HOME  |  Persberichten  |  Gemeente verstevigt grip op realisatie van woningbouwplannen

Gemeente verstevigt grip op realisatie van woningbouwplannen (15-07-2019)

Dit item is verlopen op 26-08-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juli 2019 de beleidsnotitie afweging woningbouwplannen vastgesteld. Hierin is vastgelegd op welke manier de gemeente Ermelo de komende jaren een keuze maakt aan welke woningbouwplannen zij medewerking verleent en aan welke niet. Het college wil zo meer grip krijgen op de woningbouw in de gemeente wat betreft omvang, invulling en de termijn waarop plannen worden gerealiseerd.

Meerdere aanleidingen voor vaststellen beleidsnotitie afweging woningbouwplannen

Elk half jaar wordt er een analyse gemaakt hoe de gemeente Ermelo er voor staat wat betreft woningbouwplannen. Alle analyses van de afgelopen twee jaar laten hetzelfde beeld zien. Hoewel er al verschillende jaren meer dan voldoende woningbouwplannen in de pijplijn zitten, is er de afgelopen jaren iets minder gebouwd dan volgens de afspraken met de provincie mogelijk is. Daarnaast sluit de invulling van de plannen niet geheel aan bij wat de gemeente voor ogen heeft. De woningbouwplannen bevatten meer dure koopwoningen dan gewenst, terwijl het aantal sociale woningen (huur en koop) achterblijft. Ook speelt mee de bouwopgave waar de gemeente Ermelo de komende jaren voor staat. Verwacht wordt dat het aantal huishoudens de komende jaren blijft toenemen en daarmee ook de behoefte aan woningen.

Beleidsnotitie zorgt voor meer sturing op woningbouwplannen

Met de keuze voor het opstellen van een afwegingskader voor woningbouwplannen en de daarbij passende werkwijze wil Ermelo meer grip krijgen op de daadwerkelijke realisatie van woningbouwplannen. Het afwegingskader is een van de onderdelen waarmee wordt vastgesteld of een woningbouwinitiatief past bij de doelstellingen van de gemeente. Op vaste momenten moeten initiatiefnemers hun plannen voor woningbouw indienen. De focus ligt op plannen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Ook moeten de woningbouwplannen een meerwaarde hebben voor de inwoners van de gemeente Ermelo en voldoen aan het lokale en provinciale beleid.

Initiatieven voor woningbouw vanaf najaar 2019 getoetst aan het afwegingskader

De halfjaarlijkse rapportage in het najaar bepaalt of plannen moeten worden ingediend volgens de nieuwe werkwijze. Het geldt dan voor alle woningbouwinitiatieven waarvan in de rapportage Analyse woningbouwplannen najaar 2019 is geconstateerd dat het om een zogenaamd ‘zacht’ plan gaat. Dit betekent dat er (nog) geen gewijzigd bestemmingsplan is vastgesteld en/of dat er (nog) geen (anterieure) overeenkomst is gesloten. Alle initiatiefnemers van woningbouwplannen worden in de komende maanden over de nieuwe werkwijze geïnformeerd.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Marjan Kiewiet, projectcommunicatieadviseur via telefoonnummer (085) 110 82 65