HOME  |  Projecten  |  Duurzame begrippen uitgelegd

Duurzame begrippen uitgelegd

Op deze pagina vindt u een overzicht van begrippen van duurzame energie en aanverwante onderwerpen. Er vinden relgelmatig updates plaats.

A

B

C

D

E

F

G

K

M

P

V

W

Z


Aardwarmte

Aardwarmte, ook wel geothermische energie genoemd, is warmte die uit de aardbodem wordt gehaald. Hiermee kunnen huizen en andere gebouwen op een duurzame manier worden verwarmd.

Actieve zonne-energie

Het benutten van energie die opgewekt wordt door zonnestraling (zonne-energie). Dit kan zijn voor de opwekking van warmte via zonnecollectoren of van elektriciteit door  zonnepanelen.

BedrijfsEnergiePlan (BEP)

Een Bedrijfsenergieplan is een plan met maatregelen die een bedrijf wil gaan treffen om de energie-efficiency te verbeteren.

Bio-energie

Bio-energie is duurzame energie die is opgewekt uit plantaardig materiaal (biomassa).

Biogas

Biogas ontstaat door vergisting waarbij organische stoffen door micro-organismen worden afgebroken tot methaan en kooldioxide. Biogas wordt gebruikt voor elektriciteitsopwekking, warmteopwekking en kan worden geïnjecteerd in het aardgasnetwerk.

Biomassa

Onder de term Biomassa vallen allerlei soorten van organisch materiaal, zoals hout, gras, mest en tuinafval. Een van de goedkoopste opties voor hernieuwbare energie in Nederland is het bij- en meestoken van biomassa in kolencentrales.

Broeikaseffect

Broeikaseffect betekent het versterkte broeikaseffect door een verhoogde concentratie van broeikasgassen in de dampkring. Hierdoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde en treden klimaatveranderingen op.

Broeikasgassen

De broeikasgassen zorgen ervoor dat er een klimaatverandering optreedt. De belangrijkste broeikasgassen zijn kooldioxide (CO2), methaan (CH4), stikstofoxide/lachgas (N2O) en de fluorverbindingen HFK, PFK en SF6.

CO2-neutraal gebouw

Een CO2-neutraal gebouw compenseert alle emissies van CO2 door  duurzame voorzieningen in het gebouw.

CO2-opslag

Bij ondergrondse opslag wordt CO2 die is gevormd bij de verbranding van fossiele brandstoffen afgescheiden van de rest van de rookgassen. Hiervoor bestaan verschillende technieken. Ondergrondse opslag van CO2 kan plaatsvinden in bij voorbeeld gas- of olievelden en zoutwaterreservoirs.

Combiwarmtepomp

Een combiwarmtepomp zorgt voor verwarming van de woning en verwarming van tapwater. Bodemwarmte wordt hiervoor gebruikt in combinatie met Lage Temperatuur Verwarming (LTV). Hierdoor krijgt de woning een aangenaam en gezond binnenklimaat tegen zeer lage energielasten. Het systeem kan ook gebruikt worden om in de zomer te koelen.

Decentrale energie

Decentrale energie is het verspreid opwekken van hernieuwbare energie. Denk hierbij consumenten of bedrijven die gebruik maken van bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen.

Duurzaam bedrijventerrein

Een duurzaam bedrijventerrein is een terrein waar bedrijven en de overheid systematisch samenwerken aan een optimaal bedrijfs)economisch resultaat, minimale milieubelasting en efficient ruimtegebruik. Twee aspecten zijn belangrijk: 1) duurzame bedrijfsprocessen en 2) de duurzame inrichting van het bedrijventerrein.

Duurzaamheidsprofiel op Locatie (DPL)

DPL is een model waarmee gemeenten het duurzaamheidsprofiel van een wijk kunnen berekenen en vergelijken met een andere wijk. Zo worden  sterke en zwakke punten van een wijk worden inzichtelijk.

Duurzame energie

Duurzame energie is energie waarover we voor onbeperkte tijd kunnen beschikken. Bovendien wordt ons milieu door het gebruik van duurzame energie niet benadeeld.

Emissie-reductie

Het verminderen van de uitstoot van stoffen die een schadelijk effect op het milieu hebben.

