HOME  |  Persberichten  |  Transitievisie warmte vastgesteld

Transitievisie warmte vastgesteld (08-06-2020)

ERMELO – De transitievisie warmte van de gemeente Ermelo is vastgesteld door het college van B&W. De transitievisie wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Elke gemeente in Nederland moet een transitievisie warmte maken. Een plan waarin staat beschreven hoe de gemeente voor 2050 stap voor stap aardgasvrij gaat worden. 

Stoppen met aardgas

Het kabinet heeft in 2018 besloten de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2022 te stoppen. Daarnaast heeft Nederland het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en is in 2019 een nationaal Klimaatakkoord gepresenteerd om de CO2 uitstoot terug te dringen. Om de doelen van het klimaatakkoord te behalen moeten we stoppen met het gebruiken van aardgas. Gemeenten moeten daarom een transitievisie warmte vaststellen waarin wordt omschreven welke wijk wanneer wordt begeleid naar aardgasvrij.

Projectgroep

De transitievisie van de gemeente Ermelo is opgesteld in samenwerking met een projectgroep waarin ook netbeheerder Liander, woningcorporatie UWOON en energiecoöperatie Veluwe-Energie waren vertegenwoordigd. Ook zijn er twee bewonersavonden georganiseerd om bewoners alvast te informeren over wonen zonder aardgas.

Samen met bewoners

Voor de wijken waar de start voor 2030 gepland staat wordt de komende jaren samen met bewoners gewerkt aan wijkuitvoeringsplannen. In de wijkuitvoeringsplannen worden de conclusies uit de transitievisie verder uitgewerkt. Het aardgasvrij maken van woningen en andere gebouwen is ingewikkeld. Daarom neemt de gemeente de tijd om alles goed uit te zoeken. Bewoners van deze wijken worden uitgenodigd om te helpen bij het maken van deze plannen. Bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen worden de ervaringen van de gemeente in de Wijk van de Toekomst gebruikt. In deze wijk werkt de gemeente al twee jaar samen met bewoners om de woningen stap voor stap aardgasvrij te maken.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie, via telefoonnummer (085) 110 82 64.