HOME  |  Projecten  |  Nieuws over de verbouwing  |  Ons gemeentehuis wordt vernieuwd en verduurzaamd, maar wat kost dat nou?

Ons gemeentehuis wordt vernieuwd en verduurzaamd, maar wat kost dat nou? (31-12-2019)

We zijn druk aan het verbouwen in het gemeentehuis! Niet alleen krijgen we een geheel vernieuwd en modern gebouw, maar we gaan het ook verduurzamen. Op onze website kun je de voortgang van de verbouwing goed volgen.
Maar wat kost deze verbouwing nu? En waar betalen we dat van? In dit artikel leggen we dat graag uit.

Totale kosten verbouwing gemeentehuis

Op 20 april 2017 en 30 mei 2018 heeft de gemeenteraad twee bedragen beschikbaar gesteld, te weten € 4.546.000,00 en € 2.166.000,00. In totaal dus € 6.712.000,00. Dit bedrag is nodig voor de renovatie, verduurzaming en herinrichting van het kantoorgedeelte.
Allereerst wordt het kantoorgedeelte aanzienlijk verkleind. Daardoor ontstaat er ruimte om ook de bibliotheek, het streekarchief en de politie in het gemeentehuis onder te brengen (uitleg daarover volgt hierna). Tegelijkertijd worden in het kleinere kantoorgedeelte toch meer medewerkers gehuisvest. Dat doen we door middel van een flexibel kantoorconcept. Hierdoor hoeft niet langer een apart en kostbaar gebouw voor het sociaal domein in Harderwijk te worden gehuurd.
En dankzij de verduurzaming van het gebouw dalen de energiekosten; het gebouw wekt zijn eigen stroom op en is na de verbouwing volledig gasloos.

Rente en aflossing

Net zoals bij de meeste mensen met een eigen huis, zal de aanschaf of een grote verbouwing in de meeste gevallen gefinancierd worden met een hypotheek. Over deze hypotheek betaal je rente en aflossing. Dat noemen we kapitaallasten. Bij ons gemeentehuis gaat dat net zo.
Die € 6.712.000,00 is eigenlijk onze ‘hypotheek’ die we weliswaar bij onszelf afsluiten, maar waar we wel jaarlijks rente en aflossing voor betalen van € 350.000,00.

Volledig kostenneutraal

Maar waar betalen we deze rente en aflossing nu van? Op onze begroting staan een aantal uitgaven, die we dankzij de verbouwing niet meer zullen hebben. Omdat we hier wel op gerekend hadden, gebruiken we deze bestaande budgetten nu dus voor de kapitaallasten die voortvloeien uit de renovatie en verbouwing van het gemeentehuis. Hiermee is de verbouwing volledig kostenneutraal en kost het dus geen extra geld.

Omschrijving Bedrag

Lagere huisvestingsbijdrage als gevolg van beëindiging/ huuropzegging apart kantoorgebouw SDV te Harderwijk

102.000,00

Lagere storting in voorziening Onderhoud gemeentehuis

14.000,00

Lagere energielasten als gevolg van energiebesparende maatregelen

17.000,00

Verlaging diverse organisatie- en bedrijfsvoeringsbudgetten

126.000,00

Inzet beschikbare stelposten

91.000,00

Totaal (gedekt binnen bestaande budgetten)

350.000,00

Verbouwing De Dialoog

In de media is vermeld, dat de verbouwing van het gemeentehuis in totaal € 9.100.000,00 zou kosten.
Dit is niet juist, omdat de verbouwing van het gemeentehuis hier wordt verward met die van De Dialoog. Zoals hiervoor vermeld, kost de verbouwing van het gemeentehuis € 6.712.000,00.

Het verschil van € 2.419.000,00 is op 30 mei 2018 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor de huisvesting van de bibliotheek, de politie en het streekarchief. Deze functies zouden aanvankelijk worden ondergebracht in de Dialoog, maar doordat het kantoorgedeelte in het gemeentehuis kleiner werd, konden deze functies van de Dialoog naar het gemeentehuis overgeheveld worden. Dit kost € 2.419.000,00.

Het naastgelegen gebouw van de Dialoog kan hierdoor kleiner worden. In de toekomst zal de huidige Dialoog zelf ook nog verbouwd en verduurzaamd worden. De totale kosten van renovatie, verduurzaming en herinrichting van De Dialoog waren oorspronkelijk geraamd op circa € 9.600.000,00.

Door het verplaatsen van de bibliotheek, de politie en het streekarchief naar het gemeentehuis kon dit bedrag met € 2.400.000,00 worden verlaagd naar € 7.190.000,00. Dit bedrag is door de gemeenteraad beschikbaar gesteld op 4 oktober 2018. Deze kosten zijn nog niet in bovenstaande cijfers opgenomen.

De jaarlasten van de ‘hypotheek’ die hiervoor nodig is worden onder andere gedekt door het wegvallen van de huisvestingskosten van de v.m. bibliotheek boven de Plusmarkt, de Volksuniversiteit en de huisvestingskosten van functies als Stichting Welzijn Ermelo, Pinel en andere huurders, alsmede door besparing op energiekosten.