HOME  |  Persberichten  |  Verkenning naar grootschalige duurzame energieopwekking in Ermelo

Verkenning naar grootschalige duurzame energieopwekking in Ermelo (28-09-2017)

Dit item is verlopen op 31-10-2017.

ERMELO - Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders de rapportage “Verkenning naar grootschalige duurzame energieopwekking” vastgesteld. Met deze rapportage kan een start gemaakt worden met projecten op het gebied van windenergie, zonneparken en biomassa. Deze opwek van duurzame energie in Ermelo is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de ambitie van de gemeente Ermelo om in 2030 energieneutraal te zijn.

Op 22 en 29 mei hebben ruim 50 belangstellenden de interactieve vervolgbijeenkomsten over duurzame energie Ermelo bezocht. Naast inwoners waren er ondernemers, agrariërs, afgevaardigden van energiebedrijven, bewoners(verenigingen) en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aanwezig. Tijdens de twee atelierbijeenkomsten “Ruimte en Energie” gingen deelnemers op zoek naar waar vormen van duurzame energie zoals, zon, wind en biomassa opgewekt kunnen worden en welke concrete en kansrijke projecten in Ermelo hiervoor het meest geschikt zijn.

De gemeente Ermelo heeft bureau Over Morgen ingeschakeld om deze locaties tegen de bestaande wet en regelgeving te houden die er ligt op het gebied van milieuafstanden van woningen, natuur, landschap, radarzones, laagvliegroutes etc. Zij stelt hierop voor met een zeven projecten te starten voor zon, wind en biomassa in Ermelo. Daarnaast zijn 11 lokale criteria benoemd waaraan projecten in de gemeente Ermelo moeten voldoen om planologische medewerking te krijgen van de gemeente. Dit zijn vooral sociaal maatschappelijke en economische criteria als participatie van inwoners, effect op de werkgelegenheid, verdeling van lasten en lusten, maatschappelijk draagvlak etc.

In oktober stelt de raad de lokale criteria waarschijnlijk vast. Ze moet dan tevens de motie van 19 juni 2014 tegen het mogelijk maken van windturbines op Ermelo’s grondgebied in trekken. Deze motie ligt nu in de weg voor het starten van windprojecten in Ermelo.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.