HOME  |  Persberichten  |  Uitvoeringsnota groen- en natuurinclusief bouwen naar gemeenteraad

Uitvoeringsnota groen- en natuurinclusief bouwen naar gemeenteraad (11-02-2019)

Dit item is verlopen op 31-03-2019.

ERMELO – Op 5 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de Uitvoeringsnota groen- en natuurinclusief bouwen en zal deze ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad. Groen- en natuurinclusief bouwen is het bouwen van woningen, bedrijfspanden en andere objecten waarbij we natuur integreren in de bouw.

Motie

Via een raadsmotie is het college opgedragen om te komen met een uitvoeringsnota groen- en natuurinclusief bouwen. De strekking van de nota dient te zijn dat bij elke nieuwbouwaanvraag het thema groen- en natuurinclusief bouwen aan de orde is en zo mogelijk ook uitvoering hiervan wordt verlangd. In de Uitvoeringsnota groen- en natuurinclusief bouwen wordt hieraan invulling geven.

Wat is nu groen- en natuurinclusief bouwen eigenlijk?

Groen- en natuurinclusief bouwen is bouwen waarbij we natuur integreren in de bouw. In het pand zelf zijn voorzieningen voor de natuur opgenomen. De natuur en het pand zijn met elkaar verbonden. Hierbij valt te denken aan het integreren van verblijfsplaatsen voor dieren die in gebouwen wonen (o.a. vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen) en het benutten van daken en gevels. Groen bouwen is het gebouw te laten begroeien met vegetatie. Denk aan daken met beplanting van bijv. gras of sedum.

Wat willen we bereiken?

Het doel van groen- en natuurinclusief bouwen is het versterken van de biodiversiteit en een bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving, de natuurbeleving en aan het welzijn en de gezondheid van mensen.

Door relatief eenvoudige maatregelen kunnen we de natuur een handje helpen

Vroeger waren in de gebouwen kieren en gaten waar de vogels nesten konden bouwen en ook vleermuizen maakten van deze verblijfplaatsen gebruik. De moderne gebouwen zijn echter potdicht. Hier zitten geen kieren en spleten in. Om de  vogels en vleermuizen te helpen  kunnen gebouwgebonden kleinschalige elementen worden toegepast. 

Groen- en natuurinclusief bouwen in de praktijk

Groen- en natuurinclusief bouwen blijkt in de praktijk eigenlijk altijd heel gemakkelijk, zowel financieel als bouwtechnisch. Bij nieuwbouw dienen voorzieningen voor vogels en vleermuizen vanzelfsprekend te zijn. Denk aan neststenen voor gierzwaluwen en vleermuizen of vogelvides voor huismussen. Dit soort maatregelen zijn moeilijk achteraf te realiseren, maar voor het behoud van deze soorten zijn ze cruciaal. De bebouwing staat er voor lange tijd, zodat het gebied ook in de toekomst geschikt blijft voor vestiging van vogels en vleermuizen.

Concreet

Wat betekent dit nu concreet?

  1. Waar mogelijk groen- en natuurinclusief bouwen (te laten) toepassen.
  2. Waar mogelijk tenminste twee voorzieningen voor vogels en tenminste één voorziening voor vleermuizen per nieuwe woning of (bedrijfs)gebouw (te laten) toepassen.
  3. Groen- en natuurinclusief bouwen actief te stimuleren door de initiatiefnemers e.d. te informeren en adviseren over de mogelijkheden van groen- en natuurinclusief bouwen.

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82 46.