HOME  |  Persberichten  |  Reactie op advies Commissie m.e.r. milieueffectrapport Strand Horst en zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Reactie op advies Commissie m.e.r. milieueffectrapport Strand Horst en zienswijzen ontwerpbestemmingsplan (19-02-2019)

Dit item is verlopen op 02-04-2019.

ERMELO – Van 20 december tot en met 30 januari lag het ontwerpbestemmingsplan recreatiegebied Strand Horst samen met het plan-MER inzage. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkelingen voor verblijfsrecreatie, watersportfaciliteiten, een gebouw met hotelfunctie en een evenementenhal mogelijk. Ook de gewenste natuurontwikkeling bij het Groene Kruispunt maakt onderdeel uit van de plannen. Vanwege mogelijke effecten op het Natura 2000-gebied heeft de gemeente Ermelo een milieueffectrapport (MER) opgesteld.  Hierin worden de gevolgen voor milieu en natuur in kaart gebracht. De gemeente Ermelo heeft de Commissie m.e.r.  gevraagd het rapport te toetsen en hierover een advies uit te brengen.

Advies Commissie m.e.r.

Afgelopen dinsdag 19 februari heeft de Commissie m.e.r. haar advies uitgebracht. De Commissie ziet graag dat de gemeente nog extra informatie op de punten natuureffecten en verkeer toevoegt.
Bij de natuureffecten gaat het voornamelijk over de mogelijke negatieve effecten op watervogels en hoe dit voorkomen kan worden. Bij verkeer gaat het om nadere uitwerking voor verkeersdoorstroming, parkeren en fietsveiligheid bij het toestaan van grote evenementen. Wethouder Hans de Haan: “ We gaan aan de slag met de aanbevelingen van de commissie. Behoud en respect van het Natura 2000-gebied zijn voor ons altijd richtinggevend geweest. Dit betekent dat we voor de watervogels gaan kijken of we bij de inrichting van het Groene Kruispunt extra maatregelen kunnen nemen. Voor wat betreft de verkeersaspecten zijn we de afgelopen maanden het gesprek aangegaan met onder andere Rijkswaterstaat. Wij denken een oplossing te kunnen vinden voor de opmerkingen van de Commissie m.e.r.“

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

In de periode van de ter inzagelegging zijn er 134 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen gingen met name over: de hoogte van het gebouw waar een hotelfunctie voor beoogd is, geluid- en lichthinder voor Zeewolde en vakantiepark Aquahorst, de gevolgen van de ontwikkelingen voor de natuur en verkeer. De zienswijzen worden behandeld en beantwoord in een reactienota. Deze nota wordt als bijlage toegevoegd aan het definitieve bestemmingsplan.

De komende periode wordt bekeken welke zienswijzen en aanbevelingen van de Commissie m.e.r. in het bestemmingsplan kunnen worden ingepast voordat deze ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Meer informatie

Het advies van de Commissie m.e.r kunt u vinden op www.commissiemer.nl.


Noot voor de redactie: voor meer informatie over het project Strand Horst kunt u contact opnemen met mevrouw M.P. (Mylène) van Setten via (0341) 56 71 92 of via m.vansetten@ermelo.nl.