Energieneutraal bouwen

Een gebouw is energieneutraal als er, over een periode van een jaar, geen energietoevoer nodig is die afkomstig is van fossiele of nucleaire brandstoffen.

Energieneutraal Ermelo

Ermelo is een energieneutrale gemeente wanneer de energiebehoefte even groot is als de totale hoeveelheid duurzaam opgewekte energie binnen de gemeente.

Energie Prestatie Advies (EPA)

Een Energie prestatie advies is een onderzoek waarbij wordt bepaald hoe energiezuinig uw huis is en welke maatregelen u kunt nemen om uw huis energiezuiniger te maken.

Energietransitie

Energietransitie is het omschakelen van de ene energiebron naar de andere. Op deze website bedoelen we daar gewoonlijk mee het omschakelen van fossiele brandstoffen naar groene energie.

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn resten van plantaardig en dierlijk leven.  Voorbeelden van fossiele brandstoffen zijn: aardgas, aardolie en steenkool.

Groene energie of stroom

Groene stroom is elektriciteit die duurzaam is geproduceerd. Het gaat om stroom uit bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie of biomassa-energie. Soorten groene stroom: Duurzaam opgewekte elektriciteit wordt niet alleen onder de naam groene stroom door energieleveranciers aangeboden, maar ook als ecostroom, groene energie en natuurstroom.

Groengas

Groengas is een duurzame versie van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Biogas wordt gemaakt uit onder andere slib, tuinafval, restafval van groente en fruit, en mest.

Klimaatneutraal

Wanneer we spreken over klimaatneutraliteit betekent dit dat er geen negatief effect is op het klimaat. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen( MVO)

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een bedrijf de verantwoordelijk voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Er worden bewuste keuzes gemaakt om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.

Passieve zonne-energie

Passieve zonne-energie is een vorm van groene energie waarbij de warmte van de zon gebruikt wordt voor de directe verwarming van ruimten.

Vergassing biomassa

Bij vergassing van biomassa wordt de vaste brandstof (biomassa) omgezet in een gasvormige brandstof.

Warmte-/koude-opslag

Warmte-/koude-opslag is het opslaan van warmte of koude voor verwarming of koeling. Voorbeelden hiervan zijn het voorraadvat van een zonneboilersysteem en de opslag van warmte- en koude bij een warmtepompsysteem.

Warmtekrachtinstallatie

Een installatie die zodanig elektriciteit opwekt dat ook de daarbij geproduceerde warmte nuttig wordt gebruikt. In een warmtekrachtinstallatie wordt een door gas aangedreven generator gebruikt. De generator wekt elektriciteit op. De warmte die vrijkomt bij de verbranding van het gas wordt verwarmd het water van de CV of tapwater.

Warmtepomp

Een warmtepomp is een apparaat dat duurzame omgevingswarmte naar een hoger en bruikbare temperatuur brengt. De warmte kan worden onttrokken aan de omgeving. Bijvoorbeeld aan de bodem, water, lucht of afvalwarmte.

Windmolens

Windmolens of windturbines worden gebruikt voor het wekken van elektriciteit. Er bestaan twee soorten windturbines: windturbines met een horizontale as en windturbines met een verticale as. In het algemeen zijn er twee soorten windturbines. Zo is er de windturbine met een horizontale as en die met een verticale. Van de twee komt de eerste, die met de horizontale as, het meeste voor, simpelweg omdat het een zeer effectieve oplossing is.

Zonneboiler

Een zonnecollector verwarmt leidingwater voor consumptie. De zonnecollector op het dak vangt het zonlicht op. Door de warmte wordt de vloeistof die door de zonneboiler stroomt verwarmt.  De collectorvloeistof verwarmt het leidingwater dat bewaard wordt  in een opslagvat. Voor gebruik wordt het nog na verwarmd.

Zonnecollector

Zonnecollectoren of zonneboilers zetten zonlicht om in warmte waarmee water verwarmt kan worden.

Zonnepaneel

Fotovoltaïsche panelen (ook PV-panelen of zonnepanelen genoemd) bevatten zonnecellen gemaakt uit silicium. De bovenzijde van de cel is negatief geladen, de onderzijde positief. Wanneer er zonlicht op valt, ontstaat er een stroom van de voorkant van de zonnecel naar de metalen achterkant van de zonnecel.