HOME  |  Persberichten  |  College Ermelo stelt concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe vast

College Ermelo stelt concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe vast (25-05-2020)

ERMELO - In 2030 wordt ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit op de Noord-Veluwe duurzaam opgewekt in de regio via zonne- en windenergie. Dat is ongeveer tien keer meer dan nu. Hiermee verlaagt de regio de uitstoot van broeikasgassen (CO 2 ) met 49%. Dit is te lezen in het concept van de Regionale Energie Strategie
(RES) Noord-Veluwe dat het college van Ermelo op 18 mei vaststelde. De concept RES wordt ter vaststelling ook nog aangeboden aan de gemeenteraad.

In de concept RES schetst de regio Noord-Veluwe op welke wijze zij haar bijdrage kan leveren aan de energietransitie in Nederland. De Noord-Veluwe verwacht 0,5 Terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit in 2030 grootschalig op te wekken. Hiervoor zijn drie varianten uitgewerkt. Elke variant beschrijft zoeklocaties waar in de regio grootschalige opwek van duurzame elektriciteit (onder voorwaarden) mogelijk kan zijn.

Leo van der Velden, wethouder duurzaamheid Ermelo: “Dit concept RES helpt ons op weg bij het realiseren van onze eigen ambities op duurzaamheid. Door het RES- traject kan de gemeente Ermelo haar slagkracht versterken als we daarmee ook externe financiering vanuit andere overheden en partijen weten aan te trekken. Bovendien geeft het de markt inzicht waar straks de beste kansen liggen om met de participatie van lokale energiecoöperaties en inwoners renderende projecten te ontwikkelen gericht op duurzame energieopwekking.”

In de zomer vragen we ook inwoners en ondernemers wat zij vinden van de concept RES

In de drie varianten uit de concept RES Noord-Veluwe zijn ook voor de gemeente Ermelo potentiele kansen en zoekgebieden benoemd voor grootschalige duurzame opwek van energie door zon en wind. In de zomer gaan we ook inwoners en ondernemers van Ermelo vragen welke onderdelen uit de drie varianten hen aanspreken en wat zij liever niet zien.

De concept RES moet op 1 oktober 2020 zijn ingediend

Tot aan oktober heeft de gemeenteraad van Ermelo de tijd om de concept RES vast te stellen. Nadat deze door alle gemeenteraden in de regio Noord-Veluwe is vastgesteld, en ook Provinciale Staten van de provincie Gelderland en het Algemeen Bestuur van het Waterschap hun oordeel hebben gegeven, moet de concept RES uiterlijk 1 oktober 2020 zijn ingediend bij het Nationaal Programma RES.

De definitieve RES 1.0 moet op 1 juli 2021 klaar zijn

Mede op basis van het advies van het Planbureau van de Leefomgeving die de plannen van alle RES regio’s gaat analyseren, de uitkomsten van het MER-advies, de reacties uit de Noord-Veluwse samenleving en de reacties uit de bestuurlijke besluitvorming werkt de regio haar definitieve energiestrategie, de RES 1.0, verder uit. De definitieve versie moet op 1 juli 2021 klaar zijn.

De concept RES is met veel partijen uit de regio gemaakt

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Liander, de verenigde Noord-Veluwse woningcorporaties, de verenigde Noord-Veluwse energiecoöperaties, Natuur en Milieu Gelderland en VNO-NCW werken intensief samen in de stuurgroep om tot een gezamenlijke energiestrategie te komen. Met ongeveer 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere partijen in de regio Noord-Veluwe is in het afgelopen half jaar de concept RES tot stand gekomen.

Er zijn 30 RES-regio’s in Nederland die werken aan de klimaatdoelstelling

De RES-regio Noord-Veluwe is één van de 30 RES-regio’s in Nederland. Elke regio ontwikkelt een RES om zo samen aan het landelijke Klimaatakkoord te kunnen voldoen. De doelstelling uit het Klimaatakkoord is in 2030 in Nederland 35 TWh grootschalige zonne- en windenergie op land op te wekken om de uitstoot van broeikasgassen (CO2) te verminderen. Daarnaast wordt toegewerkt naar een aardgasvrije gebouwde omgeving (duurzame warmtevoorziening).