HOME  |  Projecten  |  Overzichtspagina

Overzichtspagina

De gemeente Ermelo is volop in beweging. Hier vindt u (woning)projecten waar de gemeente nauw bij betrokken is.


Tijdelijke woningen Beemdweg

We zijn al langer op zoek naar geschikte plekken om tijdelijke woningen te bouwen. Dit om de druk op de woningmarkt kleiner te maken. Daarom hebben we de Beemdweg 17 gekocht. Woningcorporatie UWOON gaat hier tijdelijke woningen plaatsen.

Lees meer over de plannen voor de Beemdweg


Fietsvoorziening Speuld

Samen met buurtvereniging Speuld werken we aan een veilige fietsverbinding langs de Garderenseweg. Deze verbinding bestaat uit een vrijliggend fietspad aan beide zijden van de weg. Dit de meest verkeersveilige variant.

Lees meer over de fietsverbinding


Herinrichting Markt

We werken aan de herinrichting van de Markt. Het gaat om het gebeid tussen de Stationsstraat, Burg. Langmanstraat en Chevallierlaan. Hierbij staat aandacht voor duurzaamheid en groen voorop.

Lees meer over de herinrichting


Pretoriusplein

De gemeente onderzoekt samen met de scholen en omwonenden van het Pretoriusplein naar een nieuwe indeling van het plein. Onderdeel daarvan is de sloop en nieuwbouw van de RK Prins Willem Alexanderschool in Ermelo.

Lees meer over het Pretoriusplein


Nieuw Sportcentrum Ermelo

De gemeente Ermelo wil een nieuw sportcentrum realiseren voor de inwoners van Ermelo. Het huidige Calluna met sporthal en zwembad, wat gebouwd is in 1975, is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

Lees meer over het nieuwe Sportcentrum


Verbouwing gemeentehuis

De verbouwing van het gemeentehuis is gestart in juli 2019. We verwachten dat het gemeentehuis in het najaar van 2020 klaar is. Het gebouw is tijdens de verbouwing gewoon open voor bezoekers en medewerkers.

Lees meer over de verbouwing


Woonvisie 2020

In de ‘Woonvisie Ermelo 2020’ komt te staan hoe we de komende jaren omgaan met alles rondom goed en fijn wonen in Ermelo. Zo zorgen we ervoor dat Ermelo een prettige gemeente om te wonen is en blijft.

Lees meer over de Woonvisie 2020


De Dialoog

De gemeente Ermelo werkt samen met potentiële deelnemers aan de ontwikkeling van De Dialoog. Een bruisende, eigentijdse plek voor culturele en welzijnsactiviteiten voor inwoners van Ermelo. Een plek om te ontmoeten en kennis te delen.

Lees meer over De Dialoog


Groenvisie Ermelo 2017

De groenvisie beschrijft hoe er de komende 10 jaar wordt omgegaan met alle vormen van groen. Deze is tot stand gekomen samen met inwoners, organisatie, experts en raadsleden. 

Lees meer over de groenvisie


Aan de slag met de Omgevingswet

Nederland kent veel wetten en regels voor de omgeving waarin we leven. Al die wetten en regels worden nu één wet: de Omgevingswet. Mooi, denk je misschien, maar wat betekent dit voor mij?

Lees meer over de Omgevingswet


Recreatiegebied Strand Horst

De gemeente wil de kansen van recreatiegebied Strand Horst meer benutten voor recreatie, toerisme en natuur. Er wordt hard gewerkt aan een ontwerpbestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage (MER).

Lees meer over Strand Horst

Jongen op strand


Het Trefpunt

Aan de noordelijke kant van Ermelo, ten westen van de Harderwijkerweg en ten noorden van de Prins Hendriklaan, is een stuk authentiek boslandschap getransformeerd tot een prachtige groene woonwijk: Het Trefpunt. Nog een paar kavels beschikbaar!

Lees meer over Het Trefpunt


Toekomst Veldwijk

Veel gebouwen en delen van de landgoederen Veldwijk en de Hooge Riet gaan  een andere bestemming krijgen. Daarbij gaat het accent de komende jaren verschuiven van zorg naar andere functies zoals wonen en nieuwe economische bedrijvigheid.

Lees meer over Toekomst Veldwijk


Ermelo Duurzamer

De gemeente Ermelo ziet het als belangrijke taak tegenover huidige en toekomstige generaties om zorg te dragen voor een duurzame leefomgeving. De ambitie is om energieneutraal te worden in 2030 en klimaatneutraal in 2035.

Lees meer over Ermelo Duurzamer


Kerkdennen Verkeersveilig, Vitaal en Duurzaam

Kerkdennen is het oudste van de twee bedrijventerreinen in Ermelo. De gemeente gaat in afstemming met de ondernemers een aantal maatregelen nemen voor verbetering van het bedrijventerrein.

Lees meer over de ontwikkelingen


Oranjepark

Oranjepark is de herontwikkeling van het terrein rondom De Dillenburg. Dit is het gebied tussen Dennenlaan, Sparrenlaan, Constantijnlaan en Wilhelminalaan. Herontwikkeling vindt plaats door middel van het Libenau-principe.

Lees meer over het Oranjepark


Schoon Belonen

Schoon Belonen is een project in Ermelo waarbij maatschappelijke organisaties flesjes en blikjes verzamelen en inleveren. De deelnemende organisaties ontvangen daarvoor een vergoeding voor de (club)kas.

Lees meer over Schoon Belonen


De Verbinding

Het project De Verbinding is gelegen in het centrum van Ermelo, rondom de kruising Harderwijkerweg, Leuvenumseweg, Putterweg en Stationsstraat. Het project wordt in verschillende deelprojecten (fasen) uitgevoerd. 

Lees meer over De Verbinding


Vitale Vakantieparken

Voor de gemeente Ermelo zijn toerisme en recreatie belangrijk. Ermelo heeft daarin ook heel wat te bieden. Het is prachtig gelegen aan de rand van de Veluwe, niet ver van het Veluwemeer. Bossen, heide, water en agrarisch gebied wisselen elkaar af. 

Lees meer over Vitale Vakantieparken