HOME  |  Persberichten  |  College legt Programmabegroting 2020-2023 voor aan gemeenteraad

College legt Programmabegroting 2020-2023 voor aan gemeenteraad (30-09-2019)

Dit item is verlopen op 30-11-2019.

ERMELO – Het college van burgemeesters en wethouders is afgelopen week akkoord gegaan met de Programmabegroting 2020-2023 en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.  De belangrijkste conclusie van deze begroting is dat de jaren 2020 en 2021 budgettair sluitend zijn, waarmee het college aan de toezegging in de kadernota 2020 heeft voldaan. Echter de jaren 2022 en 2023 leveren nog begrotingstekorten op.

De financiële positie is onder druk komen te staan

De financiële positie van de gemeente Ermelo is de afgelopen jaren onder druk komen te staan, waardoor de vorige Programmabegroting 2019-2022 niet meerjarig budgettair sluitend was.  Belangrijkste redenen waren de afschaffing van de Precariobelasting,  het hoge ambitieniveau van Ermelo, nieuw beleid en de hoeveelheid zogenaamde ‘pijplijnonderwerpen’ waar destijds nog geen prijskaartje aan was gehangen.

Er startte een begrotingsdoorlichting en een Kerntakendiscussie

Het college van b&w startte hierop met een begrotingsdoorlichting en de raad ging over tot een Kerntakendiscussie (“wat voor gemeente willen we zijn”). Bij het maken van deze Programmabegroting heeft het college intensief ingezet op vermindering van budgettaire tekorten en verlaging van de bestaande taakstellingen, met name binnen het Sociaal Domein. Dit alles op basis van bestaand beleid, zoals vastgesteld door de raad. Op deze manier wil het college ervoor zorgen dat de nieuwe begroting de Kerntakendiscussie niet in de weg staat.

In cijfers heeft het financiële perspectief 2020 en verder zich als volgt ontwikkeld:

Omschrijving (x € 1.000,00) 2020 2021 2022 2023
Uitkomst Programmabegroting 2018-2021 -5 V -166 V -166 V -166 V
Uitkomst Programmabegroting 2019-2022 0 0 2.486 N 2.486 N
Uitkomst Kadernota 2020 837 N 638 N 3.037 N 2.851 N
Uitkomst Programmabegroting 2020-2022 0 0 2.920 N 2.673 N

In deze budgettaire uitkomst zit een aantal taakstellingen verwerkt. Dit betreft:

Omschrijving (x € 1.000,00) 2020 2021 2022 2023
Accommodatiebeleid 2012: Sport 0 0 0 103
Sociaal Domein 1.852 1.699 1.516 1.926
Stelpost Nog om te buigen 2022 0 0 2.920 2.673
Totaal bestaande nog te realiseren taakstellingen  1.852 1.699 4.436 4.702

De taakstelling Sociaal Domein is bepalend voor de financiële positie

Wel blijft er druk op de financiële positie over 2020 en 2021 staan. Indien de taakstelling Sociaal Domein over 2020 en 2021 niet gerealiseerd kan worden, leidt dit direct tot een begrotingstekort in deze beide jaren. Momenteel werkt het college van b&w aan een herijking van het Sociaal Domein. Doel is om de taakstelling Sociaal Domein zoveel mogelijk binnen het Sociaal Domein te realiseren. Lukt dit niet dan zal het begrotingstekort dus verder toenemen.  Ook onze financiële risico’s zitten hoofdzakelijk binnen het Sociaal Domein. Denk daarbij aan de Voogdijregeling en gelden die we ontvangen van het Rijk.

Door sluitende jaren 2020-2021 is er nu meer tijd voor een zorgvuldige afweging

Voor het wegwerken van de bestaande begrotingstekorten zal de kerntakendiscussie leidend zijn.
Met het sluitend zijn van de begrotingsjaren 2020 en 2021 heeft het college van b&w meer tijd gecreëerd voor de raad voor een zorgvuldige afweging. Dat is ook nodig. Het is zeer wel denkbaar dat de raad ingrijpende besluiten zal moeten nemen met betrekking tot de uitvoering van het beleid, waardoor er weer een gezonde meerjarige financiële positie ontstaat. Het is de bedoeling om de concrete voorstellen, voortkomende uit de kerntakendiscussie, op te nemen in de Kadernota 2021, welke in april 2020 gemaakt zal worden.

We streven ernaar om weer een financieel gezonde gemeente te worden

Wij willen in deze raadsperiode weer komen tot een sluitende meerjarenbegroting, waarin alle taakstellingen zijn gerealiseerd en te streven naar een redelijke lastendruk voor de inwoners en bedrijven met ingang van 2023 in overeenstemming met het voorzieningenniveau in Ermelo. Dit is een stevige uitdaging. Het college van b&w wil deze uitdaging samen met de raad, de ambtelijke organisatie en de burgers aangaan. Ermelo moet weer een financieel gezonde gemeente worden. Het is nu aan de gemeenteraad om bij de Kerntakendiscussie de richting aan te geven en de nieuwe kaders te bepalen.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.