. Hierin staat beschreven welke milieu-aspecten  en alternatieven in de m.e.r.-procedure worden onderzocht (reikwijdte) en hoe uitgebreid en op welke manier dit wordt onderzocht (detailniveau). Het NRD heeft vanaf 15 augustus 2018 voor zes weken ter inzage gelegen.

Milieu Effect Rapportage (MER)

Inmiddels is ook de Milieu Effect Rapportage(MER) uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn de milieugevolgen en de mogelijke alternatieven in kaart gebracht. Het  ontwerpbestemmingsplan, plan-MER en het beeldkwaliteitsplan liggen vanaf 20 december 2018 zes weken ter inzage. 

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 20 december is er een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan, plan-MER en het beeldkwaliteitsplan van recreatiegebied Strand Horst.
Iedereen is vanaf 19.00 uur van harte welkom in de theaterzaal van de Dialoog, Raadhuisplein 4. Gemeente en initiatiefnemers zijn aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Masterplan Strand Horst vastgesteld door de gemeenteraad 26 mei 2016
Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage 15 augustus 2018 - 19 september 2018
Ontwerpbestemmingsplan, plan-MER en beeldkwaliteitsplan  ter inzage 20 december 2018 - 30 januari 2019
Vaststelling bestemmingsplan  gemeenteraad tweede kwartaal 2019