HOME  |  Projecten  |  Kern Horst

Kern Horst

Huidig beeld

Dicht tegen de kern van Horst liggen 14 recreatieparken aan elkaar geschakeld. In april 2018 is het startschot gegeven voor het aanpakken van het recreatiecluster Horst. Dit is een deeluitwerking van de in 2016 vastgestelde ‘Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie’. Hierin is aangegeven waar de gemeente samen met recreatieondernemers de verblijfsrecreatie wil verbeteren. En waar te veranderen naar andere functies zoals wonen als verblijfsrecreatie weinig tot geen toekomst meer heeft.

Gewenste toekomstige beeld

De meeste parken in dit gebied hebben qua structuur en aanbod niet of nauwelijks toekomstwaarde binnen de recreatiesector. We zien kansen voor een geleidelijke overgang naar andere functies. Een pluspunt van het gebied is de aantrekkelijke ligging in het open landschap en de goede verbindingen langs historische routes.
We zien mogelijkheden voor onder andere concepten op het gebied van wonen en zorg, ouderen, nieuwe landgoederen en andere toeristische en (dag)recreatieve concepten. 

Samen met gebiedseigenaren, parkondernemers, de vereniging van eigenaren en andere belanghebbenden is gesproken over de toekomst van hun parken en het gebied. Uit deze inventarisatie blijkt dat er grofweg drie ontwikkelrichtingen zijn:

  1. Recreatiepark voor tweede woning (huidige situatie behouden)
  2. Woonpark (recreatiepark in huidige vorm maar met woonbestemming)
  3. Herstructurering (realiseren van totaal nieuw woonmilieu en structuur)

Wij bekijken momenteel hoe we hier zo goed mogelijk op kunnen aansluiten. Dit doen we door kaders en randvoorwaarden op te stellen. Deze zijn gebundeld in de omgevingsvisie. Deze visie is in mei 2020 vastgesteld door het college van B&W en aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat er vervolgens nog een besluit over nemen. 

Wat Wanneer
Inspraakperiode  7 november - 18 december 2019
Voorbereiden inspraaknota  Januari - maart 2020
Omgevingsvisie definitief vaststellen Mei - juni 2020


We merken dat er voor het project veel belangstelling is in de omgeving. Zo ook van andere gemeenten. De gemeente Dronten kwam bij ons bezoek om kennis op te doen van onze aanpak herontwikkeling recreatiecluster Horst. Zij spreken veel bewondering uit voor hoe we het samen doen. Lees hier het verslag van het bezoek.

Voor vragen over Recreatiecluster Horst kun je contact opnemen met Jelle Snippe via j.snippe@ermelo.nl  of (0341) 56 73 18.