HOME  |  Persberichten  |  College biedt gemeenteraad aangepaste begroting aan

College biedt gemeenteraad aangepaste begroting aan (08-11-2018)

Dit item is verlopen op 08-11-2019.

ERMELO – Op 1 november stond de programmabegroting 2019-2022 op de agenda van de raad. Naar aanleiding van de ingediende amendementen, moties en hetgeen de fracties naar voren hebben gebracht, heeft het college de gemeenteraad gevraagd de behandeling van de programmabegroting met een week uit te stellen. Het college heeft zodoende de tijd gekregen om een zorgvuldig tweede aanpassingsvoorstel voor te bereiden. De begroting wordt nu opnieuw behandeld in de raadsvergadering van 8 november. Voor 15 november moet de begroting bij de Provincie ingediend zijn.

Naar aanleiding van de verschillende amendementen heeft het college de opvattingen van de raad verwerkt in een aangepaste begroting. Inzet hierbij was om de lastenverzwaring 2019 voor inwoners verder te beperken. Het tweede aanpassingsvoorstel bevat de volgende belangrijkste wijzigingen:

  • de voorgestelde ozb-stijging van 16,9% te matigen tot de in de Kadernota door de raad vastgestelde beperkte stijging van 11,9%;
  • ter dekking van het daardoor optredende verlies aan inkomsten de volgende uitgaven te schrappen:
    • € 100.000,- verlaging van het extra budget t.b.v. het sportbedrijf BES;
    • € 91.000,- verlaging van het extra budget voor Kunst & Cultuur.

De ozb-stijging van 11,9 % betekent voor een huishouden dat eigenaar is van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 282.000,00 een lastenstijging van € 35,00 in 2019. De ozb voor niet-woningen (kantoren, winkels en bedrijven) is -op verzoek van de raad- buiten beschouwing gelaten. Hiervoor is alleen een inflatiecorrectie van 2,3% van toepassing.

De gemeente Ermelo heeft de extra ozb-inkomsten hard nodig om het voorzieningenniveau voor inwoners, bedrijven en bezoekers op peil te houden en/of te verbeteren. Denk hierbij aan het verbeteren van wegen en riolering, investeringen in onderwijshuisvesting, het verbeteren van fietsvoorzieningen of investeringen in duurzaamheid en sport. Ook het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte is aan verbetering toe. Al deze prachtige plannen zullen een kwaliteitsimpuls geven aan het wonen, werken of recreëren in Ermelo. De keerzijde is dat al deze ambities een hoop geld kosten, met een verhoging van de ozb tot gevolg.

Het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen of de ozb-verhoging wordt doorgevoerd ten behoeve van bovenstaande plannen en investeringen. De gemeenteraad neemt donderdag 8 november hierover het uiteindelijke besluit.
 


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie, via telefoonnummer (085) 110 82 43.