HOME  |  Persberichten  |  Gemeente verstevigt grip op realisatie van woningbouwplannen

Gemeente verstevigt grip op realisatie van woningbouwplannen (17-10-2019)

Dit item is verlopen op 31-12-2019.

ERMELO – Voor woningbouwplannen die niet in een bestaand bestemmingsplan passen, geldt een nieuwe werkwijze. De gemeenteraad is woensdag 16 oktober jl. akkoord gegaan met de beleidsnotitie afweging woningbouwplannen. Hierin staat aan welke woningbouwplannen de gemeente Ermelo de komende jaren haar medewerking verleent en aan welke niet. Het college wil zo meer grip krijgen op de woningbouw in de gemeente wat betreft omvang, invulling en de termijn waarop plannen worden gerealiseerd.

Initiatieven voor woningbouw getoetst aan het afwegingskader

Bij woningbouwplannen die niet in het bestaande bestemmingsplan passen kijken we of ze passen bij de doelstellingen van de gemeente. Dit gebeurt in een jaarlijkse afweging woningbouwplannen. Op basis van verschillende criteria bepaalt het college van B&W aan welke woningbouwplannen zij haar medewerking verleent. Deze nieuwe werkwijze geldt voor alle woningbouwinitiatieven waarvoor (nog) geen gewijzigd bestemmingsplan is vastgesteld en/of waar (nog) geen (anterieure) overeenkomst is gesloten.

Afwegingskader zorgt voor meer sturing op woningbouwplannen

Met de keuze voor het opstellen van een afwegingskader voor woningbouwplannen en de daarbij passende werkwijze wil Ermelo meer grip krijgen op de daadwerkelijke realisatie van woningbouwplannen. Het afwegingskader is een van de onderdelen waarmee wordt vastgesteld of een woningbouwinitiatief past bij de doelstellingen van de gemeente. Het gehele jaar door, maar voor voor 1 maart, kunnen initiatiefnemers hun plannen voor woningbouw indienen. De jaarlijkse afweging woningbouw is van maart t/m juni. Een belangrijk punt is dat plannen op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Ook moeten de woningbouwplannen een meerwaarde hebben voor de inwoners van de gemeente Ermelo en voldoen aan het lokale en provinciale beleid.

Meerdere aanleidingen voor vaststellen nieuwe werkwijze woningbouwplannen

Elk half jaar wordt er een analyse gemaakt hoe de gemeente Ermelo er voor staat wat betreft woningbouwplannen. We zien in de analyses verbetering richting het gewenste woningbouwprogramma. Toch laten alle analyses van de afgelopen twee jaar hetzelfde beeld zien. Hoewel er al verschillende jaren meer dan voldoende woningbouwplannen in de pijplijn zitten, is er de afgelopen jaren iets minder gebouwd dan volgens de afspraken met de provincie mogelijk is. Daarnaast sluit de invulling van de plannen niet geheel aan bij wat de gemeente voor ogen heeft. De woningbouwplannen bevatten meer dure koopwoningen dan gewenst, terwijl het aantal sociale woningen (huur en koop) achterblijft. Ook speelt de bouwopgave waar de gemeente Ermelo de komende jaren voor staat mee. Verwacht wordt dat het aantal huishoudens de komende jaren blijft toenemen en daarmee ook de behoefte aan woningen. 


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Kiewiet, projectcommunicatieadviseur via telefoonnummer 085-110 82 65.