HOME  |  Projecten  |  Grootschalige energie opwekken

Grootschalige energie opwekken

Om onze doelen te bereiken zijn grootschalige manieren van energie opwekken nodig. Uit  onderzoek blijkt dat we de energie die we in Ermelo verbruiken zelf kunnen opwekken. Dat is mooi, maar daar is nog wel heel wat voor nodig. In december 2017 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor projecten en plannen op het gebied van windenergie, zonneparken en biomassa.

We zoeken daarbij ook samenwerking met de regiogemeenten op de Noord-Veluwe en de provincie Gelderland. Want projecten voor grootschalige opwek van duurzame energie stoppen niet bij de gemeentengrenzen.

Uit het coalitieakkoord

Ermelo zet de energietransitie versneld door. Ermelo is in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal. We weten nu al dat dit een ingrijpende opgave is met grote consequenties voor beleid en investeringen en ook enorm zal steunen op initiatieven uit de samenleving. De gemeente zal er alles aan doen deze initiatieven te ondersteunen en de financierbaarheid mogelijk te maken. In deze bestuursperiode wordt daarvoor de eerste aanzet gegeven. De doelen voor de periode 2018-2022 zijn gericht op:

 • energiebesparing per huishouden en bij bedrijven, organisaties en instellingen;
 • CO2 reductie;
 • meer eigen energieopwekking ten behoeve van Ermelo in samenwerking met de regio;
 • afbouw gasaansluitingen en 100% gasloos bij alle nieuwbouw;
 • klimaatadaptief ontwerpen, bouwen en beheren.

Groen licht voor duurzame energie

In december 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het rapport ‘Verkenning naar grootschalige duurzame energieopwekking’. Dit rapport was de uitkomst van twee bijeenkomsten waarin inwoners, bedrijven, maatschappelijk organisaties en andere belanghebbenden samen met de gemeente de kansen en belemmeringen in beeld hebben gebracht. Met het akkoord heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor projecten en plannen op het gebied van windenergie, zonneparken en biomassa.

Projecten moeten voldoen aan elf normen

Naast de harde restricties uit ruimtelijke kaders, zoals het bestemmingsplan, zijn er ook diverse (zachte) criteria die de gemeente Ermelo belangrijk vindt bij de ontwikkeling van grootschalige duurzame energie in Ermelo. Deze criteria zijn niet bedoeld om beperkingen op te leggen. Wel om eenduidig te werk te gaan en  realisatiekans te vergroten.

De elf normen zijn:

 1. Eigenaarschap/deelnemerschap in het project (participatie)
 2. Effect op lokale werkgelegenheid van het project
 3. Verdeling van de lasten en lusten
 4. Technische aantrekkelijkheid
 5. Financiële haalbaarheid
 6. Realisatietermijn
 7. Bijdrage aan energiedoelstelling
 8. Tijdelijk bestemmen
 9. Maatschappelijke impact
 10. Economische impact
 11. Maatschappelijk draagvlak

Doe mee

Een aantal initiatiefnemers van zonnevelden heeft zich inmiddels gemeld. Doe je ook mee?
Heb je ook ideeën of plannen voor de realisatie van een zonneveld, windmolens of biomassa installatie? Laat het ons weten, wij denken graag met je mee en kunnen je helpen. Mail je idee/plan naar duurzamer@ermelo.nl

Hoe nu verder

De initiatieven die er nu liggen worden verder uitgewerkt aan hand van de 11 criteria en de harde ruimtelijke kaders. Vervolgens wordt een uitgebreide omgevings-vergunning aangevraagd bij de gemeente. Hiervoor worden de wettelijke procedures doorlopen. In het vergunningstraject wordt de omgeving geïnformeerd en uitgenodigd om te reageren.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet werken wij ook aan een structuurvisie Energie en Ruimte. Deze visie kan als input dienen voor een omgevingsvisie waarin de criteria voor grootschalige opwek worden uitgewerkt en verankerd

Veelgestelde vragen?

Wat is het verschil tussen energieneutraal en klimaatneutraal?
Energieneutraal: over een jaar gemeten wordt er binnen het grondgebied net zoveel energie duurzaam opgewekt als verbruikt.
Klimaatneutraal: over een jaar gemeten is binnen het grondgebied netto geen uitstoot van broeikasgassen (CO2 én andere, zoals methaan, lachgas of koelmiddelen). Dit betekent onder andere dat we ook moeten kijken naar hoe datgene wat we gebruiken (materialen voor gebouwen, voertuigen etc.) wordt gemaakt en waar ons afval naar toe gaat.

