HOME  |  Persberichten  |  Iedereen doet mee

Iedereen doet mee (03-05-2018)

Dit item is verlopen op 30-06-2018.

Ermelo - De gemeente Ermelo vindt het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld langdurig werkelozen, mensen met een taalachterstand, mensen met een beperking of mensen met een bijstandsuitkering, maximaal meedoen in de maatschappij.  Dit is één van de actiepunten binnen het thema “Iedereen doet mee” uit de sportvisie  “Heel Ermelo Beweegt 2017”.  Het deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten kan helpen meer en weer aansluiting te vinden bij de maatschappij en bij het vinden van een baan of vrijwilligerswerk. Bovendien helpt het bij het maken van  sociale contacten buiten de deur. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om het in de Kadernota 2019 opgenomen bedrag van € 25.000,00 beschikbaar te stellen.

Met dit geld wil de gemeente samen met andere partijen waaronder sport(verenigingen), sociale partners, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties een plan van aanpak opstellen. De insteek van het plan is dat werkzoekenden via sport en bewegen op verschillende manieren mogelijkheden krijgen op de arbeidsmarkt. Door hierin gezamenlijk op te trekken en gebruik te maken van elkaars relatienetwerk wordt de kans van slagen groter. Verenigingen en sportclubs hebben immers vaak een groot netwerk van sponsoren en potentiële werkgevers.

Na de goedkeuring van het budget door de gemeenteraad starten na de zomer 2018 de eerste voorbereidende gesprekken met deelnemende organisaties om samen een plan van aanpak op te stellen. Organisaties die belangstelling hebben en graag een bijdrage willen leveren kunnen contact opnemen met  P. (Peter) van der Kemp, beleidsmedewerker sport van de gemeente Ermelo, (0341) 56 71 56, e-mail p.vanderkemp@ermelo.nl.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Ermelo, Mylène van Setten, team communicatie Ermelo, via telefoonnummer (085) 110 82 43.