HOME  |  Persberichten  |  Kadernota 2019

Kadernota 2019 (12-04-2018)

Dit item is verlopen op 31-05-2018.

Ermelo - Het college van burgemeester en wethouders heeft de kadernota 2019 opgesteld en aangeboden aan de raad. Op basis van deze kadernota heeft de raad de mogelijkheid om de financiële kaders te bepalen en deze mee te geven aan het college van burgemeester & wethouders bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2019-2022.

De Kadernota is opgesteld in de periode van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.  Daarom behandelt de Kadernota 2019 beknopt de onderwerpen die in feite “onvermijdelijk” zijn, hoeveel geld hier aan uitgegeven mag worden én hoe in de financiële dekking wordt voorzien.

Door de gemeenteraadsverkiezingen is de Kadernota 2019 beperkter dan in voorgaande jaren en zijn de programma’s, gesorteerd naar onderwerpen en actiepunten, op basis van “going concern” verwoord.
Belangrijke onderdelen in deze kadernota zijn:

  • De financieel-technische uitgangspunten met daarin onder andere de uitgangspunten en budgettaire consequenties ten gevolge van de stelpost Marktwerkingen.
  • De lastendruk 2019.
  • Het  tactisch plan Sport “Heel Ermelo Beweegt 2017-2021”.
  • Programma Duurzaamheid, de tussenevaluatie en begroting 2018-2020.
  • Het voorgestelde dekkingsplan m.b.t. het wegvallen van de opbrengst precariobelasting.
  • De klasse-indeling en tarieven 2019 forensenbelasting.
  • Het dekkingsvoorstel regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken.

Ermelo is altijd een financieel gezonde gemeente geweest. Vanaf de 2e helft van 2017 is dat niet meer vanzelfsprekend als gevolg van het Strategisch Financieel Beleid in de Kadernota 2018.
Daar ligt dus een uitdaging voor de komende jaren.

De Kadernota 2019 wordt naar verwachting in mei 2018 in de commissie Bestuur en Middelen besproken en vervolgens besluitvormend behandeld in de gemeenteraad. De exacte data worden bepaald door de Agendacommissie van de Raad.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mylène van Setten, team communicatie Ermelo  (085) 110 82 43.