HOME  |  Projecten  |  Duurzaam nieuws  |  Vergunning Zonneveld Schaapsdijk verleend

Vergunning Zonneveld Schaapsdijk verleend (26-03-2020)

De omgevingsvergunning voor het zonneveld Schaapsdijk is verleend. Hierdoor kan de subsidieaanvraag de deur uit. Het zonneveld bestaat uit circa 22.850 panelen. Het levert jaarlijks genoeg stroom voor ruim 2.000 huishoudens. Het zonneveld Schaapsdijk is 8,85 hectare groot. Het bestaat uit 3,75 hectare zonnepanelen, 3,45 hectare landschappelijke inpassing en 1,65 hectare blijft agrarisch in gebruik.

Subsidieaanvraag

Zes maanden na net indienen van de subsidieaanvraag wordt bekend óf en hoeveel subsidie er is toegekend. Nadat de subsidie is toegekend en de omgevingsvergunning definitief is, start de aanleg van het zonneveld. We verwachten dat dit eind 2020/begin 2021 zal zijn.

Belangrijke criteria

Het initiatief voldoet aan de criteria ‘Verkenning naar grootschalige duurzame energieopwekking’. Deze stelden we samen met de inwoners, bedrijven, maatschappelijk organisaties en andere belanghebbenden van Ermelo op. Landschappelijke inpassing en financiële participatie zijn belangrijke criteria in de verkenning.

Goede Landschappelijke inpassing en vergroting soortenrijkdom

Op de percelen wordt nu mais verbouwd. Bij de bouw van het zonneveld wordt het mais vervangen door zonnepanelen en bloemrijkgrasland met beplanting. De randen van de percelen worden ingeplant met elzensingels, vrucht- en nootdragende struikgewas en knotwilgen. De oude greppels worden hersteld en maken de oude kavelstructuur weer zichtbaar. Langs de greppels worden knotwilgen geplant. Het zonneveld biedt nieuwe voedsel- en vestigingsmogelijkheden voor plant en dier.

Financiële participatie

Inwoners van de gemeente Ermelo kunnen door het aankopen van obligaties financieel participeren. In totaal wordt er € 250.000,00 aan obligaties uitgegeven. Deze worden uitgegeven onder marktconforme voorwaarden. Onder de huidige voorwaarden zou dit een rendement van 4% en een aflossing in 10 jaar betekenen. Dertig jaar na realisatie wordt het zonneveld weer verwijderd en krijgt het perceel weer zijn oude ‘agrarische’ bestemming.