HOME  |  Persberichten  |  Sluitend huishoudboekje gemeente Ermelo in 2018

Sluitend huishoudboekje gemeente Ermelo in 2018 (21-06-2019)

Dit item is verlopen op 05-08-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft de Jaarstukken 2018 vastgesteld en inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad. Het huishoudboekje van 2018 is sluitend: in totaal waren er inkomsten en uitgaven van €101,1 miljoen. In deze jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad over het in 2018 uitgevoerde beleid. Wat is er gerealiseerd en wat niet. Daarnaast geeft het college inzicht in de cijfers over 2018.

Per saldo heeft Ermelo over 2018 €0,9 miljoen overgehouden. Dit is met name veroorzaakt door taken die niet in 2018 zijn uitgevoerd en waarvoor het budget (€1,1 miljoen) dus niet is uitgegeven. Deze taken zullen alsnog in 2019 uitgevoerd gaan worden, de bijbehorende budgetten zullen doorgeschoven worden. Verder zijn er over 2018 nadelen te melden uit het lopende jaar 2018 (Bestuursrapportages 2018) en op het gebied van Sport. Voordelen waren er door een hogere algemene uitkering van het Rijk en een hogere opbrengst Omgevingsvergunningen.

Het Sociaal Domein kende een tekort van in totaal €1,7 miljoen in 2018. Dat tekort is gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Daarmee is de reserve Sociaal Domein op! Dit zal voor de komende jaren leiden tot een structureel nadeel, tenzij het Rijk meer gaat bijdragen. Of de gemeenteraad moet kiezen voor het terugdringen van alle uitgaven.

Naast de dagelijkse uitgaven heeft Ermelo in 2018 ook nog €8,5 miljoen uitgegeven aan investeringen. Dit geld is met name besteed aan verkeer en vervoer, sport, onderwijs en duurzaamheid. Wethouder financiën Wouter Vogelsang: “Wij hebben in 2018 veel geïnvesteerd in een verdere verbetering van het voorzieningenniveau in Ermelo. Denk aan de afronding van de Westflank, de verbetering van het kruispunt Dirk Staalweg / Hamburgerweg, de uitbreiding van school Groevenbeek, de start van de nieuwbouw van de school RKPWA, de start van de verbouwing en verduurzaming van het gemeentehuis, de subsidie voor de vervanging van de toplaag van de tennisbanen van LTV Irminloo en de voorbereidingen van de bouw van het nieuwe sportcentrum Ermelo.”

De raad moet nu voor 15 juli 2019 de Jaarstukken 2018 vaststellen.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.

In de infographic (Jaarstukken 2018 in één oogopslag) vindt u nadere informatie over de Jaarstukken 2018.