HOME  |  Persberichten  |  GGz Centraal en de gemeente Ermelo zetten volgende stap in de herontwikkeling van Landgoed

GGz Centraal en de gemeente Ermelo zetten volgende stap in de herontwikkeling van Landgoed (14-10-2019)

Dit item is verlopen op 31-12-2019.

ERMELO – GGz Centraal werkte samen met de gemeente Ermelo aan een Masterplan voor Landgoed Veldwijk. Het Masterplan is een verdere uitwerking van de structuurvisie ‘Landgoed Veldwijk & De Hooge Riet’, die de gemeenteraad in februari 2018 vaststelde. Als bijlage bij het Masterplan is een Beeldregieplan uitgewerkt. Het Masterplan en het Beeldregieplan zijn voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college stemde op 1 oktober 2019 in met het plan. Het Masterplan wordt dit najaar ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vier ontwikkelgebieden met aandacht voor de unieke kwaliteiten van Veldwijk

Het Masterplan schetst de ruimtelijke uitgangspunten voor de herontwikkeling van Veldwijk. Het gaat uit van een onderverdeling van het landgoed in vier ontwikkelgebieden. GGz Centraal concentreert haar zorgfuncties in een nieuw modern zorgpark aan de zuidwestzijde van Veldwijk. In de overige ontwikkelgebieden is ruimte voor nieuwe functies, voornamelijk woningbouw. Per ontwikkelgebied is een inschatting gemaakt van de ontwikkelruimte. Leidend hierbij zijn gebiedskwaliteiten als cultuurhistorie, bos en bomen, natuur, ontsluitingsstructuur, nieuwbouw van zorggebouwen, woningbouwprogrammering en duurzaamheid. De herontwikkeling leidt tot een aantrekkelijk zorg-, woon- en verblijfsgebied waarin de bestaande monumentale, landschappelijke en natuurlijke waarden worden behouden en versterkt.

Op basis van het Masterplan kan GGz-Centraal de ontwikkelgebieden die een nieuwe functie krijgen, gefaseerd verkopen aan een ontwikkelaar die de gebieden verder ontwikkelt. De opbrengsten van deze verkoop zijn benodigd voor het moderniseren van de zorggebouwen van GGz Centraal. Bij de ontwikkeling van het nieuwe zorgpark is GGz Centraal zelf in de lead.

Het Masterplan wordt dit najaar ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De ontwikkeling van De Hooge Riet valt buiten het Masterplan.

Veldwijk in beweging

Een van de redenen voor de herontwikkeling van Veldwijk is dat een groot gedeelte van het vastgoed op het landgoed haar functie verloor.  Dit als gevolg van veranderingen in de zorg. Daarnaast zijn meerdere zorggebouwen van GGz Centraal verouderd. De kwaliteit sluit niet langer aan op de zorgverlening die de cliënten nodig hebben. Reden voor GGz Centraal om na te denken over een andere invulling van Veldwijk. Dit doet zij samen met de gemeente Ermelo.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.