HOME  |  Persberichten  |  Herziening APV 2020

Herziening APV 2020 (03-02-2020)

Dit item is verlopen op 31-03-2020.

ERMELO – Op 28 januari 2020 heeft het college van B&W de herziene Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2020 behandeld.  De APV zal nu ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Als de raad hiermee instemt wordt de herziene APV van kracht. Veranderingen zijn onder andere voorgesteld door wetswijzigingen en op basis van rechtspraak. Ook zijn er artikelen aan de APV toegevoegd om ondermijning beter aan te kunnen pakken en is er een bepaling opgenomen voor het kappen van bomen.

Ondermijning

Ondermijning is een maatschappelijk probleem. Criminelen proberen gebruik te maken van diensten of producten in de bovenwereld, bijvoorbeeld om geld wit te wassen. Om ondermijning beter te kunnen bestrijden zijn er verschillende artikelen opgenomen in de APV. Zo wordt de horeca-exploitatievergunning opnieuw ingevoerd voor nieuwe ondernemers en moeten ook verkopers van consumentenvuurwerk een exploitatievergunning aanvragen. Ook kan de burgemeester een voor publiek toegankelijk gebouw sluiten wanneer er ernstige vrees voor  verstoring van de openbare orde bestaat. Verboden organisaties als Hells Angels, Satudarah en Bandidos mogen ook niet langer zichtbare uitingen dragen.

Kappen van bomen

In 2017 is er een nieuwe Groenvisie vastgesteld. Hierin is opgenomen dat bij voorgenomen kap van bepaalde boomsoorten een kapvergunning nodig is. Deze bescherming geldt voor bomen met een stamomtrek van 65 centimeter of dikker en op 1.30 meter hoogte van het maaiveld. Deze bepaling is nu ook opgenomen in de APV.

Vuurwerkvrije zones, (wens)ballonnen en terrastijden

Andere in het oog springende bepalingen zijn de mogelijkheid voor het college om vuurwerkvrije zones aan te wijzen, het door de gemeenteraad gevraagde verbod voor het oplaten van (wens)ballonnen en de door het college vastgestelde verruiming van de terrastijden op de vrijdag, zaterdag en zondag.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.