HOME  |  Persberichten  |  Structurele onderhoudsmaatregelen aan onverharde wegen

Structurele onderhoudsmaatregelen aan onverharde wegen (15-07-2019)

Dit item is verlopen op 31-10-2019.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel voor structurelere onderhoudsmaatregelen aan de Bulderweg, Kawoepersteeg, Looweg, de Beek,  Nijkerkerweg en Tonnenberg.  

In het wegennetwerk van de gemeente Ermelo ligt een groot aantal onverharde wegen, in totaal 138.000 m2. De wegen liggen grotendeels buiten de bebouwde kom. Een deel van deze wegen is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en heeft voornamelijk een recreatieve functie ten behoeve van wandelaars, fietsers en ruiters. Een deel van deze wegen heeft echter een volledige verkeersfunctie en zorgt voor de ontsluiting van woningen en bedrijven.

Jaarlijks ontvangt de gemeente meldingen van gebruikers en bewoners, waarbij de bereikbaarheid van de woningen, de overlast van stof en de slechte staat van de wegen leiden tot het verzoek om verharding of (gedeeltelijke) afsluiting van wegen. Na een melding worden gaten op deze wegen gedicht en zo nodig wegen geschaafd. Het beheer van onverharde wegen is erop gericht om terughoudend om te gaan met verharden. Cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden liggen hieraan ten grondslag. Aan de andere kant is afsluiten of verharden van onverharde wegen soms niet te voorkomen. Voor wegen waar de afgelopen jaren geregeld meldingen over zijn binnengekomen is een toets gedaan aan de hand van de in 2016 opgestelde “uitvoeringsnota beheer onverharde wegen”. Uit de toetsing zijn voor de genoemde wegen aanvullende onderhoudsmaatregelen voortgekomen. Het gaat dan om frequenter onderhoud, bebording of afsluiting. Voor de overige onverharde wegen blijft het gebruikelijke onderhoud van toepassing. Enkel de Tonnenberg wordt semi verhard met Terra Stab. Dit is een natuurlijk product, waarmee het natuurlijke karakter behouden blijft en de weg er uit ziet als tevoren, maar dan zonder stof en gaten.

Indien de raad bij de programmabegroting 2020-2023 instemt met de financiering voor het frequentere onderhoud kan hier uitvoering aan worden gegeven. De Tonnenberg zal komend jaar worden uitgevoerd. 


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82 46.