HOME  |  Projecten  |  Aanleg fietsvoorziening Speuld

Aanleg fietsvoorziening Speuld

De route Garderenseweg richting N302 is een belangrijke, primaire fietsroute. De route binnen de bebouwde kom wordt nu vooral door schoolgaande kinderen gebruikt. Andere doelgroepen zijn plaatselijk fietsverkeer uit de omgeving en recreatieve fietsers. Door de vormgeving van de weg en het ontbreken van een veilige fietsvoorziening is deze route een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk. Samen met bewoners kijkt de gemeente naar de mogelijkheden voor een nieuwe fietsvoorziening. Zij kijken hierbij naar onderstaande aspecten:

  • Samenhang: Betere bereikbaarheid en betere aansluiting van routes onderling voor een completer   netwerk.
  • Directheid: Betere bereikbaarheid van de belangrijkste attracties in tijd en afstand met de fiets, minder wachttijd ter plaatse van kruispunten en een obstakelvrije ruimte.
  • Veiligheid: Betere scheiding van verschillende verkeerdeelnemers. Waar dit niet mogelijk is, moet gestreefd worden de snelheid zo laag mogelijk te houden.
  • Comfort: Minder verkeershinder voor fietsers.
  • Aantrekkelijkheid: Meer sociale veiligheid op en rondom fietsvoorzieningen.  

Vrijliggend fietspad aan beide zijden van de weg

De gemeente liet een variantenstudie uitvoeren die inzicht geeft in de haalbaarheid van een veilige fietsverbinding op/langs de Garderenseweg. Samen met de buurtvereniging is ook gekeken naar de diverse wensen en varianten. In de bijeenkomst van de buurtvereniging  in november 2017 spreekt zij de voorkeur uit voor een vrijliggend fietspad aan beide zijden van de weg. Het college heeft daarom in december 2017 besloten een plan naar de haalbaarheid van deze fietsvoorziening uit te werken. In de tussenliggende periode is al gebleken dat buiten de bebouwde kom een tweezijdig fietspad niet haalbaar is bij de heide door de natura2000 grenzen. Bij het haalbaarheidsonderzoek, voorontwerp en definitief ontwerp worden zowel de buurtvereniging als de direct aanwonenden intensief betrokken. De buurtvereniging Speuld zit met twee personen in de projectgroep.

Varianten

Op 3 juli 2018 is het plan 'vrijliggend fietspad aan beide zijden van de weg' besproken met de bewoners. Het plan blijkt op verschillende aspecten moeilijk uitvoerbaar. Bureau Antea heeft daarom twee alternatieve varianten uitgewerkt. Naast de twee alternatieve varianten van Antea, hebben bewoners de volgende variant aangedragen: 'Garderenseweg 30 km/uur met fietsstroken. In totaal zijn er nu vier varianten voor de bebouwde kom. Voor buiten de bebouwde kijken we samen nog naar de variant 'een eenzijdig tweerichtingenfietspad aan de noordkant van de Garderenseweg of Garderenseweg 60km/uur met fietsstroken.

Varianten bebouwde kom

  1. Garderenseweg 30 km/uur
  2. Garderenseweg 50 km/uur met fietsstroken
  3. Vrijliggende fietspaden
  4. Garderenseweg 30 km/uur met fietsstroken

Er zijn al een aantal schetstekeningen van de verschillende varianten van Antea. Ook bewoners hebben initiatieven aangedragen. De voorstellen zijn via de linkjes hieronder te bekijken. Alle mogelijke oplossingen zijn besproken met de bewoners op 19 november 2018. Een werkgroep van bewoners en leden van de projectgroep zijn op 8 januari 2019 bijeen geweest en hebben twee alternatieve varianten uitgewerkt: ‘30km-zone met fietsstroken binnen de bebouwde kom’ en ‘60km-zone met fietsstroken buiten de bebouwde kom’. Deze hebben geleid tot de definitieve ontwerpen. Deze zijn in juli 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft met deze ontwerpen ingestemd. Dat betekent dat we na de zomer gaan starten met de uitvoeringsfase.