HOME  |  Projecten  |  Nieuws over tijdelijke woningen Beemdweg  |  Nieuwsbrief 1 tijdelijke woningen Beemdweg

Nieuwsbrief 1 tijdelijke woningen Beemdweg (10-03-2020)

Bewonersavond 10 december

Op 10 december werd een bewonersavond georganiseerd voor omwonenden van de locatie Beemdweg 17. De opkomst was hoog. Omwonenden werden geïnformeerd over de plannen die de gemeente en UWOON hebben met dit braakliggende terrein. Vanuit de gemeente was wethouder Klappe aanwezig en vanuit UWOON mevrouw Uittien, manager Wonen. Wethouder Klappe lichtte toe dat de gemeente al langer op zoek is naar geschikte plekken voor het bouwen van tijdelijke woningen om de druk op de woningmarkt te verminderen. De locatie Beemdweg 17 is daarvoor heel geschikt. De gemeente Ermelo heeft de grond gekocht en woningcorporatie UWOON plaatst hier tijdelijke woningen. Mevrouw Uittien van UWOON gaf aan dat het project goed past bij de doelen die UWOON in haar ondernemingsplan heeft verwoord. Beide gaven aan dat het de bedoeling is om de plannen samen met omwonenden te ontwikkelen.

Tijdens het tweede deel van de avond was er volop gelegenheid om vragen te stellen en om met de gemeente, UWOON en elkaar in gesprek te gaan. De ontwikkelaar van UWOON had een flink aantal voorbeelden gemaakt met mogelijkheden voor de inrichting. Ook waren er een tiental foto’s van tijdelijke woningen, om omwonenden een beeld te geven wat met tijdelijke woningen bedoeld wordt. Aan het einde van de avond was er voor geïnteresseerden de mogelijkheid om zich op te geven voor de klankbordgroep die met de gemeente en UWOON in overleg gaat over de plannen. In totaal hebben 15 geïnteresseerden zich hiervoor aangemeld.

Klankbordgroep: Samen met bewoners plannen maken

Begin januari is de klankbordgroep Tijdelijke woningen Beemdweg van start gestaan. De klankbordgroep bestaat uit omwonenden van het perceel Beemdweg 17, een vertegenwoordiger van de Beatrixschool en medewerkers van de gemeente Ermelo en UWOON. Tijdens de eerste bijeenkomsten is vooral gesproken over waar we het de komende tijd in de klankbordgroep over gaan hebben. Een belangrijk onderdeel is de inrichting van het terrein: waar moeten de tijdelijke woningen komen te staan, hoe moet het terrein ingericht worden etc. Ook de verkeerssituatie is een belangrijk punt dat een plek in de klankbordgroep moet krijgen. Maar ook de manier waarop we met elkaar aan de slag gaan en de manier waarop we met de buurt en de inwoners van Ermelo over het project gaan communiceren is aan de orde geweest.

Na de eerste twee klankbordgroep bijeenkomsten is afgesproken de groep op te splitsen in twee werkgroepen: een werkgroep Inrichting en een werkgroep Verkeer. De werkgroep Inrichting bestaat uit tien leden en vertegenwoordigers van de gemeente en UWOON. De werkgroep Verkeer bestaat uit 4 leden en vertegenwoordigers van de gemeente. Deze werkgroepen zijn inmiddels gestart. Eind maart/begin april komt de gehele klankbordgroep weer samen om de resultaten en stand van zaken uit de verschillende werkgroepen te bespreken.

Boerderij aan de Beemdweg 17

Op het terrein aan de Beemdweg staat ook nog een boerderij. Dit is een beeldbepalend pand uit 1925. Met de aankoop van de grond is ook de boerderij eigendom geworden van de gemeente Ermelo. Naast de realisatie van de ca. 20 tijdelijke woningen wil de gemeente Ermelo ook graag dit pand inzetten voor het huisvesten van mensen die dringend behoefte hebben aan een woning. De gemeente Ermelo heeft de Huischmeesters, een sociaal maatschappelijk vastgoedbeheerder, bereid gevonden om de woning te verhuren en te beheren. De Huischmeesters is al bekend in Ermelo en zijn ook betrokken bij het project Montana. In eerste instantie wordt de woning aan één huishouden verhuurd (één of twee personen) voor een periode van een jaar. In dit jaar wordt bekeken hoe de boerderij ingepast kan worden in het grotere project.

Bezoek wethouder aan de buurt

Tijdens de bewonersavond op 10 december 2019 kwam naar voren dat de huidige verkeerssituatie rondom de Beemdweg als gevaarlijk wordt ervaren door de school en omwonenden. Wethouder Klappe heeft tijdens deze avond toegezegd de buurt te bezoeken om de verkeerssituatie zelf te ervaren. Op 13 februari 2020 was het zover. Om 8:00 uur werd er begonnen met een kop koffie/thee en een croissant in de boerderij op Beemdweg 17. Na het ontbijt gingen alle aanwezigen naar de Beatrixschool om de verkeerssituatie te bekijken. Wethouder Klappe sprak hier met omwonenden en met leerlingen van de Beatrixschool die allemaal de gevaarlijke situaties benadrukten.
Om het bezoek van de wethouder af te sluiten werd nog even gekeken op het aangekochte terrein aan de  Beemdweg 17. De komende periode kijkt de werkgroep Verkeer verder naar de verkeerssituatie rondom de Beemdweg.

Start eerste werkzaamheden

Maandag 17 februari is er aan de Beemdweg 17 gestart met de eerste werkzaamheden. Het gaat hierom het snoeien en verwijderen van struiken en coniferen waarvan het zeker is dat deze niet kunnen blijven i.v.m. de tijdelijke woningen. Het voorjaar start wat vroeger in het jaar dan normaal. Om te voorkomen dat vogels gaan nestelen in de struiken starten we eerder met de eerste snoeiwerkzaamheden. De Huischmeesters beheert en onderhoudt het komende jaar het terrein. Het terrein moet daarvoor netjes worden overgedragen aan de Huischmeesters.
De komende weken vinden er nog een paar kleine werkzaamheden plaats. Dit gaat om het loskoppelen van elektra en gas van de schuren. Ook starten er binnenkort werkzaamheden om asbest te verwijderen. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd door middel van deze nieuwsbrief.