Hoe worden/zijn de inwoners van Ermelo hierbij betrokken?
We hebben op verschillende manieren en momenten met groepen inwoners gesproken. Naast de bijeenkomsten, waarvoor alle inwoners waren uitgenodigd (huis-aan-huis), zijn we ook de wijken in gegaan om mensen te bevragen en hebben jongeren andere jongeren bevraagd. Ten slotte hebben we ook gesproken met studenten van het Groevenbeek college.
In een deel van wijk West waar we bezig zijn met pilot projecten betrekken we de inwoners intensief.
 

Worden de inwoners en andere belanghebbenden ook betrokken bij de structuurvisie en omgevingsvisie Energie en Ruimte?
Het is nog niet bekend of e rook een participatieproces wordt ingericht voor de totstandkoming van de structuurvisie, maar inwoners en belanghebbenden hebben altijd de mogelijkheid om te reageren of zienswijzen in te dienen
 

Is er onderzoek gedaan naar kansrijke gebieden voor grootschalige opwek in Ermelo? En zo ja welke gebieden zijn als kansrijk aangewezen?
Er zijn wel gebieden als kansrijk aangewezen, maar er zijn nog geen gebieden aangewezen waar daadwerkelijk projecten worden gerealiseerd. De gemeente laat het initiatief hiervoor grotendeels aan de markt.
 

Zijn er al gesprekken geweest dan wel gepland met bewoners in de omgeving van de kansrijke gebieden?
Nee
 

Welke grootschalige initiatieven zijn er al ingediend?
Er zijn op dit moment twee concrete initiatieven voor een zonneveld. De initiatiefnemers gaan eerst in gesprek met bewoners en directe omgeving voordat de plannen openbaar worden gemaakt.
 

Als ik een initiatief heb, kan ik de gemeente dan vragen dit verder met mij uit te werken?
Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken of uw initiatief kansrijk is en hoe we dit verder kunnen uitwerken.
 

Waar vind ik inspirerende voorbeelden van grootschalige opwek?

Gaat de gemeente ook zelf over op duurzame energie?
De gemeente koopt haar energie al duurzaam in (100% groene energie uit Nederland).
 

Wat doet de gemeente om inwoners en bedrijven te helpen bij duurzame energie?
Inwoners kunnen advies vragen bij het duurzaamheidsloket in het gemeentehuis van Ermelo of bij het regionale energieloket Veluwe Duurzaam. We zijn een campagne gestart om het loket  meer onder de aandacht te brengen. Ermeloërs kunnen onder meer tegen gereduceerd tarief advies krijgen van een energiecoach van Veluwe Duurzaam. Ok zijn er subsidies en leningen beschikbaar. Kijk op www.ermeloduurzamer.nl voor meer informatie. 
 

Wat zijn zonneparken?
Een zonnepark is een veld met zonnepanelen. De zonnepanelen wekken op een duurzame manier elektriciteit op uit het zonlicht. De opwekking van zonne-energie brengt geen uitstoot van CO2 of andere vervuilende stoffen met zich mee. Zonne-energie is dus goed voor het milieu en produceert geen afval. Zonne-energie kan je op verschillende manieren aanwenden. Met zonne-energie kan je niet alleen elektriciteit opwekken of gebouwen verwarmen, je kan er ook voertuigen en apparaten mee aandrijven. Door naast daken ook geschikte grond te gebruiken kunnen we meer profiteren van de beschikbare zonne-energie.
 

Komen er zonneparken in Ermelo? En zo ja, hoeveel en waar komen ze dan?
Dat is aan de markt, initiatiefnemers nodigen wij van harte uit hun plannen in te dien. Momenteel liggen er twee plannen. Deze moeten nog worden uitgewerkt.
 

Wat speelt er allemaal in wijk West?
Een deel van Wijk West is een zogenaamde Wijk van de Toekomst. Wijken van de Toekomst zijn gasloze wijken in Gelderland of wijken die daarnaar op weg zijn. Zij maken onderdeel uit van het Gelders Energieakkoord. In die wijken worden bewoners stapsgewijs van het aardgas afgekoppeld. Er wordt gebouwd aan een nieuwe basis voor warmtevoorziening. Uitgangspunt daarbij is dat de bewoners en hun belangen startpunt en fundament zijn. Kijk voor meer informatie op www.ermelo.nl/wijkvandetoekomst.